Haagse Stadspartij wil Scheveningse havenganzen weer terug

havengans

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil opheldering van het college over het uithongeren van ganzen in de Scheveningse haven.

Update: De vragen zijn beantwoord en het college betuigt oprechte spijt over de gang van zaken. De ganzen maken het volgens de Haagse Dierenbescherming overigens goed, ze zijn overgebracht naar de ganzenopvang in Drente.

 

Naar aanleiding van het artikel “Ganzenfamilie verhuist naar Drenthe”(AD/Haagsche Courant, 17 december 2009) heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen.

Volgens het artikel is een familie van zes ganzen die al jaren bivakkeerde bij de jachthaven in de Scheveningse haven bijna uitgehongerd doordat hun fourageergebied door de gemeente is verstoord. Klopt dit artikel? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is niet in staat de volledige inhoud van het bewuste krantenartikel op haar juistheid te beoordelen.

1. Heeft de bestrating en verstening van het fourageergebied plaatsgevonden in opdracht van de gemeente?

Nee, er is geen sprake van een nieuwe bestrating of een verstening van het bedoelde gebied. Het betreft namelijk een al bestaande situatie die twee maal per jaar onderhouden werd door hem vlak af te maaien. Tijdens een schouw kwam van de omwonenden het verzoek de bestrating weer zichtbaar te maken en het achterstallig onderhoud uit te voeren. Dit nu heeft de gemeente uitgevoerd.

2. Is bij de voorbereiding van de werkzaamheden onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen voor flora en fauna? Zo ja, waarom zijn de gevolgen voor de ganzen niet onderkend? Zo nee, waarom niet?

Vooraf is er een inschatting gemaakt van de mogelijke gevolgen voor flora en fauna. De gevolgen zijn verkeerd ingeschat en de gemeente betreurt dit ten zeerste.

3. Is de gemeente op de hoogte van het feit dat alle vogels op grond van de Flora- en Faunawet zijn beschermd? Zo nee, waarom niet?

Ja, alle wilde inheemse vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Flora-en faunawet. In dit geval ging het overigens om boerenganzen (verwilderde gedomesticeerde grauwe ganzen) die niet beschermd zijn in het kader van de Flora- en faunawet.

4. Heeft de gemeente ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van LNVv oor het verstoren van het verblijfs- en fourageergebied van de ganzen? Zo nee, waarom niet?

Nee. De gemeente heeft voorafgaande aan de werkzaamheden de inschatting gemaakt dat er geen problemen zouden optreden voor flora en fauna en dat een ontheffing van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk was.

5. Is de gemeente op de hoogte van het feit dat het zonder ontheffing verstoren van de ganzen een strafbaar feit is? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom heeft hier geen overleg over plaatsgevonden?

Ja, de gemeente is hier van op de hoogte. Zie antwoord onder 5. Gelet op het feit dat de boerenganzen niet beschermd zijn in het kader van de de Flora- en faunawet is achteraf bezien ook geen ontheffing van de Flora- en faunawet voor verstoring nodig geweest.

6. Begrijpt de gemeente de verbijstering van de omwonenden en gebruikers van de haven over het weghalen van het groen en het uithongeren van de ganzen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom heeft hier geen overleg over plaatsgevonden?

Ja, de gemeente begrijpt de gevoelens van medelijden met de aangedane ganzen. Het leed van de ganzen was niet voorzien. Achteraf gezien betreurt de gemeente dat de dieren een dergelijk leed, weliswaar onbedoeld en onvoorzien, is aangedaan.

7. Is de gemeente bereid de groenstrook weer te herstellen en de ganzen terug te halen? Zo nee, waarom niet?

De bedoelde strook in de Tweede Haven is niet bedoeld als groenstrook of als foerageergebied van de ganzen. De gemeente zal de ganzen dus niet terugbrengen naar deze locatie.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartse