De Illusie

Illusie of Desillusie?

23 Apr 2008. De gemeente laat opnieuw een broedplaats aan haar lot over. En dat wil Culturele Hoofdstad van Europa worden! Samen met D66 en GroenLinks zijn vragen over de toekomst van De Illusie ingediend.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden M.D. de Jong, G.H.M. Wijsmuller, David Rietveld

Den Haag, 10 juni 2008

Inzake: Haagse Campus/De Illusie

De raadsleden mevrouw M.D. de Jong, de heren G.H.M. Wijsmuller en David Rietveld hebben op 17 april 2008 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Het pand De Illusie op de hoek van de Casuariestraat en Schouwburgstraat is sinds 1990 in gebruik bij Vereniging De Illusie als culturele broedplaats. Het is of wordt verkocht aan de gemeente Den Haag, die het vervolgens wenst door te verkopen aan de Leidse Universiteit. Kan het college aangeven wie momenteel eigenaar is en wat de koopsom is? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment is het pand van de Staat der Nederlanden. De gemeente heeft met de Staat een koopovereenkomst gesloten en een koopovereenkomst met de Universiteit van Leiden; tot deze aan- en verkoop is door B&W besloten op 6 februari 2007. Omdat de transacties nog niet zijn gerealiseerd, is de aan – en verkoopsom nog vertrouwelijk.

2. Is de minister van OCW akkoord met de investeringsplannen van de Leidse Universiteit en de gemeente m.b.t. het pand in de Casuariestraat?

Investeringen in onderwijsvoorzieningen zijn een verantwoordelijkheid van de Universiteit zelf. Hiervoor is geen ministeriële toestemming vereist.

Kan het college aangeven wat de plannen zijn van de Leidse Universiteit en welke bouwkundige ingrepen gedaan moeten worden om het pand geschikt te maken voor gebruik door de Leidse Universiteit?

Het gebouwdeel aan de Casuariestraat zal worden verbouwd. Het gebouwdeel aan de
Schouwburgstraat zal worden gesloopt en worden ingevuld met nieuwbouw. Hierbij wordt ook het pand Schouwburgstraat 4 betrokken, dat door de Universiteit van Leiden is gekocht ten einde het gewenste programma te kunnen realiseren. Binnenkort zal de Universiteit Leiden het bouwplan indienen.

3. Is er onderzoek gedaan naar de monumentale waarde en cultuur-historische aspecten van het 19e eeuwse pand en wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Het gebouw is in het verleden onderzocht en is niet aangemerkt als monument. Wel is bewust gekozen om de gevel van het gebouw aan de Casuariestraat niet aan te tasten en grondig op te knappen. Hiermee is in de kostenraming rekening gehouden.

4. Kan het college aangeven hoe hoog de investeringen geraamd zijn en voor welk bedrag de gemeente investeert in de herontwikkeling van het pand? Zo nee, waarom niet?

De investeringen zijn geraamd op basis van een schetsontwerp. Hieruit volgde een onrendabele top van € 3,4 miljoen. Er is in het Collegeakkoord een reservering opgenomen ter dekking van de onrendabele top en een post onvoorzien. Overeengekomen is dat de geraamde stichtingskosten taakstellend zijn.

5. Is er door de gemeente of de universiteit een locatiestudie verricht naar andere geschikte vestigingslocaties voor de universiteit? Zo nee, waarom niet?

De Campus heeft gezocht naar een grotere vestiging. Het gebouw Casuariestraat voldoet aan alle locatieeisen van de Campus. De huidige vestiging van de Campus ligt ook aan deze straat. Deze vestiging is zeer succesvol gebleken. Het kunnen vestigen van de nieuwe en grotere Campus op deze plaats is een unieke kans en versterkt in belangrijke mate de ontwikkeling van Den Haag als kennisstad. Daarom is besloten de Campus te ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe vestiging en het pand van Domeinen hiervoor te verwerven en te verkopen aan de Universiteit.

6. Volgens de “Notitie Broedplaatsen” kan het gebeuren, dat bestaande broedplaatsen moeten verdwijnen. Daarover zegt de notitie echter wel dat er dan een maximale inspanning gepleegd moet worden om waardevolle initiatieven elders onder te brengen.

In een brief van 10 augustus 2006 aan Vereniging De Illusie schrijft het college, dat de gemeente zich zal inspannen om een oplossing te vinden voor De Illusie. Kan het college aangeven welke inspanningen gepleegd zijn of zullen worden om Vereniging De Illusie elders onder te brengen? Zo nee, waarom niet?

Domeinen heeft aangegeven het pand alleen leeg te zullen verkopen. De gemeente heeft geen herhuisvestingsplicht. De gemeente heeft in haar brief aangegeven oog te hebben voor de betekenis van het alternatieve kunst- en podiumcircuit, waarvan De Illusie deel uitmaakt. Daarom wil de gemeente zich inspannen om de functies van De Illusie elders in der stad onder te brengen.

7. Is het college met mij van mening dat De Illusie een zeer waardevolle bijdrage levert aan het culturele klimaat van Den Haag en deze unieke woon-werkgemeenschap behouden moet blijven voor Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 6.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen