26 Augs 2011. Bewoners Managuahof geteisterd door overlast van kinderspeelplaats en kindercentrum. De Haagse Stadspartij trekt aan de bel.

Managuahof

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Senioren herriehof in de steek gelaten
(De Telegraaf, 1 Sep 2011)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, donderdag

Nog steeds liggen de bewoners van de seniorenwoningen aan de Managuahof in de Haagse wijk Wateringse Veld in de clinch met woningcorporatie WoonInvest. De ouderen worden al jaren geteisterd door het lawaai van spelende kinderen. De Haagse Stadspartij (HSP) wil nu opheldering van de gemeente waarom de zaak nog
steeds niet is opgelost.

Het lawaai in het ouderencomplex komt vooral door het in het hofje
gevestigde kinderdagverblijf, maar ook kinderen uit de buurt. De
ergernis van de bewoners richt zich niet zozeer op het dagverblijf en de
nietsvermoedende kinderen, maar vooral op woningcorporatie WoonInvest.
Volgens de bewoners houdt de verhuurder zich niet aan de afspraken. “We
zouden hier in alle rust kunnen wonen. Het buitenterrein van het
kinderdagverblijf stond wel op de tekeningen, maar dit zou een terras
worden van de recreatiezaal van het verzorgingstehuis”, vertelt huurder
Herman Gelauf (72). “Er is met geen woord gerept over de komst van een
luidruchtige crèche.”
Ruim 3 jaar proberen de bewoners met de verhuurder en de gemeente tot
een oplossing te komen, maar volgens de gedupeerden is er tot op de dag
van vandaag niets gedaan om het geluid te beperken. “Minstens twintig
huurders zijn al gevlucht vanwege het lawaai”, weet een van de
omwonenden van het Haagse ‘herriehof’. “Anderen hebben een volkstuin
genomen om daar in alle rust te verblijven.”
Gelauf: “De meesten van ons zijn voor of na de oorlog geboren. Geen
fijne tijd om in op te groeien en nu kunnen we ook al niet fijn van onze
oude dag genieten.”

Vechten

De bewonerscommissie heeft inmiddels de handdoek in de ring
geworpen. “Het was vechten tegen de bierkaai”, zegt een oud-lid.
Bemiddeling door de gemeente heeft volgens hem niets uitgehaald en ook
de klacht bij de ombudsman op het stadhuis heeft nog niets opgeleverd.
Een woordvoerster van WoonInvest stelt dat er de laatste tijd geen
klachten meer komen van bewoners. “We hebben twee keer een
geluidsonderzoek laten doen, maar de normen worden niet overschreden.
Sindsdien hebben de bewoners zich neergelegd bij de situatie.”
De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld over de kwestie. Volgens de
oppositiepartij is er in opdracht van de gemeente ook een geluidsrapport
gemaakt. Uit dit onderzoek zou blijken dat de geluidsnormen wel worden
overschreden, maar met die resultaten zou de gemeente niets hebben
gedaan.
Het gemeentebestuur wil de raadsvragen van de Haagse Stadspartij eerst
beantwoorden en kon daarom gisteren nog niet reageren.

CDA vindt dat peuters vrijuit kunnen schreeuwen
(AD/Haagsche Courant, 11 Jan 2012)

Lex de Jonge

DEN HAAG Peuters moeten vrijuit kunnen schreeuwen. Het geluid van
spelende kinderen bij de dagverblijven en de opvangcentra mag daarom
niet langer bestempeld worden als geluidsoverlast, vindt de Haagse
CDA-fractie.

Die wil zelfs dat de Nederlandse wet erop wordt aangepast. Wij gaan
daarvoor pleiten bij onze landelijke fractie, zegt voorman Gert-Jan
Bakker. Maar ook in Den Haag willen we dat regelen.

Directe aanleiding is de ophef over een kinderdagverblijf in de
Managuahof waar omwonenden zich teweer stellen tegen het peuterlawaai op
het schoolplein. Maar ook elders komt het geregeld voor dat de buurt
zich beklaagt over schreeuwende kinderen bij de opvang. Het CDA is er
niet gevoelig voor: Kinderen begrenzen in hun geluid, past niet in onze
stad, meent Gert-Jan Bakker.

De opvatting van de CDA-fractie is niet bijzonder, stelt hij. Kinderen
mogen in Duitsland al onbeperkt schreeuwen en ander geluid maken. En in
België is er recent een wet ingediend om dit geluid niet langer als
overlast te bestempelen.

Wat hem betreft volgt Nederland het voorbeeld van de buren snel: Een
paar jaar geleden heeft een minister al eens geroepen, dat kinderlawaai
geen geluidsoverlast is. Maar met die opmerking is vervolgens niets
gebeurd.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer J. Wijsmuller

Den Haag, 1 november 2011

Inzake: Geluidsoverlast Managuahof

De gemeenteraad

Het raadslid De heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 26 augustus 2011 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Al jarenlang ondervinden bewoners van het Managuahof in de wijk Wateringse Veld hinder van het lawaai van spelende kinderen. Het gaat om 60 seniorenwoningen die rond een groen hof zijn gebouwd. Op het binnenterrein is in de loop der tijd een speelterrein voor kinderen uit de buurt aangelegd en is een buitenruimte van een kinderdagverblijf opgericht. De balkons van de omliggende seniorenwoningen zijn aan de binnenzijde van het hof gelegen. Door de klankkastwerking hebben veel bewoners overmatige overlast van geluid.

1. Kan het college aangeven in hoeverre de speelvoorziening en de buitenruimte in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan?

De speelvoorziening past in het vigerende bestemmingsplan en maakt onderdeel uit van het Stedenbouwkundig deelplan Hoge Veld, waar het Managuahof in ligt.

2. In eerste instantie zou het kinderdagverblijf een inpandige patio in gebruik nemen als speelruimte voor kinderen. Waarom is besloten om deze patio niet te gebruiken en een buitenruimte te realiseren in het Managuahof?

Het is altijd de bedoeling geweest om zowel een speelplek aan de binnenzijde (patio), als aan het Managuahof te realiseren. De aangrenzende buitenspeelruimte, de inpandige patio, is op grond van de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, onvoldoende groot voor het aantal kinderen dat opgevangen wordt in het betreffende kindercentrum (2samen, Laan van Wateringseveld 228).

Indien de aangrenzende buitenspeelruimte bij een kindercentrum voor dagopvang onvoldoende groot is, dient een oplossing gevonden te worden teneinde het aantal vierkante meters aan binnenruimte volledig te kunnen benutten. Het onderhavige kindercentrum wijkt, als oplossing, uit naar de aangrenzende binnenplaats (het Managuahof).

3. Heeft de gemeente geld geïnvesteerd of bijgedragen in het realiseren van het kinderdagverblijf en ja hoeveel?

Nee, de gemeente heeft geen geld gestoken in het realiseren van het kinderdagverblijf.

4. Op 28 oktober 2008 heeft Peutz in opdracht van de gemeente Den Haag een akoestisch onderzoek uitgebracht. Doel van het onderzoek was het opstellen van maatregelen die de overlast verminderen. Kent het college dit rapport en wat was de aanleiding voor dit onderzoek.

Het college was op de hoogte van dit onderzoek. Dit onderzoek was uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van overschrijding van het toegestane geluidsniveau.

5. Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsnormen werden overschreden en is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Waarom heeft het college geen uitvoering gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsnormen licht worden overschreden, Om die kleine overschrijding weg te nemen moeten er zulke potsierlijke maatregelen worden genomen dat ook de bewoners hebben aangegeven hier van af te willen zien.

6. Ook heeft er mediation plaatsgevonden door het bureau Bemiddeling & Mediation. Was dit eveneens in opdracht van de gemeente? Wat was de uitkomst van de mediation? Wat heeft het geluidsrapport en de mediation gekost?

De gemeente heeft geen opdracht gegeven voor de mediation. De gemeente heeft wel opdracht gegeven voor het geluidsonderzoek. Dit geluidsonderzoek heeft € 6.000,00 gekost. Het is niet bij de gemeente bekend wat de mediation heeft gekost. De mediation heeft geen concreet resultaat opgeleverd.

7. De woningen van het Managuahof zijn eigendom van Wooninvest. Deze corporatie heeft de huurders bij het gereedkomen van de woningen voorgespiegeld dat de woningen op de eerste en tweede verdieping een extra brede galerij zouden bezitten die tevens dient als balkon en buitenruimte. Voor het binnenterrein beloofde Wooninvest mooie bankjes en straatmeubilair.
Alleen de bouw van een verzorgingstehuis met bovenliggende aanleunwoningen is door Wooninvest gemeld aan de bewoners. Met welke besluiten heeft de gemeente toestemming gegeven voor de komst van het kinderdagverblijf met buitenruimte.

Op 1 maart 2007 heeft Stichting Kinderopvang 2Samen door middel van een meldingsformulier aan ons kenbaar gemaakt voornemens te zijn een kindercentrum voor dagopvang te willen exploiteren aan de Laan van Wateringseveld 228.
Naar aanleiding van deze melding heeft de GGD als toezichthouder in de zin van de Wet kinderopvang op 20 april 2007 een zogenaamd 8-weken onderzoek (oude wetgeving) verricht. Op 25 april 2007 heeft de toezichthouder aan ons laten weten dat de exploitatie van het betreffende kindercentrum redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang (oud). Met ons besluit van 3 mei 2007, kenmerk OCW/2007.5072, hebben wij Stichting Kinderopvang 2Samen gemeld dat het kindercentrum in exploitatie genomen kon worden, althans dat de Wet kinderopvang (oud) daaraan niet in de weg stond.

8. Wooninvest noch de gemeente hebben de bewoners ingelicht over de komst van een buitenruimte voor het kinderdagverblijf waar iedere doordeweekse dag tussen 8.00 uur en 18.00 uur kinderen spelen. Waarom is dit nooit gecommuniceerd naar de bewoners, zijn besluiten hierover nooit gepubliceerd en hebben de bewoners nooit juridisch bezwaar kunnen maken tegen deze plannen?

Wooninvest was op de hoogte van de komst van het kinderdagverblijf, maar heeft haar bewoners daar mogelijkerwijs onvoldoende over geïnformeerd. Bewoners hadden de mogelijkheid om bezwaar te maken op het bestemmingsplan en de bouwvergunning.

9. Op 10 maart 2009 heeft het college een besluit genomen over het onttrekken van openbare ruimte aan het Managuahof (DSO/2009.288). Wat is met dit besluit precies besloten, waarom was dit besluit geheim en is het nooit gepubliceerd in de Gemeenteberichten van de Posthoorn? Is het college bereid om een kopie van dit besluit bij het antwoord te voegen?

Het gaat hier niet om een besluit, maar een brief van b. en w. In deze brief krijgen de bewoners antwoord op hun in een brief van 6 januari 2009 gestelde vraag. Het antwoord luidt dat het gebruik van de buitenruimte van het KDV niet strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Een kopie van deze brief is bij het antwoord gevoegd.

10. Met welk besluit heeft het college de speelvoorziening voor kinderen mogelijk gemaakt in het Managuahof?

Daar ligt geen besluit aan ten grondslag. De Ontwikkelingscombinatie Wateringse veld (OCWV) richt de wijk in aan de hand van de uitwerkingen die gedaan werden op basis van de stedenbouwkundige deelplannen (in dit geval Hoge Veld). De deelplannen worden voorgelegd aan de raadscommissie. Dit gebeurt ver voor dat er sprake is van bewoners.

11. Na tussenkomst van de Gemeentelijke Ombudsman is er een gesprek geweest tussen de bewoners en de wethouder. Welke wethouder was dit en wat was de uitkomst van dit gesprek?

Dit betrof de toenmalig wethouder OJS, de heer Sander Dekker. Na overleg is er een speeltoestel verwijderd.

12. De nota Ruimtelijke Implementatie kindercentra in Den Haag van 10 april 2001 opgesteld door het college kent een aantal criteria waarmee bij de vestiging van kindercentra rekening moet worden gehouden. Zo stelt de nota dat kindercentra moeten voldoen aan de volgende ruimtelijke criteria:

d. bij voorkeur niet in een rijtjeshuis of tussen aansluitende woningen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken; indien dit het geval is dan houden wij de mogelijkheid open om nadere geluidseisen te stellen aan de lucht- en contactinstallatie tussen het kindercentrum en de aangrenzende woning of aan ander geluidsgevoelig gebouw.

Het kinderdagverblijf is gerealiseerd binnen het geldende bestemmingsplan. Hierdoor is er bij het verlenen van de bouwvergunning getoetst aan (bestemmingsplan, welstandsnota en bouwbesluit). Bij het tot stand komen van het bestemmingsplan is er een afweging gemaakt dat in deze wijk er ruimte dient te zijn naast wonen voor functies die gerelateerd zijn aan wonen. Eén van deze functies is kinderopvang en scholen. Dat het hierbij haast onmogelijk is om alle overlast te voorkomen is waar, maar het is evenmin een optie om alle scholen en kinderdagverblijven ver van woonbebouwing te realiseren. Dit geeft weer andersoortige problemen. Alles afwegend zijn wij van mening dat dit geen verkeerde locatie is.

f. het moet mogelijk zijn om een geschikte en veilige buitenspeelruimte te realiseren.

Kan het college gemotiveerd aangeven in hoeverre het kindercentrum voldoet aan beide criteria?

Voor het kinderdagverblijf is de buitenspeelruimte geschikt en veilig.

13. In het geval van Flokids, een kinderdagverblijf in de Populierstraat, heeft het college geen toestemming gegeven voor de vestiging van een kinderdagverblijf op grond van bovengenoemde criteria. Is het college met mij van mening dat het zowel in de Populierstraat als aan het Managuahof gaat om een kindercentrum met aansluitende woningen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom is er dan toch toestemming verleend voor een buitenruimte in het Managuahof?

Bij Flokids was een vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit geldt niet voor het kinderdagverblijf 2samen aan de Laan van Wateringse Veld. Voor Wateringse Veld was er een gebonden beschikking. De beschikking voldoet aan de toezegginggronden voor het bestemmingsplan, de welstandsnota en de bouwvergunning.

14. Is het college bereid alsnog met een oplossing te komen voor de geluidsproblemen in het Managuahof? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 5.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen