HSP en SP stellen vragen over Grondexploitatie Spuikwartier

Naar aanleiding van het accountantsrapport over de jaarrekening 2019 van de gemeente Den Haag stellen de raadsleden Peter Bos (Haagse Stadspartij) en Lesley Arp (SP) vragen aan het college over de grondexploitatie van het Spuikwartier.

De twee raadsleden willen weten waarom in 2019 een bedrag van 785.000 euro is gefactureerd voor kosten van asbestsanering bij de gronduitgifte van kavels in het Spuikwartier. Volgens de Gemeentelijke Accountantsdienst GAD zou sprake zijn van “een kostenverrekening overeenkomstig een contractuele afspraak van het college”.

De GAD heeft de juistheid van deze facturering niet kunnen vaststellen als gevolg van het ontbreken van afdoende brondocumenten. Dit roept bij de twee raadsleden verschillende vragen op.

De laatste jaren is er veel rumoer rond de projecten Amare en Sonate, waaronder recent de kwestie rond de vertrokken topambtenaar.

Schriftelijke vragen: Asbestsanering en projectmanagement Spuikwartier en Amare
Indieners: Peter Bos en Lesley Arp

Datum: 20 mei 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Accountantsrapport van 8 mei 2020 (RIS305224) bij de programmarekening 2019 zijn een aantal zaken met betrekking tot Amare en het Spuikwartier naar voren gebracht.

Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Bij de controles van de GAD zijn fouten en onzekerheden inzake de rechtmatigheid naar voren gekomen. In de bijlage bij dit rapport zijn de bevindingen in detail weergegeven. Bij bevinding nr. 17 in bijlage 2 gaat het om de facturering van een gronduitgifte van € 0,785 mln. aan kosten asbestsanering die zou zijn verrekend overeenkomstig contractuele afspraak door het college. De GAD heeft de juistheid van deze verrekening, als gevolg van het ontbreken van afdoende brondocumentatie, niet kunnen vaststellen. In antwoord op technische vragen hierover stelt de GAD: “Dit betreft gronduitgiften van zogenoemde kavels A en B van grondexploitatieproject Spuikwartier.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Bij de controle van de GAD op de verrekening van de asbestkosten met de gronduitgifte van de kavels A en B zijn geen onjuistheden geconstateerd. Wel heeft de GAD onzekerheden geconstateerd, omdat tijdens de controle broninformatie niet beschikbaar was.

2. Wat wordt precies bedoeld met de kavels A en B?

Dit zijn de kavels binnen het gebied Spuikwartier waarop door Sonate respectievelijk Toren Adagio en Toren Bolero worden gebouwd.

3. Zijn dit kavels die betrekking hebben op het project Sonate? Zo nee, waarom niet?

Ja

4. Om welke contractuele afspraak van het college gaat het hier en van welke datum is deze afspraak?

De verrekening van de kosten van de asbestsanering in het gebied Wijnhaven met de gronduitgiften in het Spuikwartier is conform de afspraken hierover zoals vastgelegd in de 2e Allonge op OUOK. De 2e Allonge is van 29 februari 2016. Op 25 maart 2016 heeft VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland (Sonate) het contract van Heijmans overgenomen, inclusief de afspraak over deze verrekening.

5. Om welke asbestsanering van welke gebouwen gaat het hier?

Het gaat om de asbestsanering bij de sloop van de hoogbouw van het voormalige kantoorgebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de laagbouw van het voormalige kantoorgebouw van het (toenmalige) Ministerie van Justitie en de tussenliggende Middenbouw (Schedeldoekshaven 100 en 200) in het gebied Wijnhaven.

6. Welk bedrijf heeft de asbestsanering uitgevoerd?

De asbestsanering is destijds in opdracht van Heijmans uitgevoerd.

7. Door wie is gefactureerd en wanneer?

Het eerste deel van de kosten van de asbestsanering is in 2014 door Heijmans gefactureerd. Het resterende deel wordt conform 2e Allonge OUOK verrekend met de gronduitgiftes in het Spuikwartier. Na de contractovername van Heijmans door Sonate, is met de laatstgenoemde partij, conform de 2e allonge OUOK, een naar rato van het resterende deel verrekend bij de gronduitgifte van kavel A en B. Deze verrekening betreft het in de eerste vraag genoemde bedrag van € 785.000. Het restant van het resterende deel zal worden verrekend met de gronduitgifte van kavel C.

8. Waarom is er geen afdoende brondocumentatie geleverd door het college?

De broninformatie voor de accountantscontrole is niet tijdig aangeleverd, waardoor de GAD deze niet heeft kunnen meenemen in haar jaarrekeningcontrole 2019. Het restant van de asbestkosten zal worden verrekend op het moment van de gronduitgifte van kavel C. Deze gronduitgifte vindt plaats nadat het NDT is gesloopt. De GAD zal deze verrekening beoordelen als onderdeel van haar jaarrekeningcontrole over het jaar waarin die gronduitgifte plaatsvindt. Hierbij kan de genoemde broninformatie wel worden meegenomen.

9. Volgens het Accountantsrapport is bij het project Amare de inhuur projectmanagement 2018 niet Europees aanbesteed. Waarom is deze inhuur niet Europees aanbesteed?

Bij aanvang van de opdrachten voor het inhuren van projectmanagement is onjuist ingeschat dat de verlenging ertoe zou leiden dat de Europese aanbestedingsgrens niet overschreden zou worden.

10. Is voor het project Spuikwartier ook projectmanagement ingehuurd en is dit Europees aanbesteed? Zo nee, waarom niet?

Voor het project Spuikwartier is ook projectmanagement ingehuurd. Betreffende inhuur voor één projectmanager vindt enerzijds plaats via broker desk, voor twee andere projectmanagers geldt dat zij ook ingehuurd zijn voor Amare en daarmee Europees aanbesteed hadden moeten worden. Zie ook antwoord op vraag 9.

11. Bij welk bedrijf of partij is projectmanagement ingehuurd en om hoeveel mensen gaat het?

De inhuur voor beide projecten geschiedt bij verschillende partijen, zowel bedrijven als ZZP-ers. In totaal gaat het om 6 ingehuurde mensen voor projectmanagement.

12. Onder welk mandaat is deze externe inhuur aangesteld?

De betreffende inhuur valt onder budgetverantwoordelijkheid van de dienst waarbij in financiële zin de bevoegdheden uit het competentieregister van de directie DSO worden gehanteerd.

13. Welke maatregelen worden er genomen om te zorgen dat externe inhuur Europees wordt aanbesteed?

Eind 2019 is besloten om opdrachten voor het eerste kwartaal 2020 te verstrekken met het oog op continuïteit; zodoende konden de stappen bepaald worden of en hoe alsnog voldaan kan worden aan de Europese aanbestedingsregels. Voor drie personen die worden ingehuurd maar waarvoor geen Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden, is er geen herstelmogelijkheid. Deze drie personen hebben dusdanig veel expertise, alsmede historische kennis over totstandkoming contracten, dat het onverstandig is, gelet op de hiervoor genoemde continuïteit, om deze inhuur te beëindigen en een aanbestedingstraject te starten. Gelet op de doorlooptijd ervan alsmede de gewenste continuïteit op de
projecten zal deze inhuur tot einde project voortduren. Voor eventuele nieuwe opdrachten zal naar de duur en omvang worden gekeken om daarmee vooraf te bepalen of een opdracht Europees aanbesteed moet worden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i.,        de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                    Johan Remkes