Hufterige banken in het Westduinpark

De Haagse Stadspartij stelde op 16 februari vragen aan het college over de monstrueuze betonnen banken die in het Westduinpark worden geplaatst. Ruim 500 handtekeningen werden als protest tijdens de feestelijke opening aan wethouder Baldewsingh aangeboden tegen de kap van bomen. Op 19 maart 2010 zijn de vragen door het college beantwoord.

 

Den Haag, 19 maart 2010

Inzake: banken entrees Westduinpark

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 16 februari 2010 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

Wethouder Baldewsingh heeft op 13 januari j.l. de werkzaamheden voor de herinrichting van het Westduinpark feestelijk geopend. Twaalf meter lange banken van ‘hufterproof’ beton bij elke hoofdingang moeten meer bezoekers naar het Westduinpark lokken. Maar een groot deel van de bewoners in de Vogelwijk en Duindorp vindt dat er helemaal niets te vieren valt. In hun ogen vormen de enorme betonnen blokken eerder de zoveelste bedreiging van dit unieke natuurgebied. Wijkvereniging de Vogelwijk heeft bezwaar tegen de voor de aanleg van de banken benodigde kapvergunningen aangetekend, en ook tegen de vergunning die door de provincie is afgeven om de ingangen van dit kwetsbare natuurgebied van beton te voorzien. Met deze protesten is niets gedaan. Verontruste bewoners zijn daarop spontaan een handtekeningenactie begonnen. Ruim 500 handtekeningen werden als protest tijdens de feestelijke opening aan wethouder Baldewsingh aangeboden tegen de kap van bomen. Onder verwijzing naar het reglement van orde leg ik de volgende vragen aan het college voor.

1. Wat is er volgens het college nou aantrekkelijk aan de volstrekt onlogische combinatie van beton en groen? Waarom moet de natuur daar voor wijken?

Het ontwerp is ontstaan vanuit de visie een ontmoetingsruimte te creëren tussen het stedelijke gebied en het groengebied en hiermee invulling te geven aan wensen van bezoekers en gebruikers van het park.

2. De bewoners vrezen dat de banken als overlastgevende plekken kunnen gaan fungeren. Kan het college deze vrees beamen? Zo nee, waarom niet en waarom worden de banken dan zo groot en in hufterproof beton uitgevoerd?

Nee, wij zijn niet bang dat de realisatie van een aantrekkelijke entree leidt tot overlast. De lengte van de bank is afgestemd op de grootte van de entree. Gekozen is voor een materiaal dat weinig onderhoud behoeft en ook vandaalbestendig is, eenvoudig en inpasbaar in het gebied door onder andere de zandkleur (losse banken zijn prominenter in de omgeving aanwezig dan deze eenvoudige lijnelementen). Het formaat van de bank is mede beïnvloed door de extra functies die opgenomen worden in de bank, zoals het tappunt en het informatiebord.

3. Wat heeft het college gedaan met de in ontvangst genomen handtekeningen? Is het college met mij van mening dat een college dat ‘Mee doen’ hoog in het vaandel heeft staan, consequenties dient te trekken uit zoveel protest en de plannen naar aanleiding hiervan aan te passen? Zo nee, waarom niet?

In een langdurig traject van vooroverleggen, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp hebben belanghebbenden mogelijkheden gehad om de inrichtingsplannen te beoordelen.
Zorvuldige afwegingen hebben plaatsgevonden die uiteindelijk tot een collegebesluit hebben geleid. De inrichtingsplannen zijn mede tot stand gekomen na behandelingen in het Beheerplatform. In dit platform zijn bewoners en diverse natuurverenigingen vertegenwoordigd. Daarnaast vindt uitvoering plaats op grond van door de Provincie afgegeven vergunning. De handtekeningen die in januari 2010 in ontvangst zijn genomen, zullen om voornoemde redenen niet leiden tot aanpassing van de plannen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen