HSP: “Nieuwe huisvestingsverordening bevordert de tweedeling in Den Haag”

Op 13 juni 2019 besprak de Haagse gemeenteraad de nieuwe Huisvestingsverordening van wethouder Revis (VVD). De media (zelfs het NOS Journaal) schonken veel aandacht aan de onorthodoxe maatregelen die wethouder Revis voor de middenhuur had bedacht. Met een vergunningplicht voor de middenhuur (tussen de 720 en 950 euro per maand) voor middeninkomens wil Revis rijkere inkomensgroepen weren. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Deze maatregel is een wassen neus, want de gemeente laat de vergunningverlening over aan de markt en heeft geen capaciteit om te handhaven. Daarnaast gaan de kwetsbaarste woningzoekenden er met allerlei maatregelen op achteruit. Ook komt er een splitsingsverbod voor woningen in de betere wijken, waardoor de segregatie wordt verergerd. Den Haag is al de meest gesegregeerde stad van Nederland.” Wel steunde de gemeenteraad drie moties van Peter Bos. Zo zullen huurders gewezen worden op hun rechten bij nieuwe huurcontracten, zal de gemeente de huisvestingsvergunning voor de particuliere sector gaan handhaven en zullen urgent woningzoekenden begeleid worden bij het aanvragen van de voorrangsverklaring.

Hieronder het betoog van Peter Bos in de raad:

Zo lang er schaarste is op de woningmarkt is een huisvestingsverordening hard nodig. Maar in de eerste plaats zal er vooral veel gebouwd moeten worden en bestaande woningen dienen behouden en betaalbaar te blijven. Gevolg van de huidige schaarste is dat de wachttijden oplopen en de huur- en koopprijzen blijven stijgen.

Het voorstel voor de nieuwe huisvestingsverordening gaat in de ogen van de Haagse Stadspartij weinig opleveren. De rechten worden voor sommige woningzoekenden verbeterd, terwijl andere woningzoekenden worden benadeeld. Per saldo gaat dat weinig opleveren.

De belangrijkste nieuwe maatregel is de verplichte huisvestingsvergunning voor middeldure woningen. De Haagse Stadspartij was in eerste instantie enthousiast over deze maatregel, maar dan moet je het wel goed doen. En daar wringt de schoen. Want hoe krijg je grip op de markt voor middeldure woningen als je de uitvoering overlaat aan de markt, als je als gemeente niet handhaaft en niet goed kan toetsen of de opgegeven huurprijs en het inkomen kloppen? De maatregel dreigt dus een wassen neus te worden. Ik heb daarom een aantal moties en een amendement gemaakt om deze “bugs” uit de verordening te halen.

De eerste motie vraagt het college om de vergunningverlening niet aan de markt over te laten en dat zelf ter hand te nemen. De overheid is immers de marktmeester en moet voorkomen dat er fraude en misbruik plaatsvindt. Er zijn teveel voorbeelden van zelfregulering door de markt die niet werkt. Zeker als het gaat om huisvesting, een mensenrecht dat is verankerd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondwet, moet je dat gewoon niet willen. De motie roept het college op geen gebruik te maken van de mandaatregeling voor de middenhuur, maar de vergunningverlening in handen van de gemeente te houden. (Deze motie werd verworpen).

De tweede motie vraagt het college om huurders te informeren over de regels m.b.t. middenhuur. Ook huurders hebben rechten en zouden goed geïnformeerd moeten worden over hun rechten zodat zij bezwaar kunnen maken tegen een eventueel te hoog vastgestelde huurprijs. Zeker nu de vaststelling van de huurprijs aan de markt wordt overgelaten is het van groot belang dat huurders ook hun recht kunnen halen. (Deze motie werd aangenomen).

De derde motie gaat over de handhaving van de huisvestingsvergunning. Gebleken is dat de huisvestingsvergunning tot voor kort niet werd gehandhaafd. Met de uitbreiding van de vergunningplicht met een ingewikkelde regeling voor de middenhuur is handhaving essentieel. De middenhuur vindt vooral plaats binnen de particuliere sector en de motie roept op de handhaving van de huisvestingsvergunning in de particuliere sector met kracht ter hand te nemen. (Deze motie werd aangenomen).

Daarnaast heb ik een amendement om te voorkomen dat expats met een hoog inkomen toch een vergunning kunnen krijgen. Door belastingregels hoeven werknemers van internationale organisaties vaak geen belasting te betalen en is hun inkomen nihil. Dat betekent dat zij gewoon een huisvestingsvergunning kunnen krijgen en dat vindt de Haagse Stadspartij onwenselijk en oneerlijk. (De wethouder betoogde dat het amendement sympathiek was, maar in strijd met de Huisvestingswet. Wel zei hij toe dat hij gaat monitoren of expats oneigenlijk gebruik gaan maken van betaalbare woningen. Daarop heb ik het amendement ingetrokken).

De overige maatregelen

De urgentieregeling wordt met de nieuwe verordening verder uitgekleed. Dat vinden we zwaar teleurstellend. Het is nu al erg moeilijk voor mensen die in een noodsituatie zitten om een urgentieverklaring te krijgen. Om een voorbeeld te geven: De bewoners van de woningen die door de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in één klap hun woning kwijtraakten, kwamen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring en hebben via een makelaar in de particuliere sector een woning moeten vinden. Hoe wrang is dat? Om de aanvragers van een urgentieverklaring te helpen door het bureaucratische doolhof te loodsen heb ik een motie gemaakt. (Deze motie werd aangenomen).

Een andere nieuwe maatregel van dit college is het lokale maatwerk voor de onmisbare beroepen zoals o.a. de politieagenten. Dat vinden we een vorm van positieve discriminatie binnen de schaarse woningmarkt die totaal misplaatst is. Want zijn er dan ook misbare beroepen? En waarom zou het ene beroep meer waard zijn dan het andere? We kennen in Nederland meer dan 1.200 verschillende en veel voorkomende beroepen. En dat zijn net zo goed onmisbare beroepen in de ogen van de Haagse Stadspartij.

Verder zullen we een hoop voorstellen van andere partijen vandaag steunen die recht doen aan een socialer en eerlijker woningverdeelsysteem. Zoals het behoud van de woonduur voor gescheiden mensen en voor mensen die door stadsvernieuwing hun woning moeten verlaten.

En tenslotte zullen we de voorstellen steunen om woningen te kunnen splitsen in de duurdere wijken met veel grote woningen. Wat een waanzin om juist deze wijken op slot te zetten. Het is echt niet uit te leggen dat in tijden van woningnood dit wordt verboden en getto’s voor rijkelui worden bevorderd. Tegelijkertijd wordt in overbelaste wijken met kleinere woningen de overbewoning door kamerverhuur niets in de weg gelegd.

Al met al is deze nieuwe Huisvestingsverordening teleurstellend en ook nog in strijd met de Woonvisie van de gemeente. Want daarin is vastgelegd dat de segregatie in deze stad moet worden aangepakt en dat er gemengd gewoond en geleefd moet worden. Daar komt met deze verordening niets van terecht.

(Uiteindelijk werd de Huisvestingsverordening aangenomen door de gemeenteraad. De Haagse Stadspartij en vrijwel de hele oppositie stemden tegen).

 

Hieronder de moties en het amendement van de Haagse Stadspartij:

 

Motie: Geen mandaatregeling middenhuur (VERWORPEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

 • door burgemeester en wethouders aan eigenaren of beheerders van woonruimte mandaat kan worden verleend m.b.t. de bevoegdheden krachtens de artikelen 15 tot en met 17 van de Huisvestingswet om huisvestingsvergunningen te verlenen.

Overwegende dat:

 • eigenaren en beheerders van middenhuurwoningen veelal een commercieel belang hebben.

Van mening, dat:

 • vergunningverlening niet aan de markt moet worden overgelaten, maar een overheidstaak is.

Verzoekt het college:

 • geen toepassing te geven aan de mandaatregeling bij middenhuur

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos                       Martijn Balster
Haagse Stadspartij      PvdA

 

Motie: Huurders informeren (AANGENOMEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

 • het College met de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 inzet op communicatie naar huurders en verhuurders zodat Hagenaars op de hoogte zijn van de nieuwe regels (zie mail aan de commissie Ruimte van wethouder SWS d.d. 4 juni 2019);
 • het College stelt dat er een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurders om te checken of een (aspirant) huurder in aanmerking komt voor de te verhuren woning;
 • huurders de wettelijke mogelijkheid hebben om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Overwegende, dat:

 • de nieuwe regels voor de middenhuur tamelijk ingewikkeld zijn;
 • veel huurders niet op de hoogte zijn van hun rechten;
 • de situatie op de woningmarkt gespannen is, met prijsopdrijving tot gevolg.

Van mening, dat:

 • het ongewenst is als huurders meer huur betalen dan wettelijk is toegestaan;
 • huurders de mogelijkheid moeten hebben om hun recht te halen.

Verzoekt het college:

 • bij de communicatie over de nieuwe regels naar huurders en verhuurders tevens te wijzen op de rechten die huurders hebben om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Peter Bos                        Hanne Drost    Martijn Balster
Haagse Stadspartij       SP                      PvdA

 

Motie: Handhaving Huisvestingsvergunning particuliere sector (AANGENOMEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

 • in de vigerende verordening een huisvestingsvergunning verplicht is voor woningen tot de huurprijsgrens;
 • in 2018 in de particuliere voorraad, voor woningen tot de huurprijsgrens, 205 huisvestingsvergunningen zijn afgegeven;
 • handhaving en communicatie naar huurders en verhuurders m.b.t. de verplichte huisvestingsvergunning de afgelopen jaren niet hebben plaatsgevonden.

Overwegende dat:

 • veel woningen in de particuliere sector zonder huisvestingsvergunning worden verhuurd en bewoond;
 • betaalbare woningen ook in de particuliere sector schaars zijn;
 • de huisvestingsvergunning een middel is om schaarse woningen eerlijk te verdelen.

Van mening, dat:

 • de woningvoorraad in de particuliere sector een substantiële bijdrage levert aan de betaalbare voorraad.

Verzoekt het college:

 • de handhaving van de huisvestingsvergunning ook in de particuliere sector met kracht ter hand te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Peter Bos                      Martijn Balster           Robert Barker

Haagse Stadspartij     PvdA                              Partij voor de Dieren

 

Amendement: Reële inkomenstoets expats (INGETROKKEN NA TOEZEGGING WETHOUDER)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Besluit:

In artikel 1:1 de begripsomschrijving huishoudinkomen als volgt te wijzigen:

Huishoudinkomen: huishoudinkomen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, met dien verstande dat bij de bepaling van het verzamelinkomen de vrijstellingen van Artikel 33 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 niet van toepassing zijn.

Toelichting

Het arbeidsinkomen van leden van diplomatieke vertegenwoordigingen, leden van consulaire vertegenwoordigingen en functionarissen van internationale organisaties is vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting. Met dit amendement wordt voorkomen dat mensen met een hoog inkomen, maar met een door vrijstellingen verlaagd verzamelinkomen toch in aanmerking komen voor woningen in de gereguleerde sector (sociaal en middenhuur).

Peter Bos                       Martijn Balster           Pieter Grinwis
Haagse Stadspartij      PvdA                             ChristenUnie-SGP

 

 

Motie: Steun urgentiezoekers bij aanvraag (AANGENOMEN)

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende, dat:

 • in 2018 het aanvraagproces voor een urgentieverklaring is gedigitaliseerd;
 • in eerdere jaren urgentieaanvragen werden aangevraagd bij een case manager;
 • uit de recente beantwoording van schriftelijke vragen (RIS 302214) blijkt dat er veel urgentieaanvragen worden afgewezen doordat antwoorden foutief worden ingevuld.

Overwegende, dat:

 • kwetsbare mensen die in een precaire woonsituatie zitten niet altijd beschikken over de juiste vaardigheden om de aanvraagprocedure goed te kunnen doorlopen;
 • de schrijnendheid van veel situaties niet altijd past binnen de lijntjes van standaardvragen en checklijsten;
 • mensen die een urgentie nodig hebben niet altijd op de hoogte zijn van alle regeltjes.

Van mening, dat:

 • iedereen die daar recht op heeft, in aanmerking moet kunnen komen voor een urgentieverklaring en niet mag worden belemmerd door bureaucratische drempels.

Verzoekt het college:

 • om mensen die dat nodig hebben te helpen bij het formuleren en indienen van een urgentieaanvraag;
 • ook niet-digitale aanvragen mogelijk te maken;
 • om het urgentiebeleid zodanig toe te passen dat het menselijke aspect niet uit het oog verloren wordt i.p.v. klakkeloos de regeltjes te volgen;

Peter Bos                       Hanne Drost    Martijn Balster      Adeel Mahmood      Robert Barker
Haagse Stadspartij      SP                        PvdA                       NIDA                          PvdD