Haagse Stadspartij: onderzoek discriminatie op de woningmarkt

Recent onderzoek in Utrecht laat schokkende cijfers zien over discriminatie op de woningmarkt. Vooral makelaars en verhuurders in de particuliere huursector maken zich schuldig hieraan. Volgens eerdere antwoorden van de gemeente Den Haag op schriftelijke vragen zijn er in Den Haag maar weinig concrete gevallen bekend. Echter, de meldingsbereidheid is laag, en het meldpunt onbekend. De Haagse Stadspartij wil nu eindelijk serieus onderzoek in onze stad zoals ook al in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam plaatsvindt. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “We hebben het vermoeden dat de situatie op de Haagse woningmarkt niet veel afwijkt. Uit het onderzoek in Utrecht blijkt dat 90% van de makelaars – ondanks dat ze weten dat het niet mag – discriminatie in opdracht van de verhuurder gewoon uitvoeren. Dit is onacceptabel.” De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente zo spoedig mogelijk een vergelijkbaar onderzoek, met correspondentietesten en Mystery Calls, opzet. Deze middelen blijken namelijk zeer goed te werken.  Raadslid Fatima Faïd: “Als uit onderzoek blijkt dat dit ook in Den Haag een groot probleem is willen we concrete stappen en stevig optreden van de gemeente zien. Discriminatie moeten we hard aanpakken”.

Schriftelijke vragen: Onderzoek discriminatie op de woningmarkt
Indiener: Fatima Faïd

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 1 november 2019 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Op 30 oktober 2019 verscheen op RTV Utrecht het volgende bericht: “Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan”. De samenvatting van het onderzoek is als PDF bijgevoegd.

1. De resultaten van het onderzoek in Utrecht zijn schokkend. Ziet het college deze resultaten ook als indicator voor de Haagse woningmarkt?

Bovengenoemd onderzoek richt zich op de Utrechtse woningmarkt. Het is op basis van dat onderzoek niet mogelijk een oordeel te geven over de Haagse situatie.

2. Uit antwoorden op eerdere schriftelijke vragen blijken er maar weinig meldingen binnen te komen over discriminatie op de woningmarkt in Den Haag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

In de antwoorden die zijn gegeven in eerdere schriftelijke vragen (RIS302405) zijn de meest recente cijfers, die van 2018, opgenomen. Antidiscriminatievoorziening Den Haag Meldt informeert de raad in het tweede kwartaal van 2020 over de discriminatieklachten die in 2019 zijn geregistreerd.

3. Uit de managementsamenvatting van het onderzoek blijkt dat correspondentietesten en Mystery Calls goede instrumenten zijn om onderzoek te doen naar discriminatie op de woningmarkt. Is het college het daar mee eens?

Eerder onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van BZK laat zien dat mystery guest onderzoek geen effectief middel is om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan1. Wel is het college het eens met de minister die stelt dat de inzet van mystery guests of praktijktests de “intentie tot discriminatie” kan aantonen en bewustwording kan bevorderen. Ook gaat er wellicht een afschrikwekkend effect van uit.

4. Welke activiteiten heeft de gemeente in het verleden opgezet om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken?

De gemeente Den Haag heeft in het verleden in dit kader geen specifieke activiteiten opgezet.

5. Wat doet de gemeente momenteel om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken?

Den Haag neemt deel aan de landelijke pilot ‘Goed verhuurderschap’. Hierin kiest elke deelnemende gemeente haar eigen zwaartepunt, andere gemeenten nemen discriminatie wel mee. Uiteindelijk worden resultaten gedeeld om van elkaar te leren. Den Haag beziet daarnaast de noodzaak van onderzoek en beleid om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan.

6. Is het college bereid om zo snel mogelijk een vergelijkbaar onderzoek met correspondentietesten en Mystery Calls op te zetten om zo de discriminatie op de overspannen Haagse huurmarkt te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad 2019-2022’ is opgenomen dat dit college racisme en discriminatie stevig aanpakt. Ook discriminatie op de woningmarkt willen we bestrijden. We onderzoeken welk instrument hiervoor het beste past. Het college is benieuwd naar verzamelde best practices in het land. Ook het Rijk gaat vanaf 2020 onderzoek doen naar discriminatie op de woningmarkt 2. Wij zien de resultaten hiervan graag tegemoet. Voor de zomer informeren wij u over mogelijke Haagse stappen om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,             de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer    Johan Remkes

1 Tweede Kamer, 2018-2019, 32 847, nr. 439. 2) Rapport ‘Discriminatie bij de verhuur van woningen?’, A. Böcker, A. Terlouw en E. Özdemir, Radbouduniversiteit Nijmegen, 21 oktober 2019.
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-over-discriminatie-op-dewoningmark

Bijlage 1 – artikel RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1982080/onderzoek-toont-discriminatie-op-utrechtse-woningmarkt-aan.html

Meer informatie over Onderzoek in Utrecht: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/67948a4f-08cb-4ed6-b6c2-bcb1d51f53f7

In de pers
Uitgebreid interview met Tim in De Posthoorn
Dagblad 070