Hoogbouw maakt van duingebied een stadspark

Zondag 21 februari organiseerde de Haagse Stadspartij een wandeling door het Westduinpark. Nu kan het nog; genieten van de prachtige natuur en het uitzicht over duinen, strand en zee. Straks misschien niet meer.

 

Hoogbouw maakt van duingebied een stadspark

Op zondag 21 februari jl. heeft de Haagse Stadspartij een duinwandeling
georganiseerd met als uitgangspunt: Westduinpark of Centralpark? Tijdens de
wandeling hebben we gekeken naar de invloed die de geplande hoogbouw op het karakter van het Westduinpark zal gaan hebben.

Het college van PvdA, VVD en GroenLinks wil langs de randen van dit kwetsbare “Natura 2000” gebied gaan verdichten. De lucratieve locaties langs het Westduinpark lijken vooral te zijn uitgekozen door projectontwikkelaars: met zicht op zee, en op de duinen. Maar hoogbouw op deze locaties heeft grote invloed op de natuurbeleving in
de duinen. Het idee van een ongerept natuurgebied ver weg van de stad is, als de masterplannen Kijkduin en Scheveningen worden uitgevoerd, voorgoed verleden tijd.

Omdat er voor hoogbouw langs de kust en natuurgebieden nagenoeg geen draagvlak is onder de Haagse bevolking heeft de Haagse Stadspartij de gevolgen nog een keer op een rij gezet. In een doorsnede hebben we de relatie tussen de hoogte van de geplande hoogbouw in relatie tot de duinen in kaart gebracht. Hier is goed te zien dat de oorspronkelijke bouw van Vogelwijk en Duindorp in harmonie is met de duinen. Met name de geplande hoogbouw op het Norfolkterrein en de havenhoofden zullen, net als de verhoging van het Atlantic Hotel in Kijkduin, het karakter ingrijpend
aantasten.

De gevolgen van de masterplannen Scheveningen Kust en Kijkduin zijn:

– Aantasting van de natuurwaarden van het Westduinpark door geplande hoogbouw in
Kijkduin en Scheveningen.

– Aantasting van de natuurbeleving in het Westduinpark; verschuiving van
ongerepte natuurbeleving naar die van een stadspark.

– Bebouwing is hier gepland op voor auto’s en openbaar vervoer slecht bereikbare
locatie’s. Het ontbreekt aan een integraal verkeersplan.

– Ondanks het feit dat er geen draagvlak is voor hoogbouw langs strand en duinen
wil een meerderheid nu van PvdA, VVD en GroenLinks doorgaan met de hoogbouwplannen. De mening van de Haagse bevolking is ondergeschikt aan bouw- en vastgoedbelangen.

– Door aantasting van het groene en open karakter van dit natuurgebied zal ook de
Internationale Zone minder aantrekkelijk worden.

De Haagse Stadspartij vindt dat in en langs natuur- en groengebieden absoluut geen
hoogbouw mag plaatsvinden. Er zijn voldoende andere locaties in Den Haag waar dat
beter past.

Hoe het er straks uit dreigt te gaan zien, kunt u in de volgende dwarsdoorsnede goed zien. Deze kunt u hier downloaden:

http://www.mijnbestand.nl/Bestand-VMBLXISMERSQ.pdf

Meer informatie: Clara Visser 06-26799934