Haagse Stadspartij vreest braakliggende grond Harstenhoekweg

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van de gekraakte panden aan de Harstenhoekweg. De eigenaar is al druk bezig met sloopplannen terwijl er nog geen uitvoerbaar bouwplan is. Raadslid Peter Bos: “Het is gemeentelijk beleid om braakliggende grond te voorkomen, maar dat dreigt hier mis te gaan.”

De gemeente heeft eigenaar Bewi Vastgoed aangeschreven om de panden te herstellen, maar deze heeft uitstel gekregen omdat er een nieuw bouwplan zou zijn. Maar meer dan een schetsontwerp is er niet. Peter Bos: “De eigenaar gebruikt de aanschrijving nu om de panden leeg te krijgen en te slopen, maar garanties dat er direct gebouwd gaat worden zijn er niet. Er dreigt dus braakliggende grond en dat willen we niet in Den Haag.”

Sloop Harstenhoekweg
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Het raadslid de heer Bos heeft op 30 maart 2016 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De eigenaar van de panden op de Harstenhoekweg die momenteel gekraakt zijn stelt dat hij de panden wil slopen. Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde stel ik de volgende vragen aan het college.

1. Op basis van het Bouwbesluit is bij sloop een sloopmelding verplicht. Is voor deze panden inmiddels een ontvankelijke sloopmelding gedaan bij de gemeente en gepubliceerd?

De sloopmelding is ingediend op 31 maart 2016, maar is niet ontvankelijk. De indiener is inmiddels geïnformeerd dat de aanvraag niet ontvankelijk is in verband met ontbrekende informatie.

2. Voor deze locatie zijn diverse planinitiatieven geweest, bijv. “Residence Pavillon Riche”. De eigenaar heeft in samenwerking met een ontwikkelaar halverwege 2015 een nieuw plan ingediend. Dit schetsontwerp is in oktober 2015 in het Haags Initiatieven Team (HIT) behandeld. Naar aanleiding van de behandeling in het HIT hebben eigenaar en ontwikkelaar aangegeven in het voorjaar van 2016 met een aangepast plan te komen. Is er inmiddels een
bouwaanvraag ingediend voor dit plan?

Er is nog geen bouwaanvraag ingediend voor dit plan. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat het aangepaste plan binnen enkele weken aan de gemeente wordt voorgelegd. Vervolgens moet de gemeente opnieuw beoordelen of het gewijzigde plan past binnen de gemeentelijke kaders. De gemeente is in goed overleg met de eigenaar en de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een goed plan ligt.

3. Het HIT Team adviseert in hoeverre beoogde ontwikkelingen (onder meer) planologisch passen binnen het beleid en regelgeving. Wat was het oordeel van het HIT over dit plan m.b.t. de planologische regels? Is het college bereid om het HIT-advies aan de raad toe te zenden? Zo nee, waarom niet?

Het oordeel van het HIT m.b.t. de planologische regels was dat hier bestemmingsplan ScheveningenBad 2013 geldt en dat wonen mogelijk is, maar dat massa en bouwvlakken momenteel niet passen. Eris tevens een dubbelbestemming waterkering en grondwaterbeschermingsgebied.
Het advies wordt normaliter vanwege het bedrijfsvertrouwelijke karakter alleen gedeeld met de indiener van het voorstel. In het onderhavige geval bestaat er geen bezwaar om het HIT-advies met de Raad te delen.
Het HIT-advies luidde als volgt: Monumentenzorg is voorstander van het behoud van de huidige villa’s. In geval van nieuwbouw moet er aandacht zijn voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking (PUK) en geluidsisolatie. Het HIT-advies sluit aan op de beoordeling met betrekking tot massa en bouwvlak in relatie tot de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking.

4. In het kader van “Residence Pavillon Riche” is een cultuurhistorische verkenning gemaakt. Is het college bereid om de cultuurhistorische verkenning aan de raad toe te zenden? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is hiertoe bereid. Zie bijlage.

5. In september 2014 heeft de gemeente aan de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd vanwege achterstallig onderhoud, waarbij de eigenaar tot 1 juli 2015 de tijd had om maatregelen te treffen. In juni van 2015 heeft de eigenaar een verzoek tot uitstel van de begunstigstermijn ingediend. Met welk besluit en tot wanneer is dit uitstel verleend?

De eigenaar heeft inderdaad in juni van 2015 een verzoek tot uitstel van de begunstigstermijn ingediend. Er is voor gekozen om het besluit niet te effectueren zolang de eigenaar voortgang hield in de beëindiging van de overtredingen m.b.t. achterstallig onderhoud. Dit gaat in goed overleg.
6. Is bij dit besluit tot uitstel rekening gehouden met het feit dat er een nieuw bouwplan in ontwikkeling is?

Ja, dit heeft een rol gespeeld bij de afweging om de last onder dwangsom niet te effectueren.

7. In verschillende beleidsstukken is aangegeven dat het college braakliggende grond waar mogelijk wil voorkomen (zie RIS 130962 en RIS 116743). Het voorkomen van braakliggende grond vormt in de praktijk het algemeen beleid en getracht wordt de datum van de sloop en de datum voor de bouw zo dicht mogelijk bij elkaar te laten vallen. In het geval van de Harstenhoekweg dreigt echter gesloopt te worden, terwijl nog niet bekend is of en wanneer de bouw zal starten. Is het college zich hiervan bewust?

Het college is zich hiervan bewust. De gemeente spant zich in om met de eigenaar en de ontwikkelaar zo snel als mogelijk tot nieuwe plannen te komen om sloop en bouw zo dicht mogelijk bij elkaar te laten vallen.

8. Is het college bereid om het beleid m.b.t. het voorkomen van braakliggende grond in deze zaak serieus te nemen en de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te verlengen totdat er zekerheid is over de herontwikkelingsplannen? Zo nee, waarom niet?

De last onder dwangsom heeft geen betrekking op sloop van het pand. Herstel van het achterstallig onderhoud is naast sloop ook een mogelijkheid om de overtredingen te beëindigen. Zolang er concrete plannen zijn om over te gaan tot sloop is het onredelijk om dit herstel af te dwingen. Het besluit wordt niet geëffectueerd, zolang er voortgang zit in het beëindigen van de overtredingen (sloop of herstel).
Op 29 juli 2015 heeft de projectontwikkelaar een plan aangeleverd. In oktober 2015 heeft de eigenaar een firma ingehuurd voor sloop en herontwikkeling. Begin 2016 is een asbestinventarisatie ten behoeve van de sloop uitgevoerd. Op 31 maart 2016 is een sloopmelding gedaan.
9. Is het college bereid om met de eigenaar afspraken te maken over het moment van sloop om daarmee braakliggende grond te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7.

10. Het college heeft n.a.v. eerdere vragen over de kraak van deze panden geantwoord dat het maatschappelijk ongewenst is als eigenaren panden lang leeg laten staan. Heeft het college in deze kwestie overwogen om de Wet Kraken en Leegstand toe te passen teneinde de leegstand
aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Dit heeft het college niet overwogen. Er is in de gemeente Den Haag voor gekozen om geen leegstandverordening vast te stellen (RIS 177236). Daarmee zijn er geen handhavingsmogelijkheden om op grond van de Wet Kraken en Leegstand op te treden tegen leegstand.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven

1 Response