31 Okt 2008. Hieronder de moties en amendementen die door de Haagse Stadspartij op donderdag 30 oktober zijn ingediend bij de behandeling van de begroting. De Haagse Stadspartij sleept ze binnen!

 

De moties “groen asfalt” en “openbaar toilet voor het Spuiplein” zijn na een toezegging van de wethouder ingetrokken. De overige 6 moties en 1 amendement zijn in stemming gebracht; de moties “hondenuitlaatplekken” en “maximum aan extern personeel” hebben het niet gehaald. Maar de overige voorstellen zijn in grote meerderheid aangenomen. Dit betekent konkreet: 1) een nieuwe kans voor muziekensemble Loos om in het kunstenplan opgenomen te worden, 2) ondersteuning voor undergroundfestival Langweiligkeit, 3) 250.000 euro voor een overdekte skatehal en 4) dat het college met plezier aan de slag gaat om straatmuziek en een straattheaterfestival in Den Haag te stimuleren. Alleen de motie voor een nieuw klimaatcentrum in de stad bracht enige spanning. Maar ook deze heeft het, ondanks de tegenstemmen van VVD, CDA, SP en LPF, gehaald!

Vijf klinkende successen dus voor de Haagse Stadspartij.

Ook kregen we nog de toezegging van wethouder Norder dat hij gaat kijken of er legale plakplekken voor non-commerciele posters e.d. kunnen komen.

Daarnaast steunden we initiatieven van andere partijen, bijv. de motie van GroenLinks om de problematiek van live-muziek in de stad aan te pakken. Ook deze motie haalde het.

Motie klimaatcentrum

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008
ter bespreking van de Programmabegroting 2009-2012;

Constaterende dat

– de klimaatcrisis één van ’s werelds grootste problemen is;
– duurzaamheid de vierde pijler van het gemeentebeleid is;
– Den Haag de ambitie heeft om een CO2-neutrale stad te worden en als gemeente een voortrekkersfunctie wil vervullen;

Overwegende dat

– de overheid niet alleen voor een beter klimaat kan zorgen, maar dat ook inzet van burgers en maatschappelijke en private partijen noodzakelijk is;
– Den Haag, met haar internationale ambities, de aanwezigheid van vele nationale en internationale instellingen en door de ligging aan zee, goede kansen biedt voor profilering met klimaatbeleid;
– een publiekscentrum kan bijdragen aan verwezenlijking van de gemeentelijke ambities;

Verzoekt het college de mogelijkheden voor realisatie van een klimaatcentrum in Scheveningen of het centrum in overleg met andere partijen te verkennen, de mogelijke bijdrage van de gemeente daarbij te onderzoeken en de raad hierover te rapporteren.

Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij
David Rietveld GroenLinks
Jan Brink D66

Motie openbaar toilet Spuiplein

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008 ter bespreking de programmabegroting 2009-2012;

Constaterende dat er op het Spuiplein een hoop overlast is van wildplassers;

Overwegende dat de mobiele toiletten bij de grote kerk de overlast daar enorm hebben teruggedrongen;

Van mening dat er meer openbare toiletten in het centrum wenselijk zijn;

Verzoekt het college de mogelijkheid te onderzoeken voor realisatie van een openbare toilet op of zeer nabij het Spuiplein en de raad hiervoor een voorstel te doen.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Motie stimulering straatmuziek en straattheater

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008
ter bespreking van de Programmabegroting 2009-2012;

Constaterende dat

– straatartiesten dienen te voldoen aan gemeentelijke regels die vaak belemmerend werken;
– Den Haag al lange tijd geen straattheaterfestival meer kent;

Van mening dat

– straatmuziek en straatartiesten de sfeer in de stad kunnen verbeteren;
– een internationaal festival met straatmuziek en straattheater een wenselijke aanvulling op het festivalaanbod kan zijn;

Verzoekt het college

– de mogelijkheden te onderzoeken om de regelgeving voor straatartiesten te versoepelen en de raad hierover te informeren.
– om met organisatoren uit de stad te overleggen of een internationaal straatartiestenfestival mogelijk is.

Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij
David Rietveld GroenLinks
Marjolein de Jong D66
Aline Pastor CDA
Rabia Bouchtaoui Solidair Nederland

Motie extern personeel

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008
ter bespreking van de Programmabegroting 2009-2012;

Constaterende dat het aandeel extern/ingehuurd personeel bij een aantal
gemeentelijke diensten sterk stijgt;

Van mening dat uit oogpunt van kostenbeheersing dit geen goede zaak is;

Verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken of er maxima gesteld
kunnen worden aan het aandeel extern/ingehuurd personeel per gemeentelijke
dienst.

Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij
Rabia Bouchtaoui Solidair Nederland

Motie uitlaatplekken

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008
ter bespreking van de Programmabegroting 2009-2012;

Constaterende dat

– in een groot aantal wijken een tekort is aan uitlaatplekken voor honden;
– op de De La Reyweg in de grasberm tussen de wegen hekken zijn geplaatst voor het creëren van een hondenuitlaatplek;
– veel terreinen braak liggen in afwachting van bouw;

Overwegende dat

– De Haagse hondenbezitter aan de opruim – en aanlijnplicht moet voldoen en in verband daarmee in de buurt een plek behoort te hebben om de hond uit te laten.
– De overige groene plekken in Den Haag schoner zullen worden als er voor iedereen een veilige plek is om de hond uit te laten.

Verzoekt het college
– te onderzoeken of er meer locaties zijn waar op vergelijkbare wijze als bij De La Reyweg een hondenuitlaatplaats te realiseren is;
– te onderzoeken of braakliggende terreinen open te stellen zijn als hondenuitrengebied;
– de resultaten van deze onderzoeken aan de raad voor te leggen.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Motie groen asfalt

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008 ter bespreking van de Programmabegroting 2009-2012;

Constaterende dat

– het Spuiplein opnieuw betegeld moet worden;
– de kosten voor alleen de levering van deze tegels al € 5 miljoen bedraagt;

Overwegende dat

– sloop/nieuwplannen voor de theaters ontwikkeld worden, wat veel bouwverkeer met zich mee gaat brengen;
– gebleken is dat de Belgische hardsteentegels slecht tegen bouwverkeer kunnen;
– het leggen van tijdelijk asfalt een stuk goedkoper is;

Van mending dat Haags groen prachtig afsteekt tegen wit;

Verzoekt het college de mogelijkheid te onderzoeken tijdelijk groen asfalt te leggen op het spuiplein.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Amendement investering skatehal

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008 ter bespreking de programmabegroting 2009-2012;

Besluit als volgt:

I. doteert € 250.000,- incidenteel aan programma 2.10 Jeugd, ten behoeve van een éénmalige investering voor een tijdelijke skatevoorziening;
II. onttrekt daartoe € 250.000,- aan de bestemming van € 5 miljoen uit incidenteel lagere kapitaallasten op de oudste investeringen van maatschappelijk nut bij de Dienst Stadsbeheer (rv 190, Concernbericht 2008).

Toelichting:

Het gemeentebestuur heeft uitgesproken dat een skatehal een goede voorziening voor de stad is en belangrijk is voor de jeugd. Uit onderzoek van het college blijkt dat er per maart 2009 een locatie in de Binckhorst beschikbaar is waar een dergelijke voorziening voor 5 jaar te realiseren is en waarvoor een investering nodig is om deze locatie geschikt te maken en in te richten. De inrichting (of delen daarvan) kan na 5 jaar meeverhuizen naar een permanente locatie (bijvoorbeeld in RAC-gebouw of een Urban Center).

Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij
David Rietveld GroenLinks
Anne Mulder VVD
Marieke Bolle PvdA

Motie Langweiligkeit

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 oktober 2008 ter bespreking van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012 ‘Wonderlijke noodzaak’;

Constaterende dat Stichting Langweiligkeit een aanvraag heeft gedaan die in het Meerjarenbeleidsplan niet is gehonoreerd;

Overwegende dat

– Langweiligkeit jarenlang zich bewijst als gewaardeerd en groeiend festival met aandacht voor vernieuwende en experimentele popcultuur;
– op een laagdrempelige manier veel publiek weet te koppelen aan doorgaans onbekende en vernieuwende kunst.

Verzoekt het college te onderzoeken of en op welke wijze het festival via het cultuur- of evenementenbeleid kan worden ondersteund en de raad hierover voor de voorjaarsnota te berichten.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij