Het spook van de Habo duikt weer op

Meer dan 20 jaar geleden verbrak de gemeente Den Haag de banden met het gemeentelijk bouwbedrijf HABO. Door een jarenlange aaneenschakeling van wanbeleid en gesjoemel wilde de gemeente in 1996 van het bedrijf af. Via een management buy-out werden de aandelen verkocht aan de toenmalige directeur. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, ontdekte recent dat onduidelijk is of de gemeente geld heeft ontvangen voor de aandelen, terwijl er wel degelijk een prijs was afgesproken. Bos stuitte op dit feit toen onlangs bekend werd dat het voormalige Habo-hoofdkantoor in de Radarstraat via een ABC-constructie is verkocht, waardoor op één dag een verkoopwinst werd behaald van 900.000,- euro.

In schriftelijke vragen vraagt het raadslid het college van B&W om opheldering. Geschetst wordt hoe de Habo in de jaren ’80 is verworden tot een speelbal van aandelen- en vastgoedspeculanten die het gemeentelijke bedrijf ten gronde hebben gericht, waardoor het uiteindelijk failliet ging. De afhandeling van de deconfiture van de HABO met rechtszaken en schikkingen is volgens Bos nogal warrig verlopen. Niet alleen de aandelentransactie, maar ook allerlei vastgoedtransacties van de Habo, waarbij de toenmalige directeur via andere b.v.’s betrokken was, roepen bij Bos vragen op. Zo hebben er ruim een jaar voor het faillissement vastgoedtransacties plaatsgevonden met panden in de Binckhorstlaan en de Radarstraat, die daarna weer met woekerwinsten zijn doorverkocht. Bos: “Waarom de gemeente dit allemaal heeft laten gebeuren is mij een raadsel”.

Schriftelijke vragen: Verkoop voormalig Habo-hoofdkantoor
Indiener: Peter Bos

Datum: 10 maart 2020
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 17 juni 2015 is het voormalige kantoor van de N.V. Habo aan de Radarstraat 1 en 3 verkocht. Naar aanleiding hiervan stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Het bouwbedrijf Haagse Bouwonderneming (Habo) is door de gemeente Den Haag in 1921 opgezet om prijsopdrijving door de bouwsector tegen te gaan en de concurrentie te verbeteren. De Habo heeft decennialang ten dienste van de gemeente bouwopdrachten uitgevoerd. Op 3 oktober 1996 besloot de gemeenteraad om afscheid te nemen van het bedrijf door delen van het Habo-concern te verkopen en de aandelen van de N.V. Habo te verkopen aan de directeur van het bedrijf (RIS18836). Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Met de verkoop van de aandelen aan de directeur was sprake van een management buy out. Met de directeur van de NV HABO was volgens het raadsvoorstel overeenstemming bereikt over de verkoop van de gemeentelijke aandelen voor de nominale waarde ad. f 0,5 mln, waarvoor een lening onder nader door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden zou worden verstrekt. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. De aandelen, die de directeur in een aparte – eigen- vennootschap zou onderbrengen, zouden volgens het raadsvoorstel worden gecertificeerd, waarbij het stemrecht zou worden ondergebracht in een stichting. Met het oog op de belangen van de gemeente, vooral met het oog op de

werkgelegenheid in de overgangsfase, was het gewenst dat de gemeente voor een beperkte periode een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur zou aanwijzen. Heeft de certificering ook daadwerkelijk plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

4. En zo ja, wanneer en op welke wijze zijn de aandelen gedecertificeerd?

5. Wat was de naam van de stichting, welke vertegenwoordiger van de gemeente heeft zitting genomen in het bestuur, welke anderen maakten deel uit van het bestuur van de stichting en voor welke periode?

6. In de beantwoording van schriftelijke vragen d.d. 4 juli 2000 (RIS077103) stelde het college dat de aandelen van de N.V. Habo in 1996 verkocht zijn aan Gravenhoorn Beheer B.V. Gaat het hier om een vennootschap waarvan de voormalig directeur van de Habo directeur-aandeelhouder was? Zo nee, waarom niet?

7. Was Gravenhoorn Beheer B.V. daarmee bestuurder van de N.V. Habo? Zo nee, waarom niet?

8. De aandelen in de N.V. Habo zouden worden verkocht onder nader door burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden. Welke voorwaarden zijn door het college gesteld?

