Grote winst in strijd voor mooier Den Haag

Met twee aangenomen moties heeft de Haagse Stadspartij het college opdracht gegeven om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van het bouwen in Den Haag.

Nieuw: Haags Architectuurbeleid

Allereerst moet er Haags architectuurbeleid komen, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening en de discussie over architectuur centraal staat. Hoe dit in praktijk kan werken zie je bijvoorbeeld in Rotterdam waar al jaren gemeentelijke beleid is op dit vlak. Tim de Boer: “Door talent ruimte te geven, goed opdrachtgeverschap te belonen, innovatie te waarderen én de inwoners daarbij te betrekken ontstaan er waardevolle nieuwe stukken stad in plaats van de dromen van projectontwikkelaars”.

Bouw permanente hulpposten op het strand

Hoe dit in praktijk kan, gaan we bij de uitvoering van de tweede motie zien. De bouw  van twee permanente hulpposten – voor de reddingsbrigade – op de stranden bij Kijkduin en Scheveningen staat nu als puur technische opgave in de begroting. Met de aangenomen motie wordt deze opgave een kans om, samen met de stad, tot supermooie oplossingen te komen. Tegelijkertijd kan worden geinvesteerd in uitbreiding natura2000 gebied als compensatie voor het bouwen op het strand. Tim de Boer: “Dit project is een uitgelezen kans om het strand en haar uitstraling te verbeteren. We zijn benieuwd of het college ook de suggestie voor een openbare prijsvraag met publieksstem gaat overnemen”.

Aangenomen motie Architectuurbeleid:

Motie: Maak Haags architectuurbeleid
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2022-2025 (incl. bijstellingen huidige uitvoeringjaar 2021) (RIS309850)

Constaterende, dat:

 • Er in Den Haag steeds weer vragen zijn over welstand en beeldkwaliteit van geplande gebouwen;
 • Er grote opgaven liggen op het gebied van woningbouw, de voorzieningen, duurzaamheid en groene ruimte;
 • Ontwerp en architectuur binnen die opgaven een grote rol kan spelen;
 • Het belangrijk is om een hoogwaardige, duurzame en veilige leefomgeving te creëren;
 • Er veel klachten zijn uit de stad én van ontwikkelaars werkzaam in de stad over het ontbreken van samenhang tussen plannen.

Overwegende, dat:

 • Er momenteel geen gemeentelijk beleid is op het gebied van architectuur en ontwerp;
 • In andere steden architectuurbeleid een succesvolle koppeling legt tussen de cultuur van het ontwerpen, het bevorderen van goed opdrachtgeverschap, het vergaren en delen van kennis en het stimuleren van talent;
 • Bijzondere lokale architectuur bijdraagt aan kleur en identiteit van de dagelijkse leefomgeving en een aanjagend effect kunnen hebben.

Verzoekt het college:

 • Om te komen met architectuurbeleid dat de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad bevordert en een intelligent architectuurklimaat stimuleert.

Aangenomen motie permanente hulpposten

Motie: Maak kwaliteit op het strand
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2022-2025 (incl. bijstellingen huidige uitvoeringjaar 2021) (RIS309850)

Constaterende, dat:

 • In het programma 2.4 Openbare orde en veiligheid is opgenomen dat er twee permanente multidisciplinaire hulpposten worden gerealiseerd bij Kijkduin en Scheveningen;
 • Dat andere ruimtelijke ontwikkelingen aan de kust zijn opgenomen in het programma De Kust Gezond;
 • Dit project een niet te missen kans biedt voor het toevoegen van kwaliteit.

Overwegende, dat:

 • De kust één van de belangrijkste landschappen van Den Haag is;
 • Permanente hulpposten op het strand ook echt permanent zullen zijn en zo een grote impact op de beleving van de kust en het strand zullen hebben;
 • De ontwikkelingen op het Noordelijke Havenhoofd niet het gewenste ruimtelijke resultaat op lijken te leveren;
 • De ontwikkeling van Kijkduin net zoveel reuring opleveren in de stad;
 • De burgers sterke meningen hebben over het gebruik van de kust;
 • Dit ook een kans biedt om het Natura2000 gebied uit te breiden.

Verzoekt het college:

 • Om bij de ontwikkeling van de twee permanente hulpposten kwaliteit voorop te stellen door:
  • Het project onder te brengen onder De Kust Gezond;
  • In het project te zoeken naar compensatie en/ of uitbreiding van Natura2000 gebied;
  • Te komen tot een plan waarbij de ontwikkeling van deze hulpposten gezamenlijk met de stad wordt opgepakt, bijvoorbeeld door ontwerpprijsvraag te organiseren waarbij de inwoners van de stad een beslissende stem hebben.

Nieuwsbericht: Woonverzet

Titel: Woonverzet 14 november 2021

Op zondag 14 november komen verschillende groepen op de Koekamp samen om te protesteren tegen de wooncrisis. De Haagse Stadspartij zal er ook zijn! Zowel in de stoet als langs de route. We nodigen iedereen uit zich aan te sluiten. Kijk voor de laatste details op de website www.woonverzet.nl of volg de sociale media @woonverzet.