Haagse Stadspartij stelt evenementen op de Hofvijver ter discussie

Afgelopen weekend vond er opnieuw een evenement plaats op de Hofvijver. Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Het ging om wakeboardwedstrijden, onderdeel van The Hague Freestyle. Met zwarte zeilen was de Hofvijver volledig aan het zicht onttrokken. Het zag er niet uit.” Voor de Haagse Stadspartij is de Hofvijver een parel van de stad waar zorgvuldig mee omgesprongen moet worden. Jaren geleden is er veel geld geïnvesteerd om de ecologische kwaliteit van de Hofvijver te verbeteren.
De Haagse Stadspartij heeft hierover een reeks schriftelijke vragen gesteld aan het college. Peter Bos: “De Hofvijver is een monumentaal en karakteristiek onderdeel van de historische binnenstad en moet je niet willen volzetten met pontons en afschermen met hekken. We hebben genoeg andere locaties waar evenementen plaats kunnen vinden”.

Inzake: Evenementen Hofvijver
Het raadslid de heer Bos heeft op 23 september 2015 een brief met daarin veertien vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Het aantal evenementen op en rond de Hofvijver lijkt de laatste jaren toe te nemen. Festival Classique
zette in 2007 de toon. Vervolgens liet het Mauritshuis er pontons op drijven om de verbouwing in
goede banen te leiden, had het WK hockey er een podium en liep Jezus over het water in het
paasspektakel The Passion. Als letterlijke klap op de vuurpijl was er de eindejaarsshow van de
Staatsloterij met een enorm vuurwerk. Dit jaar vond het Festival Classique wederom plaats op de
Hofvijver met aansluitend het WK beachvolleybal. Afgelopen weekend was er The Hague Freestyle
met wakeboardwedstrijden op de Hofvijver.

1. De Hofvijver was dit weekend vanwege het Freestyle-evenement volledig afgeschermd met hekken
met zwarte zeilen. De toegang tot het evenement was evenwel gratis zodat het nut van afscherming
mij is ontgaan. Wat was het nut en de noodzaak van de afscherming?

De afscherming van de lange zijde en kopse kanten van de Hofvijver maakte onderdeel uit van een
pakket aan veiligheidsmaatregelen om een ordentelijk verloop van het evenement te garanderen. Door
het plaatsen van hekken werd beoogd om (verkeers)onveilige situaties ten gevolge van drukte te
voorkomen. Geïnteresseerde bezoekers werden zo bewogen om naar de beoogde kijklocatie voor het
evenement – de Lange Vijverberg – te gaan. Voorts dienden de hekken nabij het Buitenhof om een
ongehinderde af- en aanvoer van bezoekers aan het Binnenhof te garanderen.

2. Is het college met mij van mening dat de Hofvijver samen met het Binnenhof en de Lange
Vijverberg één van de mooiste en belangrijkste stadsgezichten van Den Haag vormt?

Ja.

3. Is het college met mij van mening dat juist dit stadsgezicht een belangrijke toeristische
aantrekkingskracht heeft en geliefd is bij de Haagse bevolking?

Ja.

4. Wie is eigenaar van de Hofvijver?

De gemeente Den Haag is eigenaar van de Hofvijver en het eiland.

5. Aan welke criteria dient de Hofvijver te voldoen om aangewezen te kunnen worden tot
Rijksmonument?

De criteria staan in de Monumentenwet 1988:
1. Het moet gaan om vervaardigde zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun
betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en
2. terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1.
Op dit moment hanteert het Rijk bovendien de ‘Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten
2013’. Dit aanwijzingsbeleid is zeer terughoudend, zeker voor monumenten van vóór 1940. Alleen
monumenten die gekarakteriseerd kunnen worden als unieke vondsten zijn in de afgelopen jaren
aangewezen; het betrof dan bijvoorbeeld heel bijzondere, nog onbekende interieurs.
Verder is het gericht op een programmatische aanpak.

6. Op 19 juni 1997 presenteerde de Haagse wethouder van Milieu het “Plan van Aanpak ecologisch
herstel Haagse Beek en Hofvijver”. Hierin staat het volgende: Voor de Hofvijver is het streefbeeld
gericht op het tot ontwikkeling brengen van een vijver met een aquatisch ecosysteem op het
middelste niveau, een hoge esthetische waarde, helder water en een gevarieerde waterflora- en
fauna. Welke maatregelen zijn genomen om voor de Hofvijver het gewenste streefbeeld te behalen?

De belangrijkste verbetermaatregel uit het plan van aanpak voor de Hofvijver betreft de aanvoer van
water van goede kwaliteit. Hiertoe wordt voorgezuiverd rivierwater in de Hofvijver ingelaten.
De waterdiepte is op niveau gebracht door middel van baggeren. Tevens zijn er de vissoorten
afgevangen die het realiseren van het ecologisch streefbeeld nadelig beïnvloeden en zijn
verontdiepingen aangebracht in combinatie met kranswieren.

7. Is het gewenste streefbeeld voor de Hofvijver gehaald? Zo nee, waarom niet?

Het streefbeeld is, voor zover mogelijk voor een binnenstedelijke locatie als de Hofvijver, behaald.

8. Op 8 mei 1998 jaar vond de oplevering plaats van het ecologisch herstel van de Haagse Beek en de
Hofvijver. Toenmalig minister-president Kok sprak daarbij mooie woorden over de historische
waarde van de Hofvijver, en burgemeester Deetman mocht uit handen van toenmalig minister van
Verkeer en Waterstaat, mevrouw Jorritsma-Lebbink, een bedrag van ƒ 400.000,00 ontvangen, een
cadeau van het Kabinet aan de gemeente Den Haag ter ere van het 750-jarig bestaan expliciet
bedoeld voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Hofvijver. Wat is er met dit geld
gebeurd?

Dit bedrag is besteed aan de ecologische inrichting van de Hofvijver.

9. De Hofvijver is gebaggerd en de bodem is voorzien van betonietmatten en kalkrijk zand. Om het
water helder te houden is gepoogd om kranswieren in de vijver een kans te geven d.m.v. het
aanbrengen van sporen van kranswieren. Wat is het resultaat van deze pogingen?

De kranswieren bleken toentertijd niet direct aan te slaan. Vervolgens heeft een herinrichting
plaatsgevonden, waarbij onderwater plantenbakken zijn aangebracht aan de zijde van de Eerste Kamer
en heeft het eilandje in het midden van de vijver een natuurlijke inrichting gekregen.

10.In het “Plan van Aanpak ecologisch herstel Haagse Beek en Hofvijver” staat ook: Voor een zo
optimaal mogelijk herstel van het ecosysteem en behoud van de verkregen resultaten zullen
beheers- en onderhoudsplannen worden opgesteld, afgestemd op de per locatie gekozen
inrichtingsvoorstellen.
Worden deze beheers- en onderhoudsplannen nog steeds gebruikt? Zo nee, waarom niet?

Er is geen noodzaak gebleken om een specifiek beheer- en onderhoudsplan voor de Hofvijver op te
stellen. De waterkwaliteit is en blijft constant doordat er voorgezuiverd rivierwater wordt aangevoerd.
De Hofvijver wordt in opdracht van de gemeente als beheerder regelmatig van drijfvuil ontdaan en de
waterdiepte gemonitord.

11.In het “Plan van Aanpak ecologisch herstel Haagse Beek en Hofvijver” staat verder: Voorts zal
een monitoringsprogramma worden opgesteld om de ontwikkeling van het ecologisch herstel te
volgen. Wordt dit programma nog steeds uitgevoerd en wat zijn de bevindingen van de monitoring?

De gemeente heeft geen monitoringsprogramma opgesteld. Het hoogheemraadschap Delfland monitort
de waterkwaliteit.

12.Is er ooit onderzoek gedaan naar de ecologische kwaliteit van de Hofvijver? Zo ja, wat was
daarvan de uitkomst?

Zie beantwoording vraag 11.

13.Is het college met mij van mening dat evenementen op de Hofvijver verstorend kunnen zijn voor de
aanwezige flora en fauna? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is mogelijk. De organisator van een evenement dient zich echter ook aan de Flora- en Faunawet
te houden.

14.Is het college met mij van mening dat evenementen niet noodzakelijkerwijs op de Hofvijver plaats
hoeven te vinden en er voldoende alternatieve locaties zijn? Zo nee, waarom niet?

Evenementen op de Hofvijver zijn niet noodzakelijk maar, gezien de locatie en de beschikbare ruimte
om er evenementen te houden, wel geliefd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven