Haagse Stadspartij: “Studenten de stad uitgeslagen”

25 Jan 2011. Nu de mediastorm over de studentendemonstratie van vrijdag in Den Haag is gaan liggen heeft de Haagse Stadspartij nog een paar vragen voor de burgemeester in petto.

Update: De vragen zijn beantwoord

 

Vooral de mediaspin van de autoriteiten over zogenaamde radicale groeperingen die ongeregeldheden zouden hebben uitgelokt zit fractievoorzitter Joris Wijsmuller niet lekker: “Ik heb vooral veel geweld van de ME gezien en op een enkel incident na hebben de studenten zich vreedzaam gedragen. De ME veroorzaakte door overdreven hard te chargeren af en toe behoorlijke chaos, woede en paniek en ik vond dat zeer onprofessioneel.” Joris Wijsmuller begrijpt dat de ME soms op moet
treden maar plaatst hier in dit geval toch kanttekeningen bij: “De
spontane demonstraties op het Plein en bij het Ministerie van OCW waren
behoorlijk pittig, maar deze simpelweg niet toestaan en uit elkaar
drijven, omdat het niet was afgesproken getuigt van weinig flexibiliteit
bij de ordehandhavers en was bovendien erg gevaarlijk”. De voor en na de demonstratie geuite verdachtmakingen jegens bepaalde politieke groeperingen zint Wijsmuller ook niet: “Er is hierdoor een hetzerig sfeertje gekweekt terwijl ieder bewijs
ontbreekt van vooropgezette plannen om rellen te schoppen. Er is nul
schade aangericht, er zijn nul gewonde agenten. Wel zijn er honderden
demonstranten de stad uitgeslagen, omdat ze hun mening uitten op de
verkeerde plek. Den Haag heeft zich als Internationale Stad van Recht en
Vrede en als studentenstad weer uitstekend op de kaart gezet.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 8 februari 2011

Inzake: Studentendemonstratie

De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 25 januari 2011 een brief met daarin
acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38
van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van de publiciteit rond en het verloop van de studentendemonstratie
van vrijdag 21 januari j.l. heb ik onder verwijzing naar het reglement van orde de
volgende vragen.

1. In een persbericht van Politie Haaglanden van 21 januari 2011 werd gesteld dat de
Haagsedriehoek aanwijzingen had dat radicale groeperingen de studentendemonstratie van vrijdag wilden aangrijpen om de openbare orde in Den Haag te verstoren. In de Volkskrant van 21 januari 2011 werd gesteld dat de politie aanwijzingen had dat leden van het extreemlinkse netwerk Anti Fascistische Aktie (AFA) de landelijke studentendemonstratie willen aangrijpen voor het verstoren van de openbare orde. Kunt u dit bevestigen? Zo ja, waarom zijn deze mededelingen zo expliciet voorafgaand aan de demonstratie in de publiciteit gebracht?

2. In een volgend persbericht van Politie Haaglanden van 21 januari 2011 werd
gesteld dat de ordeverstoringen voor een deel werden veroorzaakt door personen uit
die radicale groeperingen waartegen de Haagse driehoek extra maatregelen had
genomen. Kunt u aangeven tegen welke radicale groeperingen de Haagse driehoek extra maatregelen had genomen en waarom ondanks die maatregelen toch zo’n duizend studenten naar het Binnenhof en het Ministerie van OCW konden optrekken?

Omdat er op donderdag 20 januari 2011 aan het eind van de middag aanwijzingen waren dat radicale groeperingen de demonstraties op 21 januari 2011 wilden aangrijpen om de openbare orde te verstoren heeft de driehoek de nodige maatregelen getroffen om een goed verloop van de demonstraties mogelijk te maken. Op donderdagavond is een persbericht met deze strekking uitgegaan. Hiervoor is gekozen om duidelijk te maken dat politie, justitie en gemeente wisten wat er speelde en op alles waren voorbereid.

De centrale boodschap daarbij was dat Den Haag er alles aan doet om burgers in staat te stellen om hun recht op vrije meningsuiting uit te oefenen. Een ieder die uit is op verstoring van de openbare orde wordt hard aangepakt. Mensen zijn ook na een grote demonstratie vrij om de binnenstad van Den Haag te bezoeken. Wanordelijkheden en geweld tegen de politie worden echter niet getolereerd.

3. Op 21 januari 2011 verklaarde de burgemeester op TV West na afloop van de
demonstratie: “Voorlopig hebben we een twintigtal aanhoudingen die hebben
plaatsgevonden, waaronder ook een aantal lieden van de Antifascistische Actie”. Is
het juist dat de burgemeester deze uitspraak deed 3 kwartier nadat de politie met
charges had opgetreden en arrestaties had verricht en voordat de arrestanten zijn
verhoord? Zo ja, hoe heeft de burgemeester vastgesteld dat zich onder de arrestanten
lieden van de Antifascistische Actie bevonden?

