foto van vredespaleis

Inbreng Begroting 2024 – jeugd, opvang en veroordeling geweld Gaza

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,

Twee maanden geleden hadden we in deze zaal een discussie over het nieuwe coalitieakkoord. Nu ligt hier de begroting. De vragen over de praktische uitwerking van het coalitieakkoord hebben we nog steeds. We zullen daarom niet onze inbreng van dat moment herhalen.

In de begroting ontbreekt wat ons betreft een focus op de jeugd. Onze toekomst begint immers met de toekomst van hen. Het is daarom vervelend om te lezen dat de plannen voor het gratis reizen voor kinderen nog niet goed doordacht zijn.

 

Behoud kinderkaart OV voor 12-jarigen

De Haagse Stadspartij juicht gratis OV van harte toe maar heeft moeite met het feit dat het een sigaar uit de doos van twaalfjarigen lijkt. Deze kunnen immers nu nog voor 1 euro een dagkaart kopen en zouden straks het volle pond gaan betalen.

Daarom dient de Haagse Stadspartij een motie in om de kinderdagkaarten van 1 euro voor kinderen t/m 12 te behouden.

Met als dictum: verzoekt het college:

  • De kinderdagkaarten van één euro voor vier t/m twaalfjarigen te behouden voor alle kinderen die buiten de vrij reizen regeling vallen.

 

Stoppen met nieuwe ABA behandelingen

Onlangs hadden wij een motie ingediend voor een tijdelijke stop op ABA behandelingen. Die haalde het helaas niet. Nu zijn er weer nieuwe klachten bekend over Haagse ABA instellingen. De wethouder wacht landelijk onderzoek af, maar hoe lang dat gaat duren is niet bekend.

Ondertussen hebben wij met de fracties en het LBVSO een heel goed gesprek gehad over deze behandeling in Den Haag en de gevolgen ervan. Daarom een nieuwe motie: Tijdelijke stop nieuwe aannames ABA-behandelingen

met als dictum:

Verzoekt het college:

  • In gesprek te gaan met de instellingen die problematische ABA-behandelingen aanbieden.
  • Het rijk te verzoeken op een tijdsperiode wanneer het onderzoek gepresenteerd zal worden.
  • Zorginstellingen die problematische ABA-behandelingen aanbieden geen nieuwe casussen aan te laten nemen tot het onderzoek is afgerond.
  • De raad te informeren over de uitkomsten.

 

Taskforce overgang jeugdzorg

De Haagse Stadspartij maakt zich ook zorgen over de rest van de kinderen in de jeugdzorg. De grote veranderingen per 1 januari zorgen voor stress en overgangsproblemen. En laten we nu eens pro-actief daarop handelen in plaats van achteraf. Want voorkomen is beter dan genezen.

Laten we als stad daarom een task force instellen om de individuele problemen die er ongetwijfeld zullen komen meteen op te pakken.

Daarom de motie: Taskforce overgang jeugdzorg met als dictum:

Verzoekt het college

Om een gemeentelijke taskforce in te stellen die snel, tijdig en proactief kan handelen bij problemen die zich kunnen voordoen bij de overgang naar de nieuwe aanbieders in de jeugdzorg per 1-1- 2024 en deze taskforce via een centraal emailadres en telefoonnummer bereikbaar te maken voor ouders, verzorgden en zorgprofessionals.

 

Feesten voor de jeugd

Twaalf tot zestien jaar, de leeftijd van tussen servet en tafellaken. Je wilt heel veel maar je mag nog niet echt mee doen. De Haagse Stadspartij ontvangt berichten van jongeren in deze leeftijdscategorie en hun ouders dat zij nu maar wat buiten hangen in het weekend maar graag zouden uitgaan. De meeste uitgaansgelegenheden komen zij niet in of, de horror voor elke jeugdige, alleen onder begeleiding van een ouder. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten! In andere steden zijn er speciale feesten voor deze doelgroep maar in Den Haag niet. Omdat wij vinden dat je ook nachtcultuur vroeg moet bijbrengen dienen wij de motie Fiks het! in met als dictum:

Verzoekt het college;

  • te stimuleren dat deze feesten georganiseerd gaan worden en budget daarvoor vrij te maken indien nodig.

 

Bepaal nu echt de behoefte aan opvangplekken in de Maatschappelijk Opvang.

Het college geeft aan dat het aantal bedden in de maatschappelijk opvang toereikend is. Uit onze gesprekken met hulp- en belangenorganisaties blijkt dat de wachtlijsten voor de Maatschappelijke Opvang juist heel lang zijn. Het is zelfs zo dat mensen die opvang nodig hebben niet worden geregistreerd als er geen plek is.

Wat de Haagse Stadspartij betreft is een goede registratie noodzaak zodat we weten hoeveel mensen nu echt een opvangplek nodig hebben.

Daarom twee moties:

DE Motie: Registreer totale omvang behoefte Maatschappelijke Opvang met het dictum:

  • ​​​Bij het daklozenloket alle verzoeken voor toegang tot de Maatschappelijke Opvang te registreren ook wanneer deze niet direct leiden tot een officiële aanvraag;
  • ​De raad hier periodiek over te informeren.​​

En als tweede:

Motie: Wachtlijsten als indicator uitbreiding Maatschappelijke Opvang met als dictum

Verzoekt het college:

  • ​​​In samenspraak met de H5 gemeenten naast cliëntenaantallen, expertise, schaalgrootte, kosten en zorgbehoefte ook wachtlijsten mee te nemen als indicator voor (eventuele) uitbreiding van de Maatschappelijke Opvang;
  • ​De raad hierover te informeren.​​

 

Legalisering wietteelt

Eindelijk is er landelijk beweging om softdrugs verder te legaliseren. Het is verschrikkelijk jammer dat wij als gemeente Den Haag niet meedoen aan deze pilot. Een gesloten keten met legale teelt is goed voor de volksgezondheid en maakt de kwaliteit van het product controleerbaar. De motie: Doe mee aan Wietproef is mede ondertekend door de raadslid Arp, SP en raadslid Bos, GroenLinks en lid Smit van de Partij voor de Dieren heeft het volgende dictum:

Verzoekt het college

Om in gesprek te gaan met de Haagse coffeeshops en, als coffeeshophouders uit de stad of stadsdeel positief tegenover deelname aan de proef met een gesloten coffeeshopketen staan, bij het Rijk aan te geven open te staan voor deelname aan deze proef of eventuele vervolginitiatieven die hieruit voortvloeien.

Dan, tot slot.

Den Haag is de tweede VN stad in de wereld en de Stad van Vrede en Recht. Deze titel is niet vrijblijvend en komt wat ons betreft niet zonder verplichtingen. Inmiddels zijn er in GAZA meer dan 8000 kinderen en 10.000 volwassenen omgekomen.

Op 7 december zette de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties zelfs artikel 99 van het VN handvest in om te laten zien dat de wereld een einde aan het geweld wil. Vandaag is het onze beurt. Daarom dienen we samen met GroenLinks, SP, DENK, PvdA, PvdD en D66 de motie in met de titel: Stad van vrede en recht spreekt zich uit

Met het dictum:

De raad spreekt uit dat de gemeenteraad van Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, het geweld in Gaza, de overige bezette Palestijnse gebieden en Israël veroordeelt en oproept tot een einde aan de gewelddadigheden en een onmiddellijke wapenstilstand;

en sluit zich aan bij de internationale oproepen voor het opstarten van een duurzaam vredesproces.

 

En dan echt tot slot:

Ik wens namens de Haagse Stadspartij iedereen fijne feestdagen.