Haagse Stadspartij: “Zorg dat Den Haag er in de toekomst duurzaam warmpjes bij zit”

Door een succesvolle motie van de Haagse Stadspartij komt er onderzoek naar lokale duurzame warmtebronnen. Die moeten een alternatief worden voor de fossiele brandstoffen die op het moment gebruikt worden bij warmtedistributienetwerken in Den Haag.

De Haagse warmtedistributienetwerken worden nu nog gevoed door gascentrales. Den Haag heeft er eerder al voor gekozen geen kolenwarmte te accepteren. Het ontwikkelen van alternatieven voor gas is de volgende stap om fossiel-vrij te worden. Dit is hard nodig. Gas levert aardbevingen op en financiert de Putins van deze wereld. De klimaatverandering als gevolg van CO2 uitstoot leidt bovendien tot oorlogen en natuurrampen waardoor grote groepen mensen van huis en haard verdreven worden.

In Den Haag worden al alternatieve energiebronnen ontwikkeld die lokaal, duurzaam en klimaatneutraal zijn. In het project warmterivier wordt er bijvoorbeeld aan gewerkt de warmte uit het riool te hergebruiken. “Met een meerderheid van de raad die het belang van meer duurzame en schonere energie gelukkig inziet, werkt de Haagse Stadspartij aan een klimaatneutraal Den Haag in 2040″, zegt raadslid Joeri Oudshoorn. “Er zijn alternatieve warmte bronnen in Den Haag, hoog tijd dat we deze volop gaan benutten!”

Hieronder de aangenomen motie

Motie “Duurzame lokale warmtebronnen in Den Haag”

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake besteding duurzaamheidsmiddelen 2016-2018 (RIS 290013),

Overwegende:

• dat er in Den Haag verschillende lokale warmtedistributienetwerken liggen die nog met warmte uit fossiele brandstoffen worden gevoed
• dat er voor enkele lokale warmtedistributienetwerken uitzicht is op een duurzame lokale bron, zoals bij het aardwarmteproject en de warmterivier
• dat er voor andere lokale warmtedistributienetwerken nog geen duurzame lokale bron ontwikkeld wordt

Verzoekt het college:

• voor de lokale warmtedistributienetwerken die nu gevoed worden door
– de twee gascentrales in Ypenburg,
– de (hulp)gascentrale in het spoorkruis,
– de gascentrale aan de De Constant Rebecquestraat inclusief de hulpcentrales en
– de gascentrale in Wateringse Veld,
te onderzoeken welke lokale duurzame bronnen geschikt zijn als alternatieve niet-fossiele warmtebron en op welke wijze en termijn deze gerealiseerd kunnen worden

• over dit onderzoek in het derde kwartaal aan de raad te rapporteren op een zodanig moment dat het rapport voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2017 door de raad kan worden besproken.

Joeri Oudshoorn Lobke Zandstra Tobias Dander
Haagse Stadspartij PvdA D66

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks

1 Response