HSP: “Subsidie schone auto’s nuttig?”

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft schriftelijke vragen ingediend over de gemeentelijke subsidie op schone auto’s. De Haagse Stadspartij vraagt zich af of deze subsidie wel nuttig is.

Update: de schriftelijke vragen zijn beantwoord.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen
Den Haag, 13 augustus 2013
Inzake: Effect van schone(re) auto’s op de luchtkwaliteit

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 14 juli 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het effect van schonere auto’s wordt meegenomen in de prognoses van de gemeente Den Haag op het gebied van de luchtkwaliteit. Naast de gemeentelijke subsidieregeling sloop oude auto’s stimuleert de overheid ook schone auto’s door middel van een vrijstelling van de wegenbelasting. Echter, per 01-01-2014 wordt de wegenbelasting weer per gewichtsklasse geheven waardoor het rijden in een schone(re) hybride auto niet meer gestimuleerd wordt.

1. Voor de sloop van vuile auto’s kunnen Haagse autobezitters een subsidie van de gemeente ontvangen. Bovenop de slooppremie geeft de gemeente nog eens een extra subsidie voor de aanschaf van een nieuwe(re) schone(re) auto. Kan het college dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?

Ja. Als een schonere auto wordt teruggekocht is de subsidie hoger dan als men niets terugkoopt, om te ontmoedigen dat een aanvrager wel een subsidie aanvraagt, maar vervolgens een vervuilende (oude) auto terugkoopt. Zie de brief aan de Commissie Leefomgeving d.d. 18 juni 2013 (RIS 260184).

2. De nieuw aan te schaffen auto moet voor een auto met dieselmotor bijvoorbeeld van na bouwjaar 2005 zijn. Kan op deze manier ook een zware SUV met een bouwjaar van na 2005 in aanmerking komen voor een subsidie? Waarom is de subsidiëring van een schone(re) auto niet gebaseerd op energielabel of de CO2-uitstoot per gereden kilometer van de nieuwe auto?

Ja. Om in aanmerking te komen voor een slooppremie, dient de terug te kopen auto aan de voorwaarden te voldoen zoals beschreven in de regeling (RIS 260183). In het geval van een dieselauto – waaronder SUV’s – moet de terug te kopen auto over een zeer schone Euro 6 of Euro VI motor beschikken.
De subsidiëring is gebaseerd op de bijdrage aan de luchtkwaliteit van de te slopen of nieuw aan te kopen auto. Een nieuw aan te kopen auto met een zuinig energielabel of weinig CO2 -uitstoot is niet per definitie ook gunstig voor de luchtkwaliteit. Overigens zullen door de regeling positieve CO2-effecten ontstaan die het klimaat ten goede komen.

3. Kan het college aangeven hoe effectief de huidige subsidieregeling is? Is het rendement per geïnvesteerde euro niet groter als de subsidie verstrekt wordt op basis van het energielabel? Welke invloed heeft deze subsidieregeling op de prognoses van de luchtkwaliteit?

Het effect van de vorige sloopregeling op de luchtkwaliteit was een reductie van 0,1 tot 0,3 μg/m3 NO2. Het effect van de nieuwe sloopregeling zal naar verwachting ongeveer gelijk zijn. Zie verder het antwoord op vraag 2.

4. Houdt het college in haar prognoses over de luchtkwaliteit ook rekening met het feit dat door het afschaffen van de vrijstelling voor hybride auto’s minder automobilisten voor een schonere hybride auto zullen kiezen? Zo nee, waarom niet?

Ja. Prognoses over de luchtkwaliteit worden berekend via de landelijke NSL monitoringstool. Daarbij wordt ook rekening gehouden met dit soort ontwikkelingen.

5. Is het college met mij van mening dat de subsidieregeling sloop oude auto’s bedoeld is om zo veel mogelijk vervuiling door auto’s tegen te gaan, en om die reden niet de aanschaf van auto’s met een verbrandingsmotor moet stimuleren? Zo nee, waarom niet?

Nee. De subsidieregeling is bedoeld om zoveel mogelijk vervuiling door auto’s tegen te gaan. Het college is echter van mening dat veel bedrijven en particulieren nu eenmaal niet zonder auto kunnen. Daarom stimuleert de gemeente dat áls een voertuig wordt teruggekocht, het een schone is. Zie verder het antwoord op vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
G.J. Boot K.P. Klein