Eindelijk: Een hotelstop voor de Scheveningse Keizerstraat

 

Update 14-3-2024: In de raad van 14/3 is het bestemmingsplan “diverse locaties” aangenomen. In dit bestemmingsplan is onder andere de uitwerking van de onderstaande motie opgenomen. Door een koppeling te maken met het hotelbeleid en de acht daarin geformuleerde criteria voor nieuwe hotels ( onder andere draagvlak in de buurt) is het nu vrijwel onmogelijk om nog een vergunning te krijgen in Scheveningen Dorp. Jammer genoeg durfde het college geen permanente hotelstop aan. Dus we zullen het nog steeds goed in de gaten blijven houden!

 

Oorspronkelijk artikel: Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er een doorbraak gekomen in het hotelbeleid van de gemeente Den Haag. Nieuwe hotels worden in de toekomst niet meer ongelimiteerd toegestaan. Voor de Scheveningse Keizerstraat is het nieuwe beleid nog geen oplossing vanwege het bestemmingsplan, maar op initiatief van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij gaat daar verandering in komen. In de raadsvergadering van 10 februari is een motie aangenomen om het bestemmingsplan Scheveningen Dorp aan te passen en de groei van hotels aan banden te leggen.

De Haagse Stadspartij heeft bijna twee jaar geleden al aandacht gevraagd voor de groei van hotels in de Keizerstraat en omgeving. Inmiddels zijn er 5 nieuwe initiatieven voor hotels en shortstay in ontwikkeling zonder dat de gemeente kan ingrijpen. Dat komt omdat in het bestemmingsplan Scheveningen Dorp overal nieuwe hotels zijn toegestaan.

Peter Bos: “De Keizerstraat is de ruggengraat van Scheveningen Dorp. Authentiek en een echte woon-winkelstraat. Nieuwe hotels gaan ten koste van winkel- en woonruimte. De vele woningzoekenden op Scheveningen hebben behoefte aan woningen, niet aan hotels. Met een stop op hotels wordt de kans groter dat er woningen komen in de panden waar het nu om gaat. Ook zijn er ondernemers die graag een winkel zouden willen beginnen, maar nu achter het net vissen.”

Het bestemmingsplan stamt uit 2013 en biedt volop ruimte voor nieuwe hotels in de Keizerstraat. Met de motie van Bos, die werd ingediend door zijn partijgenoot Joris Wijsmuller, gaat de gemeente de herziening van het bestemmingsplan Scheveningen-Dorp nu eindelijk in gang te zetten.

 

Motie:  Beperk hotels Keizerstraat en Scheveningen Dorp

Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Haags Hotelbeleid 2021 (RIS310666).

Constaterende, dat:

  • In het bestemmingsplan Scheveningen Dorp hotels generiek zijn toegestaan binnen de brede bestemming, veelal de bestemming Gemengd;
  • Op dit moment al 5 nieuwe hotel-, hostel- en short stay-initiatieven in de planvoorraad zitten voor de Keizerstraat e.o. met in totaal 60 kamers;
  • Het college in de commissie Bestuur d.d. 2 februari 2022 heeft toegezegd om voor de Keizersstraat te kijken naar het omgevingsplan/bestemmingsplanwijzigingen.

Overwegende, dat:

  • De invoering van het Omgevingsplan opnieuw is uitgesteld;
  • De gemeente bestemmingsplannen tussentijds kan aanpassen om zo functies te reguleren.

Van mening, dat:

  • Het toevoegen van nog meer hotels e.d. in de Keizerstraat e.o. tot ongewenste effecten en weerstand leidt.

Verzoekt het college:

  • De procedure voor herziening van het bestemmingsplan Scheveningen-Dorp in gang te zetten met als doel om de groei van het aantal hotels e.d. in de Keizerstraat e.o. te beperken.

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij