Haagse Stadspartij slaakt noodkreet over kunst- en cultuursector

De coronacrisis slaat op vele fronten toe. Een van de zwaarst getroffen sectoren is de kunst- en cultuursector. Waar het Kabinet voor veel economische sectoren snel met hulpmaatregelen en miljardensteun is gekomen blijft het stil als het gaat om de kunstsector. Nu alle podia, musea, festivals en evenementen zijn drooggelegd door het Kabinet vallen ook veel inkomsten weg en komen veel organisaties in de financiële problemen. Op korte termijn dreigen veel Haagse cultuurinstellingen zelfs kopje onder te gaan, bleek uit een bericht van Omroep West. Dat is voor raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Peter Bos: “De Haagse kunst- en cultuursector is enorm kwetsbaar. Sinds de bezuinigingen van 2013 hebben de meeste instellingen geen vet meer op de botten en dat nekt zich nu. De minister van Cultuur heeft enige tijd geleden beloofd om met maatregelen te komen, maar we hebben nog niets gezien. Om te voorkomen dat Haagse instellingen omvallen moet het college heel snel met financiële hulp komen, vind ik. Stel een noodfonds in en red de Haagse kunst!”.

De lijntjes met verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (D66), voormalig wethouder in Den Haag en partijgenoot van de Haagse wethouder van Cultuur, Robert van Asten, zijn kort, maar dat heeft volgens Peter Bos nog weinig concreets opgeleverd. Bos: “We kunnen niet langer wachten op het Kabinet, er moet heel snel iets gebeuren, want anders zijn we straks een groot deel van deze fantastische sector kwijt.”

Schriftelijke vragen: Red de Kunst!
Indiener: Peter Bos

Datum: 3 april 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

N.a.v. de gevolgen van de Coronacrisis voor de Haagse kunst- en cultuursector stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

Het raadslid de heer Bos heeft op 6 april 2020 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter  van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van  de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Volgens een artikel van Omroep West van 2 april 2020 redden twintig kunst- en  cultuurinstellingen in Den Haag mogelijk het einde van de maand niet door de coronacrisis. Is dit  juist? Zo nee, waarom niet?

2. In het artikel stelt de wethouder Mobiliteit en Cultuur dat het kabinet snel met een  steunpakket over de brug moet komen om de  cultuursector te helpen. ‘Den Haag heeft tientallen  miljoenen nodig’, aldus de wethouder. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 1 en 2:
Op 20 maart 2020 en op 22 april 2020 heeft het college een enquête aan de cultuursector verzonden  om te inventariseren welke gevolgen de culturele organisaties ondervinden van de coronacrisis. De  cultuursector loopt zeer veel inkomsten mis. Op dit moment is een schatting van tientallen  miljoenen op basis van de enquêtes juist. Het college blijft hierover in gesprek met de sector.

3. Is het college met mij van mening dat de situatie zeer zorgelijk is en het college met spoed  met maatregelen moet komen om het omvallen van kunst- en cultuurinstellingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om vooruitlopend op maatregelen van het Kabinet met een noodfonds te  komen voor de kunst- en cultuursector? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe gaat het college handelen als het Kabinet niet of onvoldoende tegemoet komt aan de benodigde steun voor de kunst- en cultuursector?

Antwoord vraag 3 t/m 5:

Uitgangspunt is dat het college op dit moment met bestaande instrumenten en binnen de huidige  financiële kaders maatwerk verricht om te voorkomen dat culturele organisaties omvallen. Denk  hierbij aan het volledig bevoorschotten van subsidies en coulance wanneer  prestatieafspraken niet  nagekomen kunnen worden. We kijken daarbij in samenspraak met de organisaties naar een wenselijke oplossing.Ook bekijken we welke Haagse instellingen in aanmerking komen voor het gepresenteerde steunpakket van het Rijk en welke bedragen de gemeente daarbij moet matchen. Het college houdt u over de voortgang op de hoogte, onder andere via de reguliere updates over de ontwikkelingen als  gevolg van de aanpak van het coronavirus.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,            de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                        Johan Remkes