26 Augs 2011. De schetsen van de nieuw te bouwen kantoorkolos van Eurojust geven een valse werkelijkheid weer. Dat zegt de Haagse Stadspartij op basis van onafhankelijke berekeningen door architect Peter Drijver.

Update: De vragen zijn beantwoord

 

‘Wolkenkrabber Eurojust hoger’
De Telegraaf, 26 Aug 2011

door Alexander Bakker

DEN HAAG, vrijdag

De wolkenkrabber van Eurojust moet veel hoger als aan de wensen van de EU-instelling wordt voldaan.

De Europese misdaadbestrijder heeft in het nieuw te bouwen pand een vloeroppervlakte nodig van 18.000 vierkante meter. De aan de gemeenteraad gepresenteerde schetsen, gemaakt na stedenbouwkundig onderzoek, kunnen helemaal niet worden gerealiseerd op de grond die beschikbaar is voor het gebouw. Dat stelt architect Peter Drijver op basis van eigen berekeningen. “In de schetsen is geen rekening gehouden met de veiligheidszone rondom het gebouw. Het is bijvoorbeeld voor de hand liggend dat er een hek komt, die zou op basis van de huidige gegevens moeten worden geplaatst in de goot tussen de stoep en de weg”, vertelt Drijver. De eisen van de raad dat het gebouw niet hoger mag worden dan 50 meter en dat de kantoorkolos “architectonisch hoogwaardig” wordt, gaan volgens hem ook nog moeilijk worden. “Het gebouw moet enkele verdiepingen hoger en veel massiever worden om het benodigde aantal vierkante meters te halen.”
Drijver heeft twee schetsen doorgerekend, daaruit blijkt dat de benodigde 18.000 vierkante meter niet gehaald gaat worden. Bij model 1 is er volgens zijn onderzoek slechts 14.525 vierkante meter beschikbaar en bij model 2 iets meer, namelijk 16.675 vierkante meter. “Bij het tweede model is dan nog niet eens rekening gehouden met de aannemelijke wens voor de komst van een grote hal en auditorium.”
Onthutst De Haagse Stadspartij is onthutst over de gegevens van de architect. “Je
kunt je afvragen of het stedenbouwkundig onderzoek wel goed is uitgevoerd en de aandacht heeft gekregen die het verdient”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller.
“Het lijkt erop dat de gemeenteraad een verkeerde voorstelling van zaken onder ogen
heeft gekregen.”
De suggestie dat de nieuwe kantoorkolos niet zou passen op het terrein, werd eerder
al ontkracht door het gemeentebestuur in beantwoording op vragen van de PVV. Ook met de nieuwe informatie van de Haagse architect blijft voor verantwoordelijk wethouder Marjolein de Jong vaststaan dat de locatie in de villawijk geschikt is.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 13 september 2011
Inzake: ontwikkelingen Eurojust

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 25 augustus 2011 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Heeft het college kennis kunnen nemen van de inhoud van de overeenkomst tussen Staat en Eurojust? Zo ja, kan het college deze inhoud met de raad delen of de overeenkomst voor de raad ter inzage leggen?

De overeenkomst is vertrouwelijk ter kennisname aan de gemeente overhandigd. Het college heeft geen bezwaar om de overeenkomst vertrouwelijk ter inzage te leggen voor de gemeenteraad. De gemeente is echter geen partij in deze overeenkomst. Daarom wordt aan de partijen van de overeenkomst verzocht of zij kunnen instemmen met een vertrouwelijke ter inzagelegging.

2. Kan het college aangeven welke studies ten behoeve van het projectdocument door externe partijen worden uitgevoerd en wie hiervoor de kosten draagt?

In de commissiebrief 18 maart 2011 (RIS 179830) is vermeld welke onderzoeken in het kader van het projectdocument worden uitgevoerd. De kosten voor deze onderzoeken worden verrekend in de gemeentelijke grondexploitatie.

3. Hoeveel kost het totale onderzoek naar de juridische haalbaarheid door Pels Rijcken en wanneer is dit onderzoek afgerond?

Op dit moment wordt er gewerkt aan het projectdocument. Bij dit projectdocument geeft het college ook integraal inzicht in de juridische kosten, waaronder het onderzoek naar de juridische haalbaarheid.

4. In genoemde beantwoording wordt gesteld dat het mogelijk is om het programma van Eurojust op de voorziene locatie te realiseren. Berekeningen (van architect Peter Drijver) laten echter zien dat het beoogde programma niet blijkt te passen in de aan de raad voorgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten en de daarin geschetste contouren (oktober 2010); de geplande toren moet ‘opgedikt’ en de 50-meter hoogtenorm moet overschreden om het programma te realiseren, en daarbij is er nog geen rekening gehouden met de toegezegde architectonische hoogstaande kwaliteit waarvoor je juist extra ruimte (voor b.v. een gevelsprong, een vide of hogere vergaderzaal) nodig hebt. Kan het college bevestigen dat het programma bij uitwerking van de plannen toch niet blijkt te passen?

Nee.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen