15 Augs 2011. Den Haag is trots op de groei en plaatst overal in de stad tellers om dit te laten zien. De Haagse Stadspartij vindt dit misplaatst in het licht van alle ellende die wordt veroorzaakt door ongebreidelde groei en vraagt om opheldering.

Update: De vragen zijn beantwoord en de zebraklok is teruggeplaatst.

 

Stadspartij tegen viering van mijlpaal
De Weekkrant, 23 Aug 2011

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij is tegen de gemeentelijke campagne
rond het bereiken van de 500.000ste inwoner. Volgens de partij is ‘groei
van inwonertal’ niets om te vieren of na te streven. Haperende
gebiedsontwikkeling kostte de stad de afgelopen jaren immers miljoenen
en is het waar dat 350 van de 450 bouwplannen onzeker, uitgesteld of
afgeblazen zijn? Nóg wildere cijfers: liggen er 40 bouwterreinen braak
en staan er 11.000 woningen en 500.000 m2 kantoorruimte leeg in Den
Haag?

HSP kritisch over groeitellers
AD/Haagsche Courant, 16 Aug 2011

Feestje? Helemaal niet, vindt de Haagse Stadspartij (HSP). Fractieleider Joris
Wijsmuller uit flinke kritiek op het feit dat op zes plekken in de stad tellers
worden geplaatst waarop precies is te zien hoeveel inwoners de stad heeft, in
afwachting van de half miljoenste Hagenaar. Hij vindt dit misplaatst door alle
ellende die wordt veroorzaakt door ongebreidelde groei. Wijsmuller wil via vragen
aan burgemeester en wethouders onder meer duidelijkheid krijgen over hoeveel het
feestje ter gelegenheid van de 500.000ste Hagenaar kost.

Den Haag is bijna terug op het half miljoen
Bron: Trouw, 15 Aug 2011

Hofstad dankt groei aan Vinexwijken, duizenden expats en wordt eindelijk ook studentenstad

499.351. Nog 649 te gaan.

Den Haag telt bijna een half miljoen inwoners. De gemeente noemt dit ‘een mijlpaal’ en ‘een moment dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan’. Vandaag plaatst wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, onderwijs en dienstverlening) in het atrium van het stadhuis een teller die richting de 500.000 loopt. Binnenkort zal de tussenstand ook te zien zijn op station Den Haag Centraal, het Spuiplein, in de Grote Marktstraat, op de Leyweg en aan het Strijkijzer, de hoge, smalle flat nabij station Hollands Spoor. “Opdat iedereen weet dat Den Haag iets bijzonders gaat bereiken”, zegt Van Engelshoven.

De stad groeit en de gemeente is er blij mee. Meer inwoners betekent meer geld in het gemeentefonds. Het college van burgemeester en wethouders beseft al te goed hoe het de stad het in de tweede helft van de vorige eeuw is vergaan. In de jaren zestig, toen Den Haag ruim 600.000 inwoners telde, kwam de voorspoed abrupt tot stilstand. De stad was vol. Op zoek naar ruimte en groen trokken de gezinnen de gemeentegrens over, richting nieuwe eensgezinswoningen in Pijnacker of Zoetermeer.

Het inwoneraantal stortte in tot onder de 450.000. Amsterdam en Rotterdam kenden hetzelfde probleem. Den Haag kwam zelfs in grote financiële problemen, mede omdat de gemeente te veel geld uitgaf aan stadsvernieuwing. Het Rijk moest de gemeente uit het moeras trekken.

Inmiddels wordt er in het stadhuis weer hardop geroepen dat het goed gaat met de stad. Die half miljoen inwoners illustreren dat, vindt wethouder Van Engelshoven. “Het lukt ons steeds beter om de middeninkomens aan Den Haag te binden.” Ze noemt de Vinexwijken Ypenburg en Leidschenveen, waar vooral gezinnen wonen. Den Haag profileert zich in toenemende mate als internationale stad van vrede en recht. Steeds meer grote, vaak juridische instellingen kiezen voor deze stad, met de komst van duizenden expats als gevolg. En, benadrukt de wethouder, Den Haag ontwikkelt zich (eindelijk) als een studentenstad. De Leidse universiteit verplaatst enkele activiteiten naar de buren, zoals de faculteit bestuurskunde. Er worden nu 1900 nieuwe studentenwoningen gebouwd in de hofstad.

Den Haag als groeistad

In de gemeenteraad klinkt al jaren vanuit de oppositiebanken kritiek op de ‘overenthousiaste plannen’ van de gemeente. Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij ‘staat niet te juichen’ bij een half miljoen inwoners, vertelt hij.