9. Op welke wijze en op welke datum zijn de aandelen in 1996 verkocht?

10. Ter financiering van de aandelentransactie heeft het college een geldlening verstrekt van f. 0,5 mln onder nader door burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden. Deze lening werd verstrekt aan eveneens Gravenhoorn Beheer B.V. Om welke voorwaarden ging het?

11. Waarom heeft het college destijds een geldlening verstrekt?

12. Welke afspraken zijn gemaakt inzake het betalen van rente en aflossing mbt deze lening?

13. Hoeveel rente en aflossing heeft de gemeente ontvangen uit deze lening?

14. Op 9 februari 1998 is het faillissement uitgesproken van de N.V. Habo. In de beantwoording van schriftelijke vragen d.d. 4 juli 2000 (RIS077103) stelde het college dat de vordering op Gravenhoorn Beheer b.v. wordt aangehouden tot het eindigen van het faillissement van het Habo-concern en dat het gaat om een vordering op Gravenhoorn B.V. ad. F 572.000,- (incl. rente)? Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

15. Wat heeft het college ondernomen om de vordering via de curator of anderszins te incasseren?

16. In 2001 is de gemeente Den Haag gedagvaard op verzoek van de curatoren in het faillissement van de Habo vanwege onbehoorlijk bestuur/toezicht en benadeling van crediteuren. In een brief d.d. 18 juni 2002 meldde het college dat het een schikking wilde treffen inzake het faillissement van Habo. Het ging om een schikkingsbedrag van 567.225,- euro voor alle gedaagden. Welke gedaagden waren dat en hoeveel hebben zij ieder financieel bijgedragen aan de schikking?

17. Wat was de reden dat anderen dan de gemeente waren gedagvaard?

18. Is de vordering op Gravenhoorn B.V. (de lening voortvloeiende uit de management buy-out Habo) betrokken bij de onderhandelingen over de schikking of anderszins nog verhaald? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

19. Wat heeft het college ondernomen om het volledige bedrag van de vordering terug te eisen?

20. Welk bedrag heeft het college uiteindelijk moeten afboeken wegens oninbaarheid of door kwijtschelding van deze vordering?

21. Op 30 december 1996 heeft de N.V. Habo het pand Radarstraat 1 en 3 verkocht aan Rodis Beheer B.V. voor f. 2.070.000,-. Het betrof hier het hoofdkantoor van het Habo-concern. Rodis Beheer B.V. is een vennootschap van de toenmalige directeur van de N.V. Habo. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

22. Was het college destijds op de hoogte van de verkoop? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er toestemming verleend voor deze verkoop?

23. Het pand is op 17 juni 2015 door Rodis Vastgoed b.v., dochtermaatschappij van Gravenhoorn Beheer B.V., verkocht aan twee partijen en op dezelfde dag weer doorverkocht. Met deze laatste aan- en verkoop is op één dag een verkoopwinst van 900.000,- euro behaald. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

24. Volgens het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) was sprake van een ABC-constructie. Heeft het college onderzocht wat de achtergrond was van deze transacties? Zo nee, waarom niet?

25. Op 30 december 1996 kocht de N.V. Habo het pand Binckhorstlaan 255 voor f. 4.900.000,- om het dezelfde dag nog voor f. 3.490.000,- door te verkopen aan Rodis Beheer B.V., de vennootschap van de toenmalige directeur van de N.V. Habo. Daarmee verloor de N.V. Habo op een dag een bedrag van f. 1.410.000,- en boekte Rodis Beheer B.V. een evengrote winst. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

26. Het college heeft bij deze transacties niet ingegrepen. Is dit juist? Zo ja, waarom heeft het college niet ingegrepen?

27. Het college heeft dit ook niet aangegrepen om beslag te leggen bij de toenmalige directeur om de schuld die de directeur van de N.V. Habo had bij de gemeente Den Haag in te lossen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

28. Op 11 januari 2007 kocht de gemeente Den Haag het pand Binckhorstlaan 255 van Rodis voor 4 miljoen euro. Daarmee heeft Rodis een verkoopwinst behaald van ruim 2,4 miljoen euro. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

29. Wat was de reden van de aankoop door de gemeente?

30. Waarom is ook bij deze laatste transactie geen actie ondernomen om de schuld van de toenmalige directeur van de N.V. Habo op te eisen?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.