Ieder kind een eerlijk middelbare schooladvies

Een van de structurele problemen binnen het lagere onderwijs is het onderadviseren van het middelbare schooladvies. Dit houdt in dat kinderen een lager schooladvies krijgen dan zij verdienen. Uit onderzoek blijk dat dit structureel voorkomt bij kinderen uit lagere economische klassen en kinderen van kleur.  Er is dus sprake van een institutioneel probleem en dit is dus ook niet te verwijten aan een individuele leerkracht.  Er moeten institutionele veranderingen komen binnen het onderwijs, maar in de tussentijd moeten kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk worden bijgestaan. Daarom heeft de Haagse Stadspartij een motie ingediend om bij casussen van onderadvisering binnen het onderwijs een onafhankelijke cliëntondersteuner in te zetten om ouders bij te staan. De motie werd aangenomen en hierdoor krijgen ouder(s)/verzorger(s) voortaan de steun en het advies die zij nodig hebben en krijgen kinderen een betere kans op een eerlijk advies.

Motie: Cliëntondersteuner bij onderadvisering
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van programmabegroting 2022-2025.

Overwegende, dat:

▪         Onderadvisering binnen het onderwijs een structureel probleem is.
▪          Ouders en kinderen zo efficiënt mogelijk moeten worden bijgestaan bij vermoeden van onderadvisering.

Van oordeel, dat:

▪          Het inzetten van maatschappelijk werkers het structurele probleem van onderadvisering onjuist wegzet als een hulpverleningsvraagstuk.
▪          Hierdoor worden ouders en kinderen niet correct bijgestaan en kost het ook heel veel geld.

Roept het college op:

▪          Om bij casussen van onderadvisering binnen het onderwijs een onafhankelijke cliëntondersteuner in te zetten om ouders bij te staan.
▪          De raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd                      Tahsin Çetinkaya            Serpil Ates
Haagse Stadspartij         Islam Democraten          Groenlinks