Haagse Stadspartij wil kwijtschelding schulden

De gemeente Arnhem zal op 1 januari 2020 zo’n 2,3 miljoen euro aan schulden kwijtschelden. Dat zijn 1400 schulden van de in totaal zo’n 4600 schulden. Alle gevallen zijn schulden waar al drie jaar aan is afgelost. Ook worden de incassokosten verlaagd en wordt er geen wettelijke rente meer gerekend over schulden van inwoners die langdurig een schuld hebben openstaan. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die teveel uitkeringsgeld ontvingen en die dat nog moeten terugbetalen of om mensen die leenbijstand hebben gekregen voor bijvoorbeeld de inrichting van hun huis. Dankzij deze kwijtschelding beginnen honderden Arnhemmers het nieuwe jaar met een schone lei.

Fatima Faïd: “Dit is ontzettend mooi nieuws, een voorbeeld van hoe er op een humane manier met mensen met schulden kan worden omgegaan.”

Mensen met schulden komen in een vicieuze cirkel van oplopende kosten, stress en uitzichtloosheid terecht. Tevens zijn mensen met schulden vaak slachtoffer van administratieve rompslomp en lopen de kosten ontzettend op door incassokosten van soms wel €700, wat weer leidt tot hogere schulden.

De wethouder in Arnhem hoopt hiermee een voorbeeld te zijn en de Haagse Stadspartij vindt dat de Arnhemse aanpak navolging verdient in Den Haag. We vragen ook of een klein deel van de opbrengsten van de verkoop van ENECO hier iets in kan betekenen?

Tim de Boer reageert bij Den Haag FM op de antwoorden van de wethouder.

https://denhaagfm.nl/2020/03/05/den-haag-moet-nog-meer-dan-80-miljoen-aan-bijstandsuitkeringen-terugkrijgen/

Hieronder de schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen: Schulden kwijtschelden van Haagse inwoners
Indiener: Fatima Faïd / Haagse Stadspartij

Het raadslid mevrouw Faid heeft op 13 december 2019 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Voor het nieuwe jaar worden van honderden Arnhemmers de schulden kwijtgescholden als onderdeel van nieuw beleid dat op 1 januari ingaat. Zie daarvoor het onderstaande bericht op de website van Binnenlands Bestuur.

1) Is het college bekend met dit bericht?

Ja, het college is hiermee bekend. Het nieuwe beleid van de gemeente Arnhem, zoals opgenomen in het hier genoemde bericht op de website van Binnenlands Bestuur, betreft de bijstandsschulden van de gemeente (terug te betalen bijstand voor levensonderhoud en/of bijzondere bijstand). Daarom worden de volgende vragen beantwoord in het kader van bijstandsschulden.

2) Hoeveel mensen hebben schulden bij de gemeente Den Haag?

Op 31 december 2019 stonden 42.402 bijstandsvorderingen open, waarbij 19.807 personen een bijstandsschuld aan de gemeente Den Haag hadden.

3) Hoeveel mensen zijn langer dan 3 jaar schulden aan de gemeente Den Haag aan het afbetalen? Hoe lang doet men gemiddeld over het terugbetalen in Den Haag?

Op 31 december 2019 hadden circa 9.000 mensen een bijstandsschuld ouder dan 3 jaar, waarop is afbetaald. Van alle in 2019 beëindigde bijstandsvorderingen was de gemiddelde aflossingsduur 22,9 maanden.

4) Welk (totaal)bedrag moeten zij nog in totaal afbetalen? Hoe hoog is de gemiddelde schuld?

Eind 2019 stond er voor € 81,5 mln. aan bijstandsvorderingen open. Rekening houdende met de antwoorden onder vraag 1 bedraagt de gemiddelde schuld per persoon € 4.115 en per vordering € 1.922.

5) Welke kosten rekent de gemeente voor de invordering?

De gemeente Den Haag rekent geen kosten voor het invorderen van bijstandsschulden. Alleen de gerechtsdeurwaarder rekent incassokosten. Dit gebeurt in het uiterste geval van dwanginvordering van een bijstandsvordering door een gerechtsdeurwaarder; dit betreft beslag op het vermogen van de schuldenaar. De daarmee gemoeide bedragen zijn wettelijk gemaximeerd.

6) Welk rentepercentage rekent de gemeente over de schulden?

De gemeente Den Haag rekent geen rente voor het invorderen van bijstandsschulden.

7) Kan de gemeente de kosten en de rente over schulden tot 0 terugbrengen? zo nee waarom niet?

Zie de antwoorden op vraag 5 en 6.

8) Bent u het met ons eens dat het hebben van schulden negatieve gevolgen hebben voor mensen? Zo nee waarom niet?

Ja, het college is het daarmee eens. De gemeente Den Haag kent dan ook een kwijtscheldingsbeleid ten aanzien van bijstandsvorderingen, waarmee de schuldenaar een perspectief wordt geboden op een einde aan de invordering van de schuld.

9) Bent u het met ons eens dat het Arnhemse plan in Den Haag navolging verdient? Zo nee waarom niet?

Het college signaleert dat het nieuwe Arnhemse beleid met betrekking tot het kwijtschelden van bijstandsschulden overeenkomsten heeft met het bestaande beleid in de gemeente Den Haag. Maar het beleid in de gemeente Den Haag biedt de schuldenaar meer ruimte:
– De gemeente Arnhem streept schulden, waarop nooit zal worden afgelost, na tien jaar door. Dit geldt ook voor de gemeente Den Haag.
– Daarnaast scheldt de gemeente Den Haag fraudevorderingen na tien jaar kwijt, indien de schuldenaar heeft meegewerkt aan de  betalingsregeling, ook over de maanden waarin de betrokkene geen aflossingsruimte had. In de gemeente Arnhem bleven fraudevorderingen twaalf jaar staan; dat wordt nu twintig jaar.
– De gemeente Arnhem scheldt niet-fraudevorderingen na drie jaar kwijt, indien de schuldenaar aan een betalingsregeling heeft meegewerkt. De gemeente Den Haag scheldt niet-fraudevorderingen kwijt na vier jaar meewerken aan de betalingsregeling door de schuldenaar, ook over de maanden waarin in de betrokkene geen aflossingsruimte had.
– Bij de invordering hanteert de gemeente Den Haag, net als de gemeente Arnhem, sinds 1 januari van dit jaar een aflossingspercentage van 5% vooruitlopend op de wet Vereenvoudiging beslagvrije voet. Maar zodra de schuldenaar de gegevens aanlevert voor de berekening van de huidige wettelijke beslagvrije voet, is er voor bijstandsgerechtigden geen aflossingsruimte. Het college respecteert dat.

10) Kan een klein deel van de opbrengst van de verkoop van ENECO hier iets in betekenen?

Nu voor het college de navolging van het Arnhemse plan niet aan de orde is, is de opbrengt van de verkoop van ENECO hiervoor niet relevant.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i.,     de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                Johan Remkes

1 Response
 1. Bas Zoontjens

  Hallo,

  Ik heb een bijstands schuld bij de gemeente van rond de 4000 euro. Tot nu toe heb ik nog niets terug hoeven betalen. Wat op zich ook heel normaal is gezien mijn inkomen. Jaarlijks moest ik mijn inkomen doorgeven in een daarvoor bestemd formulier en op basis daarvan is er tot op heden besloten dat ik niets hoefde terug te betalen. Recentelijk ontving ik weer een brief van de gemeente dit keer niet met formulier maar met aankondiging dat er een nieuwe wet is die ervoor gaat zorgen dat ik ‘waarschijnlijk’ wel moet gaan betalen helemaal zeker is dat dus nog niet.

  Saillant detail vond ik wel dat ik dit keer helemaal geen financiële details hoef door te geven. De bij hun bekende gegevens worden daarvoor gebruikt.
  Maar ik werk voor uitzendbureau en sinds Maart toen de Corona crisis begon heb ik nauwelijks gewerkt, wel krijg ik een maandelijkse betaling van tempo team aangezien het nul- uren contract wettelijk niet meer mag en zij verplicht zijn mij maandelijks leegloop uren te betalen gebaseerd op de maanden voor Maart, toen alles ophield en daar weer een gemiddelde van. Heel weinig dus.

  Mijn inkomen is dus flink stuk minder dan voorgaande jaren maar dat nemen ze nu dus niet mee in de beoordeling. Vind het dus wel enigszins intimiderend om nu zo’n brief te krijgen terwijl zij ook op hun vingers kunnen natellen dat veel mensen die voor een uitzendbureau werken een heel slecht jaar hebben gehad.

  Mijn contract bij tempo team loopt op 10 januari af en dan heb ik dus helemaal geen zekerheid meer. Waarschijnlijk WW aangezien er nog steeds heeeel weinig werk is in de horeca branche.

  Hopelijk geeft de gemeente dus de ruimte om maatwerk te verrichten en niet met de botte bijl gaat hakken. Want dat kan ik er nu echt niet bij hebben. Maar ja in deze neoliberale hell wordt het veel mensen niet makkelijk gemaakt.

  Groet,
  Bas