Haagse Stadspartij wil aanpak verkeersonveilige Anemoonstraat

Supermarkt Jumbo wil in de doodlopende Anemoonstraat een parkeerterrein realiseren. Bewoners vrezen stank, vervuiling, geluisoverlast en vooral een toename van verkeersonveiligheid bij de inrit aan de Goudsbloemlaan. Raadslid Gerwin van Vulpen wil weten waarom het rapport van Veilig Verkeer Nederland door de gemeente wordt genegeerd. Update: de vragen zijn beantwoord.

Omwonenden werden overvallen door deze plannen en vreesden voor stank- en geluidsoverlast op het rustige binnenterrein. Wethouder Smit (VVD) heeft toen opdracht gegeven om de bewoners beter bij de planvorming te betrekken. Bewoners hebben zelf een tegenvoorstel gedaan met serieuze oplossingen voor de verkeersveiligheid, en de stank- en geluidsoverlast. Maar Jumbo vindt dat te duur en houdt vast aan een plan dat opnieuw geen rekening houdt met de verkeersveiligheid en de overlast voor de omwonenden. Met name in de smalle poort naar de Goudsbloemlaan toe ontstaan onveilige situaties voor de voetgangers en de fietsers. “Het is nu al op drukke dagen een chaos (zie de bijgevoegde foto’s), laat staan als daar straks zo’n duizend auto’s per dag doorheen gaan rijden op zoek naar een parkeerplaatsje!”, zegt buurtbewoonster Wil Franse verontwaardigd.

Het wijkberaad van de Bloemenbuurt heeft zelf een onafhankelijk rapport door Veilig Verkeer Nederland laten opstellen, maar dat is genegeerd. Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij: “Het is natuurlijk heel vreemd dat het rapport van een onafhankelijke instantie niet meegenomen wordt in de planvorming. Daarin wordt duidelijk gesteld dat de smalle poort in de Anemoonstraat verkeersonveilige situaties gaat opleveren. Niet alleen Jumbo, maar vooral ook de gemeente dient hier in te grijpen. Ik ga het college om opheldering vragen!”

Rapport VVN genegeerd
(Haag West Nieuws, 10 May 2012)

Supermarktketen Jumbo heeft in 2009 aan het eind van de doodlopende
Anemoonstraat een stuk grond aangekocht om er een parkeerterrein te realiseren.
Omwonenden werden overvallen door deze plannen en vreesden voor stanken
geluidsoverlast op het rus-tige binnenterrein. Wethouder Smit (VVD) heeft toen
opdracht gegeven om de bewoners beter bij de planvorming te betrekken. Bewoners
hebben zelf een tegenvoorstel gedaan met serieuze oplossingen voor de
verkeersveiligheid, en de stank- en geluidsoverlast. Maar Jumbo houdt vast aan een
plan dat opnieuw geen rekening houdt met de verkeersveiligheid en de overlast voor
de omwonenden. Het wijkberaad van de Bloemenbuurt heeft zelf een onafhankelijk
rapport door Veilig Verkeer Nederland laten opstellen, maar dat rs genegeerd. De
Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen

Den Haag, 15 mei 2012

Inzake: verkeerssituatie Jumbo Anemoonstraat

Het raadslid, de heer G.W. van Vulpen heeft op 17 april 2012 een brief met daarin 7 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Supermarkt Jumbo heeft aan het eind van de smalle doodlopende Anemoonstraat in 2009 een stuk grond aangekocht van de gemeente om een (drukbezocht) parkeerterrein te realiseren. Omwonenden vrezen voor een onveilige verkeerssituatie en stank- en geluidsoverlast op het rustige binnenterrein. Het wijkberaad van de Bloemenbuurt heeft daarop een onafhankelijk rapport door Veilig Verkeer Nederland op laten stellen. En de wethouder heeft opdracht gegeven om de bewoners bij de planvorming te betrekken. Waarop bewoners een tegenvoorstel gedaan hebben met oplossingen voor de verkeersveiligheid en overlast. Inmiddels ligt opnieuw een plan van de Jumbo op tafel dat geen rekening houdt met de verkeersveiligheid en overlast. Gelet op het feit dat de gemeente zelf het initiatief genomen heeft om een parkeerterrein aan de Anemoonstraat mogelijk te maken door een bestemmingsplanwijziging in 2008, maar ook verantwoordelijkheid draagt voor verkeersveiligheid op de openbare weg en het welzijn van de bewoners heb ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Kent het college het onafhankelijke rapport van Veilig Verkeer Nederland waarin
aangegeven wordt dat de aanleg van een arkeerterrein aan de Anemoonstraat onveilige verkeerssituaties oplevert in de Anemoonstraat en bij de aansluiting op de Goudsbloemlaan?

Ja.

2. Waarom zijn de uitkomsten van het onafhankelijke VVN-rapport niet meegenomen in het nieuwe plan van de Jumbo?

Het plan van de Jumbo is een particulier initiatief, waarbij de gemeente een toetsende rol vervult. De gemeente heeft geconstateerd dat de bevindingen van het VVN-rapport juist wel input zijn geweest voor het ontwerp om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om deze reden:
– worden de voetgangersvoorzieningen verbeterd;
– hoeven vrachtwagens voor het laden- en lossen niet meer achteruit de Anemoonstraat in te rijden;
– wordt het kruispunt Anemoonstraat/Goudsbloemlaan overzichtelijker gemaakt;
– zal er een voetgangersoversteekplaats worden aangelegd.

3. Kunnen de gemeente en de politie, als verkopers van de grond aan de Jumbo, nog wel als V.O.V. een objectief oordeel vellen over de verkeerssituatie die het parkeerplan gaat veroorzaken? Zo ja, op welke wijze is de objectiviteit gewaarborgd?

Ja, het Vooroverleg Verkeerszaken (V.O.V.) bestaat uit verkeersdeskundigen van allerlei organisaties. Hierin zijn veelal organisaties vertegenwoordigd die niet bij de verkoop van de grond betrokken zijn. Daarnaast bestaat er ook zoiets als professionele integriteit.

4. Zijn de bij bespreking van het plan in het V.O.V. de volgende gegevens meegenomen:
– het huidige aantal verkeersbewegingen in de poort van auto’s, fietsers, voetgangers die resp. de supermarkt, het kinderdagverblijf, de fitness en de viswinkel, de pinautomaat en het wijkcentrum bezoeken;
– de extra verkeersbewegingen die veroorzaakt worden door de aanleg van de parkeerplaatsen op het binnenterrein, waarbij is meegenomen dat de supermarkt 12 uur per dag geopend is, 7 dagen in de week en 365 dagen in het jaar;
– de extra geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door het gebruik van die parkeerplaatsen;
– de gevolgen voor de luchtkwaliteit in het binnenterrein;
Indien één van bovenstaande vragen met nee beantwoord wordt kan de wethouder dan aangeven of dit reden is voor een hernieuwde bespreking in het V.O.V.? En indien alle vragen met ja beantwoordt worden kan de wethouder aangegeven waarom het oordeel van de V.O.V. fundamenteel afwijkt van het oordeel van Veilig Verkeer Nederland?

Het V.O.V. heeft een korte toets gedaan op 1 maart 2012. Er volgt nog een uitgebreide toets later in het proces waarbij ook de eerste twee aspecten worden meegenomen. Overigens zal het huidige aantal voetgangers in de Anemoonstraat afnemen. Het V.O.V. toetst niet op geluidsbelasting en luchtkwaliteit.

5. Waarom worden de bewoners, ondanks toezegging van de wethouder, niet actief bij de planvorming betrokken?

De gemeente is niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de planvorming. Overigens: over de planvorming zijn overleggen geweest met een afvaardiging van bewoners op 1 juni 2011, 29 juni 2011, 11 november 2011 en 4 april 2012.

6. Waarom beschikken omwonenden, ondanks toezegging van de projectleider, nog steeds niet over een feitelijke onderbouwing bij de parkeerplannen die voor hen de gevolgen inzichtelijk maakt op het gebied van leefomgeving (stank- en geluidsoverlast) en verkeersveiligheid?

De onderbouwing op het gebied van leefomgeving moet geleverd worden door Jumbo. Jumbo heeft een adviesbureau gevraagd een rapport op te stellen voor de lucht- en geluidbelasting. Wat betreft de verkeersveiligheid is er op 27 juni 2011 door de gemeente een memo opgesteld, ten behoeve van het overleg met de afvaardiging van de bewoners. Hierin zijn maatregelen aangegeven om de verkeersveiligheid te verbeteren.

7. Welke maatregelen gaat de gemeente op korte termijn nemen om zorg te dragen voor een veilige verkeerssituatie voor de leerlingen van het Segbroekcollege aan de Goudsbloemlaan?

Op dit moment is de gemeente – in overleg met het Segbroekcollege – een ontwerp aan het maken voor een verbeterde toegang tot de school. De gemeente constateert in de vraagstelling een ernstige interne strijdigheid. Enerzijds is er de wens van de vragensteller om de gemeente integraal verantwoordelijk te stellen. Anderzijds (zie vraag 3) moet voor de gang van zaken afstand worden gehouden en wordt elke betrokkenheid aangevoerd om de integriteit van de gemeentelijke toetsing in twijfel te trekken. Voor alle helderheid: de gemeente vervult hier de rol van toetser van het project (van derden) aan de daaraan te stellen eisen op de gebruikelijke wijze. Daarnaast en geheel separaat van die toetsing heeft de gemeente de initiatiefnemer gewezen op het nut van goed overleg met omwonenden en daartoe proces voorstellen gedaan. Daartoe zijn wij door de Raad ook opgeroepen gezien de geschiedenis van de grondaankoop door de Jumbo.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
Annet Bertram Marnix Norder