Haagse Stadspartij verbijsterd over nieuwe tramtunnel

5 Nov 2008. Soloactie van wethouder Smit

Wethouder van verkeer weet het verschil niet tussen een democratie en een dictatuur. Op eigen houtje, zonder democratisch genomen besluit, begint hij tunnels te graven. Wie stopt die man? De Haagse Stadspartij natuurlijk.

 

Oppositie verbijsterd over tramtunnel

Door BERT HESSELINK

DEN HAAG – Wethouder Peter Smit (VVD, verkeer) toonde zich afgelopen weekeinde verrast door de voortvarendheid waarmee staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat het verlanglijstje met regionale vervoerswensen door het kabinet heeft geloodst.

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de besteding van 500 miljoen euro voor verbetering van het openbaar vervoer. In de Haagse regio kwam 100 miljoen terecht.

De blije wethouder was vooral verbaasd over de voortvarendheid van de staatssecretaris. Vorige week dinsdag nog had hij met haar om de tafel gezeten om de plannen te bespreken. Die plannen vielen bij Huizinga kennelijk zo goed dat de honorering een paar dagen later al volgde. Niet alleen de wethouder was verrast, ook voor de Haagse gemeenteraadsleden kwamen de miljoenen van het kabinet totaal onverwacht. En niet alleen de miljoenen. Ook de plannen kenden de gemeenteraadsleden niet.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Hij was er gistermorgen als de kippen bij om schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder. ,,De wethouder bespreekt met de staatssecretaris een Haags wensenlijstje en de gemeenteraad weet van niks. Laat staan dat wij erin zijn gekend,’’ zegt Wijsmuller verontwaardigd. ,,Het is belachelijk dat wij in de krant moeten lezen over de plannen. Sinds wanneer beslist een wethouder eigenlijk in z’n eentje over grote investeringen?,’’ wil Wijsmuller weten.

Ook twijfelt hij aan de noodzaak van een tweede tramtunnel. Hij noemt het ‘een dom plan’. Een kwalificatie die hij ook de wethouder toevoegt. ,,Als je echt wat wilt bereiken moet je draagvlak kweken.’’ Wijsmuller wil graag van de wethouder weten op basis van welk raadsbesluit hij geld aan de staatssecretaris heeft gevraagd. Dat geldt niet alleen voor de tramtunnel voor lijn 9, maar ook voor de verhoging van de Hoornbrug en het aanpassen van de sporen bij Hollands Spoor. ,,De raad weet nergens van. Het is echt de wereld op z’n kop.’’

Ook SP-raadslid Willemyne Moes vindt het ‘belachelijk’ dat de wethouder op eigen houtje bepaalt voor welke verkeersknelpunten de stad geld nodig heeft. ,,Het is een misser dat hij hierover de raad niet heeft geïnformeerd,’’ zegt Moes.

Fractieleider Karsten Klein van oppositiepartij CDA is ‘positief verrast’ door het geld voor de tramtunnel. ,,Het CDA pleit al jaren voor investeringen in lijn 9. Dus als die er nu komen is dat goed nieuws.’’ Klein noemt het wel jammer dat de wethouder er niet in is geslaagd om voor het nieuwe station meer geld los te weken, bijvoorbeeld voor een ‘ondergrondse aanlanding van sporen’.

Ook Jan van Male van de reizigersorganisatie Rover was verrast door het nieuws over de tramtunnel. ,,Het is goed dat er wordt gedacht aan een structurele oplossing voor de benarde positie van lijn 9,’’ aldus Van Male. Over de invulling van de plannen wil hij nog wel een discussie. Van Male dient morgen namens Rover bij de wethouder een plan in om de tramlijn te verleggen naar de andere kant van de Koninginnegracht. ,,De tram kan dan tussen de Koningstunnel en de Koekamp de grond in. De tunnel kan dan voor de Plesmanweg weer boven de grond komen,’’ aldus Van Male. Met deze oplossing heeft Rover ook de Bosbrug voor het Korte Voorhout vrijgemaakt van tramverkeer.

Bron: AD/Haagsche Courant

Aan de Voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 3 november 2008

Geachte voorzitter,

In de AD/Haagsche Courant van 1 en 3 november jl. wordt melding gemaakt van het besluit van het kabinet om 100 miljoen euro voor OV-projecten aan Den Haag en omgeving toe te kennen. Het betreft honorering van een door wethouder Smit ingediende verlanglijst met daarop: een tramtunnel bij de Raamweg om doorstroming van het autoverkeer te bevorderen, aanpassing van perrons bij Holland Spoor, het doortrekken van RandstadRail naar Bleiswijk, nieuwe tramstellen voor de lijnen 2 en 9 en aanpassing van de Hoornbrug. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Kan het college van de bovengenoemde projecten (tramtunnel Raamweg, aanpassing perrons bij
Hollands Spoor, doortrekken RandstadRail naar Bleiswijk, nieuwe tramstellen voor lijn 2 en 9,
aanpassen Hoornbrug) afzonderlijk aangeven op basis van welk plannen en welke besluitvorming
geld bij het Rijk is aangevraagd?

Feitelijk is er door het stadsgewest Haaglanden geen geld bij het rijk aangevraagd. In het voorjaar van 2008 heeft het rijk het stadsgewest Haaglanden benaderd om met projecten te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het regionaal OV. Haaglanden heeft aan deze uitnodiging gehoor gegeven en, mede gezien de korte tijd waarop gereageerd moest worden, voornamelijk geput uit bestaande plannen en reeds voorgenomen projecten. Een aantal van de ingebrachte projecten (tunnel lijn 9, perrons HS, Bleizo) staat in de projectenlijst van de Verkenningenstudie Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan. In december 2006 is deze Verkenningenstudie in de raadscommissie
Verkeer Milieu en Leefomgeving (VML) besproken. Tevens is één en ander opgenomen in de
actualisatie van de Regionale Nota Mobiliteit zoals op 16 april 2008 vastgesteld in het AB van het stadsgewest Haaglanden. De andere projecten hangen samen met efficiëntere inzet van (nieuw)
materieel (lijn 2, keerlus Madurodam) en doorstroming van het openbaar vervoer (OV) (aanpassen Hoornbrug).

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de door Haaglanden ingediende plannen afgewogen
tegen die van de andere OV-autoriteiten in het land. Deze Haaglandse projecten bleken hoog te scoren
op kosteneffectiviteit en zijn daarom alle gehonoreerd.
Haaglanden kon, in het licht van de noodzakelijke grootschalige impuls voor het OV en het reeds
daartoe verrichtte werk (OVHP), een omvangrijker programma indienen dan de andere stadsregio’s en
provincies.

2. Kan het college aangeven op welke wijze de gemeenteraad is geïnformeerd over voornoemde
projecten en de prioritering t.o.v. andere Ov-projecten?

De gemeenteraadsleden zijn in december 2006 in een extra bijeenkomst van de commissie Verkeer
Milieu en Leefomgeving (VML) geïnformeerd over de Verkenningenstudie Openbaar Vervoer naar
een Hoger Plan (OVHP). De portefeuillehouder van stadsgewest Haaglanden heeft op 6 november
2008 de commissie Verkeer en Vervoer en Economische Zaken (VVEZ) van stadsgewest Haaglanden geïnformeerd over het “Actieprogramma regionaal OV” en de projecten waaraan het rijk bijna € 100 miljoen wil bijdragen. In de commissie VVEZ van stadsgewest Haaglanden zijn vrijwel alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd. Als bijlage is de brief van de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer aan de leden van de Commissie VVEZ bijgevoegd.

3. Kan het college bevestigen dat wethouder Smit inderdaad “zo vrij is geweest”om de tramtunnel
voor de Raamweg op de lijst te zetten, terwijl hij niet eens weet hoe en waar gegraven gaat
worden? Zo ja, wat vindt het college van deze werkwijze?

De plannen voor de tramtunnel verkeren nog in een conceptueel stadium. Er zijn enkele varianten
schetsmatig uitgewerkt. Daarbij zijn kostenramingen gemaakt. Deze ramingen geven aan dat voor de genoemde bedragen, uiteraard met een zekere onzekerheidsmarge, een project van een dergelijk omvang en kwaliteit is te realiseren. Het college is erg tevreden over het behaalde resultaat.

4. Is het college met mij van mening dat de mededeling in de krant, dat er nog deze week een besluit wordt genomen over de aanschaf van 22 tramstellen, in strijd is met de afspraken met de
commissie VML? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het bestellen van 22 extra RandstadRailvoertuigen loopt op geen enkele wijze vooruit op de bestelling van nieuw trammaterieel ter vervangen van de Gtl-8 voertuigen. Tijdens een
werkbespreking van de commissie VML op 16 december 2008 aangegeven dat de gedachtevorming
hierover nog volop plaats vindt en dat de commissie betrokken zal worden bij de besluitvorming hierover.
De 22 voertuigen die thans besteld zijn, betreffen een bij de bestelling van de eerste serie RandstadRailvoertuigen bedongen optie. Bedongen was dat tot november 2008 tegen de gunstige voorwaarden nog 22 voertuigen geleverd konden worden. De nieuwe RR-voertuigen komen in het voorjaar van 2011 beschikbaar. Zonder gebruikmaking van de optie zouden de levertijden voor nieuw materieel aanzienlijk langer zijn.
In het verleden zijn in het kader van het project AggloNet op het grootste gedeelte van het tracé van lijn 2 de sporen geschikt gemaakt om met (breed) RandstadRailmaterieel te kunnen rijden. Op een aantal plaatsen is dat nog niet het geval.
Door het spoor van lijn 2 nu in zijn geheel geschikt te maken voor RandstadRail materieel, ontstaat de mogelijkheid om de overbelaste lijn 2 met RandstadRailmaterieel te gaan exploiteren. Hierdoor kunnen Gtl-8 voertuigen worden vrijgespeeld, die vervolgens ingezet kunnen worden op lijn 9. Voorts biedt dit de gelegenheid een aantal afgeschreven Gtl-8 uit roulatie te nemen.

5. Kan het college aangeven welke ruimtelijke, stedenbouwkundige en financiële consequenties
(anders dan het normale onderhoud) het heeft om de trajecten van lijn 2 en lijn 9 geschikt te
maken voor bredere tramstellen van 2,65m? En wanneer zouden die trams dan op z’n vroegst
kunnen rijden?

Zie het antwoord op vraag 4. Het tracé van lijn 2 is voor het grootste gedeelte reeds geschikt om met RandstadRailmaterieel te kunnen rijden. Er zullen thans enkele knelpunten worden weggenomen.
Hiernaast zullen de haltes geschikt worden gemaakt voor RandstadRailmaterieel, door middel van het weghalen van 15 cm aan de voorkant van de haltes en, indien nodig, het aanbrengen van 15 cm aan de achterzijde van de halte. De werkzaamheden zullen uiterlijk begin 2011 gereed zijn.
De kosten voor deze aanpassingen worden gedekt uit het budget dat beschikbaar is in het kader van
het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer en zullen ca. € 25 mln. gaan kosten. Dit bedrag is
inclusief de kosten van de keerlus bij Madurodam.
Er zijn overigens thans geen voorstellen voor aanpassingen die het tracé van lijn 9 geschikt moeten maken voor breder materieel.

6. Wanneer beslist het DB van Stadsgewest Haaglanden over deze plannen inclusief de toegezegde rijksfinanciering? Is het college bereid, nu de investeringen grotendeels Haagse grondgebied beslaan, bij het DB aan te dringen op uitstel over de beslissing totdat hierover in de Haagse Raad is gesproken?

Op 14 november 2008 is de overeenkomst tussen het Rijk en de verschillende decentrale overheden
getekend. Binnenkort worden de gemeenteraden in Haaglanden nader geïnformeerd over het
‘Actieprogramma regionaal openbaar vervoer”. Het Dagelijks Bestuur van het stadsgewest
Haaglanden heeft recentelijk een brief richting de – bij Netwerk RandstadRail – betrokken colleges
verstuurd, met een voorstel voor financiering van de projecten uit het Actieprogramma regionaal OV.
Wij gaan er vanuit dat deze brieven onderwerp zullen zijn van de geëigende besluitvorming in de
desbetreffende gemeenten, inclusief Den Haag.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen