Oppositiepartijen zeggen vertrouwen op in wethouder Balster

De Haagse gemeenteraad is donderdag 25 november opnieuw in debat gegaan met wethouder Balster (PvdA) over het achterhouden van een advies van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloopplannen voor Den Haag Zuidwest en het opheffen van het beschermd stadsgezicht. Aan het eind van het urenlange debat werd een motie van wantrouwen ingediend, een zeer zwaar middel.

Na het commissiedebat van 10 november was de woede bij de Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag/Groep de Mos alleen maar groter geworden, omdat wethouder Balster op geen enkele manier spijt had betuigd over de gang van zaken. Het gaat om de sloopplannen voor 2.000 woningen in de Dreven, Gaarden en Zichten, waar de Welstands- en Monumentencommissie op 1 maart al een vernietigend advies over uitbracht. Dat advies heeft de wethouder volgens de oppositiepartijen een half jaar doelbewust “onder de pet” gehouden.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “In juni en juli hebben wij de kaders voor de sloopplannen voor de Dreven-Gaarden-Zichten met de wethouder besproken terwijl hij wist dat dit advies er toen al lag. Toen wij hem op 10 november hiermee confronteerden bleek dat hij dit bewust had gedaan. Ook betuigde hij op geen enkele wijze spijt of bood hij excuses aan.”

Ook William de Blok (Hart voor Den Haag) is briesend hierover: “Het kan niet anders dan dat het advies bewust is achtergehouden, dat is onverteerbaar. Toen ik er in juni specifiek naar vroeg, hield hij het achter. In november draaide de wethouder opnieuw om de hete brij heen en gaf geen antwoord op de vraag waarom het preadvies zolang is achtergehouden. Het preadvies past niet in het straatje van de wethouder. Ik voel me belazerd. ”

Lesley Arp (SP): “Wethouder Balster wist dondersgoed hoe gevoelig deze ingrijpende sloopplannen bij bewoners en in de raad liggen en toch hield hij dit belangrijke advies maandenlang achter. In zijn sloopwoede walst hij niet alleen over deze drie buurten, maar ook over de raad heen.”

Robert Barker (Partij voor de Dieren): “De gemeenteraad heeft elke keer om informatie gevraagd over het slopen van het beschermde stadsgezicht. En wat blijkt? De welstandscommissie heeft hier negatief over geadviseerd en de wethouder koos ervoor dit advies onder het tapijt te schuiven.”

Na het urenlange debat ging wethouder Balster uiteindelijk toch diep door het stof en bood hij excuses aan voor de gang van zaken. Voor de oppositiepartijen was dat te laat en daarop dienden zij gezamenlijk een motie van wantrouwen in, want, zo stellen zij gezamenlijk: “Het college heeft een actieve informatieplicht, maar is ernstig in gebreke gebleven. Nu dit door deze koppige wethouder veel te lang is ontkend is bij ons het vertrouwen ernstig beschaamd.”

Motie: Motie van wantrouwen n.a.v. advies intrekken beschermd stadsgezicht
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van het Preadvies van de Welstandscommissie inzake het intrekken gemeentelijk beschermd stadsgezicht Dreven, Zichten Gaarden (RIS310286)

Constaterende, dat:

• De Welstands- en Monumentencommissie op 1 maart 2021 een pre-advies heeft opgesteld over de intrekking van het beschermd stadsgezicht van de Drevenbuurt;

• De Welstandscommissie in dit pre-advies aankondigde dat zij negatief zal adviseren over de intrekking van het beschermd stadsgezicht;

• Het college dit advies niet naar de gemeenteraad heeft gezonden en pas op 12 oktober 2021 openbaar heeft gemaakt als gevolg van de ter inzage legging van de voordracht;

• Bij de uitvoerige besprekingen van de Nota van Uitgangspunten voor de Drevenbuurt in juni en juli 2021 het bestaan van dit advies is verzwegen;

• De gang van zaken uitvoerig is besproken in de raadscommissie Ruimte van 10 november 2021.

• Ook in de raadsvergadering van 25 november 2021 indringend met de wethouder is gedebatteerd over de informatievoorziening.

Overwegende, dat:

• De sloop van de Drevenbuurt een ingrijpend en gevoelig onderwerp is;

• De opheffing van een compleet beschermd stadsgezicht zonder precedent is;

• De rol van de Welstands- en Monumentencommissie cruciaal is en het advies van deze commissie zwaarwegend is bij het opheffen van een beschermd stadsgezicht.

Van mening, dat:

• Het niet tijdig en onjuist informeren van de raad over een cruciaal advies raakt aan het vertrouwen tussen raad en college.

Spreekt uit:

• Het vertrouwen in de wethouder Wonen, Wijken en Welzijn op te zeggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos Lesley Arp Robert Barker William de Blok
Haagse Stadspartij SP Partij voor de Dieren Hart v. Den Haag/Groep de Mos

Sebastiaan Kruis
PVV

De motie haalde geen meerderheid.

In de Drevenbuurt gaat het om de sloop van 1.000 woningen. Voorwaarde is dat de status van beschermd stadsgezicht wordt ingetrokken. Op 1 maart dit jaar stelde de Welstands- en Monumentencommissie een pre-advies hierover op met daarin een duidelijke conclusie:

“De commissie is unaniem in haar gezamenlijke evaluatie van de NvU en zal negatief adviseren over de intrekking van het beschermd stadsgezicht.”

Zie: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10662787/1/RIS310286_Bijlage_2

Dit belangwekkende advies heeft de verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA) nooit gemeld en is pas op 12 oktober j.l. bekend geworden toen het voorgenomen besluit om het beschermd stadsgezicht op te heffen ter inzage werd gelegd.