Op basis van de eerste informatie van de politie kwam naar voren dat er arrestanten
waren uit de hoek van de Anti Fascistische Actie. Mede dank zij de goede
voorbereiding (zie het antwoord op de vragen 1 en 2) was deze informatie snel
beschikbaar.

4. Bevonden zich onder de arrestanten ook leden van de ANWB? Zo ja, waarom is dat
niet gemeld door de burgemeester en zo nee, waarom niet?

Het is niet bekend of zich onder de arrestanten leden van de ANWB bevonden. Alleen
daar waar het relevant was, gelet op de onder 2 genoemde aanwijzingen, is melding
gemaakt uit welke hoek arrestanten afkomstig waren.

5. Is deëscalatie rond betogingen nog steeds het uitgangspunt bij Politie
Haaglanden? Zo nee, waarom niet?

Ja.

6. Op foto’s, filmpjes (zie onderstaande links) en verslagen van de
studentenmanifestatie op internet zijn veel schokkende beelden te zien van
schoppende en slaande ME-ers. Op geen enkel beeld zien we demonstranten die geweld gebruiken. Onder de demonstranten zijn veel gewonden gevallen, en er is nauwelijks of geen schade veroorzaakt door de studenten. Hoe kan de politie dan toch spreken over ordeverstoringen die werden veroorzaakt door radicale groeperingen? Of bedoelde de politie met radicale groeperingen de ME zelf?

Voorafgaande aan het ME-optreden werd geweld gebruikt tegen de politie. Er is
bijvoorbeeld met stenen en andere voorwerpen gegooid. Dat is echter niet zichtbaar
op de beelden. De ME heeft hierop gereageerd door het publiek te vorderen zich te
verwijderen. Tevens is gewaarschuwd dat geweld zou worden gebruikt. Het publiek
heeft de tijd gekregen zich te verwijderen. Door het ME-optreden zijn verdere
wanordelijkheden en schade voorkomen.

7. In andere steden verlopen demonstraties over het algemeen zonder problemen.
Waarom slaagt Politie Haaglanden er zo slecht in om deëscalerend op te treden bij
spontane betogingen als afgelopen vrijdag op het Plein en bij het Ministerie van
Onderwijs?

Jaarlijks worden in Den Haag ongeveer 1500 demonstraties gehouden waaronder een
aanzienlijk aantal spontane. Vrijwel zonder uitzondering slaagt Politie Haaglanden
erin om deze zonder noemenswaardige problemen in goede banen te leiden. Soms is het gedrag van kwaadwillende personen echter zodanig dat politieoptreden noodzakelijk is.

8. Is het college met mij van mening dat door de publiciteit van de Haagse driehoek
van tevoren een hetzerig sfeertje is gekweekt, en dat het agressieve optreden van de
ME achteraf wordt goedgepraat door het onterecht beschuldigen van radicale
groeperingen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het doel was om, samen met de organisator, de studentendemonstratie zo goed en vredig mogelijk te laten verlopen en deze niet te laten degenereren door radicale groeperingen die alleen maar uit waren op rotzooi.

Filmpjes van politie-optreden:

http://www.youtube.com/watch?v=rbwyBSMmbyA

http://www.zie.nl/video/overige/ME-slaat-rellende-studenten/m1fzvnjfejgi

http://www.campus.tv/nieuws/me-slaags-met-actievoerders-er-zijn-gewonden/24694

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2011-01-26 01:33:04 schreef wessel:

Goede vragen.

Deze werkwijze is bij de ME al jaren standaard procedure. Alleen met een breed draagvlak, wat er helaas niet zal zijn, is het mogelijk de leiding van de politie er toe te dwingen er andere tactieken op na te houden. Zij lijken zich niet te beseffen dat ze in de regel een opruiend effect hebben op een menigte. Dit in plaats van de boel in goede banen te willen leiden en meer faciliterend op te treden naar het publiek. Natuurlijk moeten de raddraaiers er uit worden gepikt. Maar deze aanpak maakt juist dat de groep als geheel zich tegen de politie keert met alle gevolgen van dien. Dit is absoluut vermijdbaar.

2. Op 2011-01-27 10:34:46 schreef Frits:

Goede vragen.

Misschien is het interessant te weten dat je geen lid kan worden van AFA, maar dat het een paraplu is waaronder men antifascistische acties kan ondernemen. Derhalve is iedereen en niemand een ‘lid’ van AFA. De burgemeester kan dus ook geen bewijs hebben dat er leden van AFA zich wilden mengen tussen de studenten.

3. Op 2011-01-28 22:56:17 schreef Frederik:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=106021172807746&id=509520849