Haagse zwaan verstoort woonwijk

Het gebouw de Haagse Zwaan staat er nog maar net en er is nu al overlast. De Haagse Stadspartij stelt schriftelijke vragen voor opheldering.

UPDATE: De vragen zijn op 24 september 2010 beantwoord.

 

IJselijk geluid tart buren kantoorflat
(De Telegraaf, 24 aug 2010)

door Inge Lengton

DEN HAAG,

Omwonenden van het spiksplinternieuwe kantoorpand de Haagse Zwaan worden tureluurs van een irritante pieptoon. Bovendien hebben ze sinds de bouw van het 74 meter hoge complex nog maar amper bereik met hun mobiele telefoons. –
“Ik woon hier al zestien jaar”, foetert Anneke van Gaal uit de vlakbij gelegen Van den Boschstraat. “Opeens deed mijn telefoon het niet goed meer. Ik dacht eerst dat hij gewoon oud en op was, maar ook een nieuwe werkte niet goed. Kort daarna kreeg ik een bewonersmail, waarin stond dat heel veel mensen er last van hadden. We ontdekten dat de problemen pas zijn ontstaan, toen de Haagse Zwaan werd gebouwd.”

De Haagse Zwaan, dat op de hoek staat van de Schenkkade en de Utrechtse Baan, is ontworpen door ZZDP Architecten. Bijzonder is dat het gebouw in het Haagse Beatrixkwartier lijkt over te hellen. De top steekt ten opzichte van het maaiveld twaalf meter uit.

Fluittoon

Johanna Zuidwijk, wier appartement vlakbij de Haagse Zwaan ligt, heeft vooral last van het lawaai dat het moderne complex lijkt voort te brengen. “Een soort fluittoon”, omschrijft ze het geluid. “Alsof er een tram door de bocht gaat. En dat dan 24 uur per dag.”

Projectontwikkelaar OVG is van de klachten op de hoogte. “De pieptoon is afkomstig van een uitblaasrooster in de ventilatieschacht”, zegt een woordvoerster. “Dat hebben we vorige week na onderzoek ontdekt. Op korte termijn wordt dit opgelost.”

Volgens OVG Projectontwikkeling hebben ook de huurders van het pand zoals de werknemers van Deloitte last van een slechte verbinding met hun mobieltjes. “We weten niet hoe dit komt”, zegt de woordvoerster. “De beller hoort soms niet de gebelde en andersom.”

Vanwege het probleem heeft OVG contact opgenomen met verschillende providers. “Voordat we gingen bouwen, hebben we de signaalsterkte nog getest. Toen was die goed en nu niet meer. Misschien gaat er in de buurt van de Haagse Zwaan te veel dataverkeer over het netwerk en zit het vol.”

De Haagse Stadspartij heeft naar aanleiding van de fluittonen en de storende mobiele telefoons bij bouwwethouder Marnix Norder aan de bel getrokken. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller eist dat ook het college een onderzoek doet naar de curieuze verschijnselen.

Omwonenden van de Haagse Zwaan hebben van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de kantoorkolos. In de wijk Bezuidenhout klonken noodkreten, omdat inwoners vreesden door de schaduw van het pand het zonlicht voor goed te moeten missen. De wijk deed ook zijn beklag over de geluidsoverlast, toen er besloten werd de bouw ook ’s nachts door te laten gaan.

Bouw Haagse Zwaan: gemeente ziet geen rol (AD/Haagsche Courant, 27 sep 2010)

De gemeente Den Haag ziet geen rol voor zichzelf weggelegd bij het oplossen van de problemen die zijn ontstaan na de bouw van de Haagse Zwaan naast de Utrechtsebaan. Bewoners klaagden dat het signaal van hun mobiele telefoon wegviel. Maar de gemeente mag in een bouwvergunning geen voorwaarden stellen over het behoud van de kwaliteit van mobiele netwerken, blijkt uit antwoorden op vragen van Joris Wijsmuller.
De ge­meen­te Den Haag ziet geen rol voor zich­zelf weg­ge­legd bij het op­los­sen van de pro­ble­men die zijn ont­staan na de bouw van de Haag­se Zwaan naast de Utrecht­sebaan. Be­wo­ners klaag­den dat het sig­naal van hun mo­bie­le te­le­foon weg­viel. Maar de ge­meen­te mag in een bouw­ver­gun­ning geen voor­waar­den stel­len over het be­houd van de kwa­li­teit van mo­bie­le net­wer­ken, blijkt uit ant­woor­den op vra­gen van Joris Wijs­mul­ler.