Wijsmuller noemt grote bouwprojecten in de stad, die rekening houden met een bevolkingsaantal van uiteindelijk 515.000: Binckhorst, Erasmusveld, Kijkduin, de Vlietzone. De meeste bouwplannen zijn inmiddels uitgekleed, voornamelijk vanwege de financiële crisis. “Maar sommige, zoals Kijkduin, hangen nog in de lucht. Ik maak me daar zorgen over. Het ‘groen’ in Den Haag dreigt te sneuvelen door die expansiedrift. Het nieuwe Internationaal Strafhof, bijvoorbeeld, wordt in de duinen bij Scheveningen gebouwd.”

Daarbij, vertelt Wijsmuller, is er vanaf 2030 krimp van de bevolking voorspeld. “Straks staan niet alleen de kantoren leeg, maar ook de huizen.” Volgens wethouder Van Engelshoven is de les van het verleden juist geweest “om te blijven investeren in je stad, ook in slechtere tijden. Alleen dan blijf je aantrekkelijk.”

_______________________________

Op weg naar de 500.000
Bron: AD/Haagsche Courant, 15 Aug 2011

DEN HAAG Het aftellen naar het half miljoen is begonnen. Vandaag wordt in het Atrium van het stadhuis een teller in gebruik genomen, die precies aangeeft hoeveel inwoners Den Haag heeft. Op 1 september presenteert burgemeester Jozias van Aartsen de 500.000ste Hagenaar.

Den Haag telt af naar een nieuwe mijlpaal

Dat is een moment om te vieren, zegt de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (D66), die de teller vandaag in werking stelt. Want in al zijn beweging staat Den Haag weer mooi op de kaart.

Het precieze aantal inwoners van de stad is in het Atrium op een grote kubus te zien. Elektronische borden op Den Haag Centraal, het Spuiplein, in de Grote Marktstraat, op de Leyweg en aan het Strijkijzer geven ook de actuele stand aan.

In 1950 werd ook al gevierd dat de stad 500.000 inwoners had. Tussen 1957 en 1966 groeide dat aantal verder naar 600.000 mensen. Vervolgens zakt het aantal Hagenaars echter snel terug, vooral omdat veel gezinnen met kinderen verhuisden naar elders.

Sinds 2002 groeit Den Haag echter weer. Dat komt door de annexatie van delen van de buurgemeenten, maar ook omdat er in de stad zelf veel nieuwe woningen worden gebouwd, vooral voor middeninkomens. Vanaf 2002 neemt het aantal inwoners met ongeveer 3 procent per jaar toe.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (onderwijs, dienstverlening) heeft een aantal Hagenaars uitgenodigd om samen met haar de teller in gebruik te nemen. Het zijn mensen die ze het afgelopen jaar heeft ontmoet en die zich actief inzetten voor hun wijk of de stad. Dit zijn wel de mensen om wie het gaat, zegt ze. Dit zijn de mensen die de stad maken tot wat die is.

Zij noemt het aantal van 500.000 een belangrijke mijlpaal. Maar het gaat om wat daarachter zit: Den Haag heeft een negatieve ontwikkeling kunnen keren. Jarenlang verdwenen gezinnen met kinderen uit de stad. Nu slagen we erin die groepen weer aan Den Haag te binden. Dat is heel belangrijk, want zo houd je dynamiek en koopkracht in de stad, voor de verdere ontwikkeling.

Ook het feit dat Den Haag steeds succesvoller is als internationale stad van vrede en recht en daarom meer expats trekt, draagt volgens Van Engelshoven bij aan een gezonde stad. Verder is de ontwikkeling van Den Haag als studentenstad een belangrijk element in de groei, aldus de wethouder. De Haagse Hogeschool met z n duizenden leerlingen, het University College met vierhonderd studenten en de komst van de faculteit bestuurskunde van de Universiteit Leiden naar Den Haag, die uiteindelijk tweeduizend studenten moet tellen: het draagt bij aan een veel levendiger stad.

D66-wethouder Ingrid van Engelshoven licht dit nader toe: Studenten brengen veel met zich mee, zoals vitaliteit en levendigheid. Ook zie je dat studenten steeds meer gaan ondernemen. En ze blijven altijd een band houden met de stad, ook al gaan ze later ergens anders wonen. Daardoor zijn ze prima ambassadeurs.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Inzake: tellers groei inwoneraantal

De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 15 augustus 2011 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kan het college bevestigen dat 350 van de 550 bouwplannen onzeker, uitgesteld of afgeblazen zijn, zo’n 40 terreinen braak liggen, meer dan 11.000 woningen en ruim 500.000 m2 kantoorruimte leeg staat in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Het college kan niet bevestigen dat 350 van de 550 bouwplannen onzeker, uitgesteld of afgeblazen zijn. De huidige projectenportefeuille omvat momenteel circa 400 projecten. Daling van de omvangb van de projectenportefeuille wordt veroorzaakt doordat de gemeente met het IpSO 2011 keuzes heeft gemaakt. In het IpSO is aangegeven welke gebiedsontwikkelingen en projecten prioriteit hebben. Tegelijkertijd is besloten een fors aantal projecten te stoppen of versneld af te ronden en er zijn projecten in de loop van het jaar opgeleverd. Van de resterende plannen is meer dan de helft zeker. Voor circa een derde van de plannen is de start en ontwikkeling afhankelijk van marktpartijen of corporaties. Voor het antwoord op de vraag over 40 braakliggende terreinen wordt verwezen naar het commissiestuk “Strategie voor tijdelijk gebruik braakliggende terreinen” dat 28 juni 2011 in de Commissie Ruimte is behandeld (RIS 180817). Er zijn ongeveer 11.000 leegstaande woningen in Den Haag. Voor een onderbouwd antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het commissiestuk van 13 februari 2009 (RIS 160711), waarin eerder antwoord is gegeven op deze vraag. Dit antwoord weerspiegelt nog steeds de huidige situatie. Per 1 juli 2011 is de totale omvang van het beschikbare kantorenaanbod in Den Haag 516.800 m2 bvo. Ten opzichte van 1 januari van dit jaar (477.500 m2 bvo) is het aanbod het afgelopen halfjaar met 8,2% gestegen. Het leegstandspercentage is in het afgelopen halfjaar toegenomen van 9,9 per 1 januari 2011 naar 11,1 per 1 juli 2011.

2. Kan het college bevestigen dat gebiedsontwikkeling Den Haag veel geld kost en in de jaarrekeningen van 2009 en 2010 op dit programma respectievelijk 32,8 en 60,8 miljoen euro aan verlies is afgeboekt, en ook dit jaar naar verwachting aanzienlijke verliezen zullen moeten worden afgeboekt? Zo nee, waarom niet?

Nee. De bedragen zoals in de vraag opgenomen zijn niet in de jaarrekening 2009 en 2010, programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling, als verliezen afgeboekt. De bedragen zijn de resultaten van het programma (begroting versus realisatie) voor resultaatbestemming en voor verrekening met de reserve Grondbedrijf en overige technische bestedingsvoorstellen. Wel heeft het college vorig jaar met het Investeringsprogramma stedelijke ontwikkeling (IpSO) € 54 mln gereserveerd voor afwaarderingen. En dit jaar zijn aanvullende ingrepen vereist. In het IpSO 2012 volgt binnenkort nadere onderbouwing.

3. Kan het college bevestigen dat de financiële en economische crisis het gevolg is van hebberigheid en de ongebreidelde drang tot groei? Zo nee, waarom niet?

Aan de financiële economische crisis ligt een complex aan factoren ten grondslag.

4. Is het college met mij van mening dat het promoten van groei met het plaatsen van tellers in dit licht misplaatst is? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college deelt uw mening niet. Dat Den Haag inmiddels de 500.000ste inwoner heeft verwelkomd is een positieve ontwikkeling, ook in economische zin. Den Haag heeft de laatste jaren bewust en consequent gewerkt aan de ontwikkeling van de stad, gericht op groei. De stad is steeds beter in staat middeninkomens, expats en studenten aan zich te binden. Dat draagt bij aan de vitaliteit en financiële draagkracht van de stad. Jongeren bieden de stad uitzicht op de toekomst. Werkenden brengen het geld op dat we kunnen besteden aan onder andere sportvoorzieningen, onderwijs en een prettige leefomgeving. Stuk voor stuk sterke troeven van onze stad. De kracht van onze stad wordt bepaald door de mensen die er wonen. Daarom vieren we de komst van de 500.000ste inwoner samen met de Hagenaars en betrekken we de stad hierbij.

5. Hoeveel kost eigenlijk deze groeicampagne waar niemand om gevraagd heeft?

De kosten van de campagne “Den Haag, een half miljoen mensen sterk” zijn in totaal ongeveer 43.000 Euro voor tellers, communicatiemiddelen, publicitaire acties en versieringen.

6. Over tellers gesproken: kan de Zebraklok bij Den Haag Centraal weer worden teruggeplaatst zoals toegezegd? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren?

De zebraklok wordt teruggeplaatst zodra de stroomvoorziening is gerealiseerd. Dit is naar verwachting eind september 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen