Haagse Stadspartij wijst blowverbod af

Als een duveltje uit een doosje bleek burgemeester Krikke een blowverbod voor de halve stad te hebben ingesteld zonder dat de gemeenteraad daar over kon spreken. Raadslid Peter Bos heeft namens de Haagse Stadspartij het initiatief genomen voor een actualiteitendebat hierover, dat afgelopen donderdag 19 april plaatsvond in de raad. De uitkomst is dat het blowverbod iets wordt versoepeld. Zo geldt het verbod voor maximaal zes maanden, wordt voorlopig nog niet gehandhaafd en dreigen alleen overlastgevende groepen te worden beboet.

Peter Bos is niet tevreden: ‘Ik vind het een overbodige en betuttelende maatregel die nergens voor nodig is. We hebben al voldoende regels om overlast aan te pakken. Dit voegt niets toe. Pure symboolpolitiek die bovendien lastig te handhaven is. Opnieuw wordt softdrugsgebruik in een kwaad daglicht gesteld, terwijl voor de meeste gebruikers het een recreatief genotmiddel is waar relatief weinig mensen overlast van ondervinden.’

De inbreng van Peter Bos in het debat

Voorzitter,

Negen dagen geleden, op 10 april 2018, besloot het college om 13 gebieden aan te wijzen waar het verboden is om hennepproducten te gebruiken. Van dezelfde datum is een brief van het college aan de raad met tekst en uitleg over dit besluit. Het komt er op neer dat in een omvangrijk deel van de stad niet meer geblowd mag worden en je beboet kunt worden als je een jointje rookt.

De meningen over het gebruik van softdrugs lopen ver uiteen in de stad en ook in deze raad. Toch zou ik de stelling wel aan durven dat een meerderheid in deze stad geen grote bezwaren heeft tegen het coffeeshopbeleid en voorstander is van het legaliseren van softdrugs. Het verbieden van gebruik in de openbare ruimte wringt dan ook en roept veel reacties op in de stad. Normaal gesproken vindt bespreking van zo’n politiek beladen besluit eerst plaats in de commissie en als het nodig is plenair in de raad. Maar dat kan nu niet meer. Het besluit gaat namelijk in op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en dat is morgen, als ik het goed heb begrepen. We staan dus voor een voldongen feit en dus zag ik mij – gesteund door een groot aantal partijen – genoodzaakt om voor vandaag een actualiteitendebat aan te vragen.

Ik wil graag naar voren brengen waarom ik vind dat het zogenaamde blowverbod eerst ordentelijk moet worden besproken. Sinds 2011 kennen wij geen gebiedsspecifieke blowverboden op grond van de APV meer. Dat dit na zeven jaar opnieuw wordt ingevoerd is een beleidswijziging en een nieuw politiek gevoelig feit dat eerst uitvoerig door de raad besproken dient te worden. Een andere reden om dit besluit te bespreken is dat het vergeleken met 2011 om een veel groter deel van de stad gaat. In 2011 ging het voornamelijk om gebieden langs de kust in Scheveningen, plus nog twee andere gebieden in de stad. In het nieuwe besluit gaat het om 13 gebieden.

Ook bij de noodzaak van het besluit kun je je vraagtekens zetten.
Want wat voegt dit besluit toe aan het bestaande handhavingsinstrumentarium? Er wordt al heel lang door de politie op basis van de Opiumwet gehandhaafd op overlast door softdrugs. Dit leidt jaarlijks tot 100 processen-verbaal. Het gaat dan om een beperkt aantal locaties in de stad waar in overleg met het OM wordt gehandhaafd. Ook is er de mogelijkheid om overlast aan te pakken op basis van artikel 2:47 van de APV.

En is er nu echt sprake van een enorme vraag vanuit de stad om dit aan te pakken? Wat betekent dit voor de capaciteit van de politie? We krijgen steeds te horen dat de politie te weinig mankracht heeft om adequaat op te treden tegen allerlei zaken en dan zou dit er nog wel bij kunnen? In 2013 gaf de toenmalige burgemeester al aan dat er geen reden was om het aantal locaties en plekken uit te breiden. En ook toen werd door de burgemeester al gewezen op de schaarse handhavingscapaciteit.

Tenslotte wil ik nog wel een misverstand wegnemen en dat is dat wij vorig jaar al een besluit zouden hebben genomen om het softdrugsverbod in de APV op te nemen. Dat wil ik toch met klem tegenspreken. Het dictum van dat besluit had tot doel om, ik citeer ‘het openlijk voorhanden hebben van softdrugs’ uit de APV te halen. Meer niet. Het verbod om softdrugs te gebruiken stond al eeuwen in de APV en is nooit gewijzigd. Dat het college in de toekomst mogelijk weer gebieden aan zou wijzen werd niet expliciet genoemd in de begeleidende brief van vorig jaar. Sterker nog, er stond dat gedacht moest worden aan schoolpleinen, speeltuinen of winkelcentra. Dat is dus iets heel anders dan de halve stad.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat dit onderwerp veel vragen oproept en zich zeer goed leent voor een stevig debat in commissie en raad. Laten we dat dan ook doen in het belang van een goed democratisch proces.

Daarom de volgende motie

De gemeenteraad van Den Haag op 19 april 2018 in vergadering bijeen ter bespreking van het actualiteitendebat Blowverbod.

Constaterende dat:
– het college op 10 april j.l. het besluit heeft genomen om gebieden aan te wijzen waar het verboden is op de weg softdrugs te gebruiken;
– de burgemeester een commissiebrief d.d. 10 april j.l. naar de Algemene Raadscommissie heeft gestuurd met een toelichting op dit besluit;
– het besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

Overwegende dat:
– het college op 25 oktober 2011 heeft besloten om alle lokale gebiedsgerichte blowverboden in te trekken;
– daarvoor in de plaats met het Openbaar Ministerie is afgesproken om voortaan daar waar dat nodig is op basis van de Opiumwetgeving strafrechtelijk op te treden tegen blowen in de openbare ruimte.

Van mening dat:
– met het opnieuw instellen van gebiedsspecifieke blowverboden sprake is van een beleidswijziging;
– de raad in de gelegenheid moet worden gesteld om tijdig te kunnen oordelen over een dergelijke beleidswijziging.

Verzoekt het college:
– het besluit d.d. 10 april 2018 om gebieden aan te wijzen waar het verboden is op de weg softdrugs te gebruiken in te trekken;
– de raad in de gelegenheid te stellen om eerst ordentelijk te spreken over het beleid met betrekking tot het gebruik van softdrugs in de openbare ruimte alvorens hierover een besluit op te stellen.

Haagse Stadspartij, Peter Bos
PvdA, Martijn Balster,
PVV, Karen Gerbrands
SP, Hanne Drost

In de pers
Omroep West, 16 april 2018
CNNBS.nl, 17 april 2018
AD, 18 april 2018
Omroep West, 19 april 2018
Den Haag FM, 20 april 2018