Beantwoording schriftelijke vragen:

Inzake: Overlast door De Haagse Zwaan/Rioolperikelen Van Imhoffstraat

1. Sinds het gebouw de Haagse Zwaan er staat hebben buurtbewoners in de van den Boschstraat last van een hoge pieptoon. Is het college hiervan op de hoogte?

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling afdeling Bouwen, Toezicht en Dienstverlening (BTD) heeft op24 augustus 2010 middels een publicatie in de Telegraaf voor het eerst kennis genomen van de klachten over een hoge pieptoon bij het gebouw de Haagse Zwaan. De bewoners hebben zich nooit rechtstreeks met hun klacht tot de Dienst Stedelijke Ontwikkeling gewend noch tot de afdeling Milieu waar dergelijke klachten doorgaans binnenkomen. BTD heeft direct navraag gedaan bij de aannemer, die liet weten al eind juli – na een klacht van een van de bewoners over een fluittoon uit het gebouw – direct actie te hebben ondernomen. De pieptoon bleek afkomstig van de ventilatoren in de schacht van de parkeergarage,waar boven de ventilatoren een opbouw met rooster is gemaakt voor de uitstoot van de afgezogen lucht uit de garage. Na inschakeling van de installateur van de afzuiginstallatie, die constateerde dat het om een softwarekwestie rond de frequentieregelaar ging, werd het probleem op 6 augustus opgelost. Een stadsdeelinspecteur van het stadsdeelkantoor Haagse Hout is op 31 augustus 2010 op de locatie gaan luisteren. Door deze inspecteur is geen pieptoon meer waargenomen in de technische ruimte noch op het dak van de parkeergarage.

2. Is het college bereid om te onderzoeken waardoor deze pieptoon wordtveroorzaakt, en te zorgendat dit wordt aangepakt? Zo nee, waarom niet?

Zie boven

3. Sinds het gebouw de Haagse Zwaan er staat hebben bewoners en bedrijven in de Deandelstraat, Volkenrakstraat en van den Boschstraat last van slechter bereik of het wegvallen van de verbinding van de mobiele telefoon. Dit probleem doet zich voor bij verschillende providers. Is het college hiervan op de hoogte?

De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor en speelt geen rol in het bereik van de mobiele netwerken.

4. Kan het college toelichten of en op welke wijze er in de bouwvergunning iets is geregeld m.b.t. de invloed van nieuw te realiseren gebouwen op de kwaliteit van mobiele netwerken?

Er is in de bouwvergunning niets geregeld ten aanzien van de invloed van nieuw te realiseren gebouwen op de kwaliteit van mobiele netwerken. Het verbinden van dergelijke voorwaarden aan de bouwvergunning is op grond van de Woningwet niet toegestaan.

5. Is het college bereid om te (laten) onderzoeken of het gebouw de Haagse Zwaan inderdaad de oorzaak is van het slechter bereik van mobiele netwerken, en zorg te dragen dat het opgelost wordt? Zo nee, waarom niet?

Het is geen taak van de gemeente Den Haag om onderzoek te doen naar de kwaliteit van mobiele netwerken. En n.a.v. de beantwoording op de vraag van raadslid Gerard Verspuij over rioolperikelen in de Imhoffstraat als gevolg waarvan een groot aantal huizen zijn verzakt:

6. Is het college met mij van mening dat gezien de negatieve ervaringen ende kwetsbaarheid van houten paalfunderingen in die omgeving het van groot belang is dat bij de vervolgwerkzaamheden de nadruk wordt gelegd op risicobeheersing door preventie en regelmatige monitoring van hetgrondwaterpeil? Zo ja, op welke wijze gaat het college hiervoorzorgdragen? Zo nee, waarom niet?

Ja, grondwaterstand monitoren is een standaard voorzorgsmaatregel bij werkzaamheden aan de riolering. Als extra voorzorgsmaatregel wordt bij het hervatten van de werkzaamheden alle onttrokken grondwater weer de grond ingebracht en zal deze niet worden afgevoerd via het riool.

7. Kan het college aangeven hoe vaak het grondwaterpeil werd gemeten voordat de rioolwerkzaamheden werden stilgelegd? En hoe vaak zal het grondwaterpeil worden gemeten wanneer de werkzaamheden weer worden hervat?

Binnen de invloedssfeer van de grondwater onttrekking wordt het grondwaterpeil dagelijks ingemeten. De frequentie van deze meting zal bij het hervatten van de werkzaamheden minimaal gelijk blijven.

Het college van burgemeester en wethouders,de secretaris, de burgemeester,mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen