Op 6 september vieren we voortaan de verjaardag van Den Haag. Dit is het gevolg van een motie van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. De datum is afgeleid uit een document uit 1242 van Graaf Willem II waarin Den Haag (Die Haga) voor het eerst officieel genoemd wordt. ‘Over wanneer de precieze beginselen van de stad zijn gevormd bestaat nog discussie’, zegt Bos. ‘Maar dat is moeilijk terug te vinden, terwijl dit document tastbaar en concreet is. Daarom leek 6 september me wel gepast.’

Hoe de nieuwe feestdag wordt ingevuld ligt nog helemaal open en Haagse inwoners mogen daar zelf over meedenken. Peter Bos: “We beginnen bescheiden, maar in de loop van de tijd kan dat groeien.” In overleg met de burgemeester gaat de gemeenteraad met het idee aan de slag.

Peter Bos: “We hebben als stad een bijzondere en lange geschiedenis. Daar mogen we best meer bij stilstaan. Op deze manier kunnen we meer glans geven aan de ouderdom, historie en ontwikkeling van de stad. Een beetje stadstrots kan geen kwaad.’’

Motie: Vier de Verjaardag van Den Haag
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2022-2025 (RIS309850).

Constaterende, dat:

  • Graaf Willem II op 6 september 1242 een oorkonde uitvaardigde in ‘Die Haga’;
  • Dit de oudste vermelding van Den Haag is;
  • Den Haag geen jaarlijkse verjaardag kent.

Overwegende, dat:

  • Het jaarlijks vieren van de verjaardag van de stad een mooie gelegenheid kan zijn om de oorsprong, ouderdom en ontwikkeling van de stad meer glans en aandacht te geven;
  • Aan deze viering ook allerlei museale, culturele en maatschappelijke activiteiten gekoppeld kunnen worden.

Verzoekt het college:

  • 6 september uit te roepen tot Verjaardag van Den Haag;
  • Samen met het Presidium een voorstel te maken voor een sobere invulling van een jaarlijkse viering van de “Verjaardag van Den Haag” en de stad en het Gemeentearchief daarbij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faid                    Peter Bos Judith Klokkenburg
Haagse Stadspartij       Haagse Stadspartij ChristenUnie/SGP