Eindelijk heeft de politiek zich uitgesproken over de sloopplannen van Haag Wonen voor het Weigeliaplein en omgeving in de Heesterbuurt. De Haagse Stadspartij had dit geagendeerd in de Commissie Ruimte omdat de wooncorporatie wel heel voortvarend te werk was gegaan. Bewoners hebben geen enkele inspraak gehad bij het voornemen van Haag Wonen om 400 sociale woningen te slopen. En erger nog: Haag Wonen gaat leugenachtig en intimiderend te werk door in nieuwsbrieven mee te delen dat er volgend jaar al gesloopt gaat worden en is bezig huurders nu al uit hun huis te jagen. Belachelijk en schandalig omdat de gemeente en de politiek hier helemaal niet mee akkoord zijn. Dit bleek ook uit de bespreking in de Commissie Ruimte op 16 februari 2022, waar vier insprekers over Complex 70 van de Heesterbuurt hadden ingesproken en voor behoud hadden gepleit.

Alle partijen steunden de bewoners en waren zeer kritisch over de handelwijze van Haag Wonen. Uiteindelijk zegde wethouder Anne Mulder (VVD) toe om het renovatieplan van de bewoners serieus te onderzoeken en Haag Wonen tot de orde te roepen. Er is weer hoop voor de Heesterbuurt.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, hield als eerste spreker het volgende betoog:

Voorzitter,

We bespreken vandaag twee omstreden projecten van wooncorporatie Haag Wonen. Het gaat om plannen voor sloop van bijna 400 sociale woningen in de Heesterbuurt en ruim 200 sociale woningen in Morgenstond. De plannen zijn al een tijd bekend, maar zijn nog niet eerder in de raad besproken. Wel zijn er schriftelijke vragen gesteld en is er persaandacht geweest. Hoog tijd dus dat ook de politiek zich vandaag uitspreekt. Voor de bewoners is hun laatste hoop gevestigd op de politiek, aangezien zij in grote onzekerheid verkeren, hun leven op hun kop staat en zich niet serieus genomen voelen. Voor de Haagse Stadspartij zijn twee vragen van belang. Ten eerste: Is renovatie mogelijk en ten tweede: Wat willen de bewoners?

Als het gaat om de woningen in de Heesterbuurt is de cultuurhistorische waarde van groot belang. Complex 70 rond het Weigeliaplein is gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw en vormt een zogenaamd dubbel bouwblok. Het is in twee ringen rond een groen binnenplein gebouwd, en dat is een vrij zeldzame bouwvorm in Den Haag uit het Interbellum. Ook zijn de meeste woningen nog prima. Ik ben er zelf op bezoek geweest en heb veel woningen bekeken en geen ernstige gebreken geconstateerd. Er moet dus een uiterste inspanning worden verricht om sloop te voorkomen en opties van renovatie zouden diepgaand onderzocht moeten worden.

Daarnaast heeft dit college met de stad afgesproken om geen grootschalige ingrepen meer te doen buiten het CID en Zuidwest. De rest van de stad zou met rust gelaten worden. Nu kan er best hier en daar nog wat gesleuteld worden, maar hier gaat het om een complete woonbuurt van ruim 400 woningen en 600 bewoners, met een verdichting die qua bouwhoogte en volume rigoureus is en vloekt met de schaal van de Heesterbuurt.

Bij beide sloopplannen gaat het ook om schaarse betaalbare woningen en om buurtjes met een goede sociale cohesie. De huur is nu nog betaalbaar, ook dat vraagt om serieuze aandacht. Wat verder opvalt is dat bij beide plannen al een projectontwikkelaar in beeld is en dat het gaat om een en dezelfde wooncorporatie, namelijk Haag Wonen. Voor de Heesterbuurt werkt de corporatie samen met AM Vastgoed en in Morgenstond met BPD Gebiedsontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat Haag Wonen met beide bedrijven al convenanten heeft afgesloten om sloop-nieuwbouw uit te gaan voeren. Hierover zijn de bewoners niet geïnformeerd en de gemeenteraad al helemaal niet.

De sloopplannen voor Complex 70 in de Heesterbuurt zijn ruim een jaar geleden meegedeeld aan de bewoners zonder dat inspraak mogelijk is. Uit de brandbrief van de bewoners die naar de raad is gestuurd blijkt dat Haag Wonen er een puinhoop van heeft gemaakt. Ik heb zelf in het verleden contact gehad met de bewonerscommissie, maar sinds een half jaar reageren ze niet meer en wordt de telefoon niet opgenomen. Diverse leden van de commissie zijn er uitgestapt. En waar de commissie in het begin nog fel tegen sloop was, lijkt dat nu plotseling anders. Veel bewoners voelen zich niet goed vertegenwoordigd, zijn razend over de koers van de bewonerscommissie en voelen zich belazerd. Het gevolg is dat Haag Wonen zonder Sociaal Plan, en in strijd met de wens van de meerderheid doordendert en mensen uit hun huizen jaagt door ze bang te maken en voor voldongen feiten stelt. Leegkomende woningen worden anti-kraak of tijdelijk verhuurd aan bewoners zonder rechten of recht op inspraak. Zo wordt de weerstand vanzelf weggewerkt.

Haag Wonen praat in het geniep met een select clubje bewoners en noemt dat inspraak. Ik vind dat honds gedrag, asociaal en onacceptabel. Graag hoor ik in hoeverre de wethouder op de hoogte was en hoe hij gaat ingrijpen.

Ook bij de plannen voor sloop in Morgenstond zijn de bewoners voor een voldongen feit gesteld. Zonder enige inspraak heeft Haag Wonen besloten tot sloop. Het is de bewoners aan de deur in het portiek medegedeeld. Zo is het gegaan. Serieus. En dit college vindt het prima en stelt in de beantwoording van technische vragen dat er over sloopbesluiten geen participatie plaats hoeft te vinden. Sorry, voorzitter, maar ik denk dat mensen in China nog meer inspraak hebben dan hier. Echt, ik vind dit van de gekke.

Wat bij deze plannen opvalt is het totale gebrek aan creativiteit en de zwart-wit tegenstelling tussen sloop of renovatie. Gemengde oplossingen zoals gedeeltelijke sloop/renovatie, een aanpak met kluswoningen, een wooncooperatie, of groepswonen, al dit soort creatieve ideeën worden niet eens geopperd. Ook de aanpak van de Notenbuurt waar uiteindelijk gekozen is voor groot onderhoud is niet Im Frage. Er wordt puur gestuurd op aantallen woningen en het zo veel mogelijk verdichten. Deze platte en simplistische manier van denken vind ik onwaardig voor een grote stad waar zoveel innovatiekracht, bewonersinzet en deskundigheid aanwezig is.

Graag hoor ik van het college hoe we de planvorming goed op de rails kunnen krijgen en de bewoners eindelijk een volwaardige rol kunnen geven in de planvorming ipv mensen als willoze pionnen heen en weer te schuiven.