Gemeenteraad geeft wethouder Balster tik op de vingers

Na een enerverend commissiedebat over de verkamering stond dit onderwerp ook 13 mei in de gemeenteraad op de agenda. Het voorstel van wethouder Balster (PvdA) om kamerverhuur in een tiental wijken met betaalbare woningen tijdelijk te bevriezen ging de raad niet ver genoeg.

Voor de Haagse Stadspartij is de tijdelijke bevriezing te beperkt. Het omzetten van woningen tot kamerverhuur leidt ook in de middeldure wijken tot problemen. Daarom stelden we voor om de grens op te trekken naar 265.000 euro gemiddelde WOZ-waarde per wijk. Door deze hogere grens te hanteren worden meer wijken tijdelijk beschermd tegen de grotere verkameringen. (Immers, minder dan 4 personen mag gewoon nog steeds).

Onze motie om deze grens voor de kwetsbare wijken op te trekken werd door een meerderheid in de raad gesteund. Daarnaast diende de ChristenUnie/SGP een motie in voor een totale bevriezing voor grotere verkameringen. Ook die motie haalde het. Het is nu aan de wethouder om aan te geven hoe hij aan deze moties uitvoering gaat geven.

Verhuurvergunning ook voor bemiddelaars?  

In het commissiedebat deed wethouder Balster nog één toezegging naar aanleiding van onze vragen. Hij gaat serieus onderzoeken of de verhuurvergunning niet alleen kan gaan gelden voor verhuurders, maar ook voor bemiddelaars. Hierdoor is fraude, racisme en misstanden in deze groep ook aan te pakken.

Wethouder Balster presenteert voor de zomer zijn definitieve regels voor kamerverhuur.

Hieronder de bijdrage van fractievertegenwoordiger Tim de Boer in de commissie ruimte:

Voorzitter,

Het is goed dat de wethouder van plan is iets aan de verkamering te doen. Laat ik dat voorop stellen. De uitwerking is echter nog heel vaag. En ook de huidige situatie is aan bewoners lastig uit te leggen.

  • Er zijn kwetsbare wijken, wijken met een voorlopig verbod op kamerverhuur aan meer dan 3 personen, maar kamerverhuur aan minder mensen mag wel. En dat gebeurd nu ook.
  • Er is een verbod op woningvorming door splitsing maar door de gekozen vorm van het verbod is het aanvragen van een omgevingsvergunning voor splitsing wel mogelijk. En je krijgt hem ook, je mag hem alleen niet gebruiken. Want daar heb je een woningsvormingvergunning voor nodig.
  • Er is een verbod op woningvorming in dakopbouwen, maar als je je woning eerst verkamerd en dan kamers toevoegt in een dakopbouw is dat ok.

En: Er is soms een verbod op kamerverhuurbedrijven in het bestemmingsplan, maar toch worden er vergunningen afgegeven.

De Haagse Stadspartij heeft hierover de afgelopen maanden veel vragen ingediend. Uit alle antwoorden bij elkaar blijkt dat het hele stelsel van vergunningen en uitzonderingen een samenraapsel is. Er tussendoor fietsen is makkelijk, een toets op leefbaarheid is er onvoldoende en de broodnodige handhaving ontbreekt.

Trouwens wethouder, u stelde vlak na het ingaan van het verbod op verkamering in de kwetsbare wijken op twitter, dat de ten onrechte afgegeven vergunningen zouden worden ingetrokken. Is dat inmiddels gebeurd?

Antwoord wethouder: Dat is bij sommige vergunningen gelukt. Anderen willen niet meewerken.

Het is aan bewoners van heel veel buurten niet uit te leggen dat we – als gemeente en politiek – weten dat de huidige regels niet functioneren. Dat zagen we immers in de kwetsbare buurten. En toch handhaaft de wethouder voorlopig die regels in net iets minder kwetsbare buurten die daardoor afglijden. Dit heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor Bezuidenhout, Vruchtenbuurt, Het oude centrum, en delen van Zeeheldenkwartier etc. Achteraf de vergunning weer intrekken is lastig. Wat gaat de wethouder doen om deze bewoners nu gerust te stellen?

Opvallend is dat de wethouder wil wachten op landelijke maatregelen. En dat hoeft niet:

Groningen heeft bijvoorbeeld al een verhuurvergunning voor verhuurders en bemiddelaars die bij overlast en misstanden is in te trekken. Maastricht heeft al regels om de spreiding van verkamering te reguleren per straat en wijk. En in Utrecht is splitsen alleen mogelijk bij woningen groter dan 140 m2 en is de oppervlakte per bewoner vastgelegd op 18 m2 in plaats van 12 m2 in den haag. EN bij onze buren in het Westland wordt nu gewerkt aan een paraplubestemmingplan tegen verkamering en splitsing.

Het kan dus gewoon. Nu al. Waar wacht de wethouder op?

Ik wil dus van de wethouder weten hoe het staat met de invoering van de verhuurvergunning. Als die er is kunnen we deze intrekken, bij fraude, maar ook bij racisme op de woningmarkt, of misstanden of overlast. En zal de vergunningplicht ook gelden voor bemiddelaars? De Haagse stadspartij is daar zeker voor. Er zijn teveel fraudeurs actief in deze branche.