Haagse Stadspartij: ‘Parkeerplaats­terrassen moeten blijven’

Update: De parkeerplaatsterrassen kunnen voorlopig blijven.

Door de stijgende parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier dreigen de parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat te verdwijnen. De bestaande vergunningen voor deze terrassen blijken slechts vijf jaar geldig te zijn en nieuwe vergunningen worden alleen verleend als de parkeerdruk het toelaat.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft hier vragen over gesteld aan het college: ‘De parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat zijn niet meer weg te denken en een groot succes. Het zou absurd zijn om hier weer parkeerplaatsen voor auto’s van te maken omdat het autogebruik in de wijk is toegenomen.’

Het raadslid vraagt het college om de bestaande parkeerplaatsterrassen te ontzien en permanent te maken. Peter Bos: ‘Dat een ruimtevretend vervoermiddel als de auto prioriteit heeft als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte is idioot. De straat is van iedereen en niet alleen van de autogebruiker. Ik ga er vanuit dat we ook in de toekomst een drankje kunnen blijven drinken op de bestaande parkeerplaatsterrassen in de stad.’

Het raadslid de heer Bos heeft op 27 september 2017 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vergunningen voor terrassen zijn in Den Haag slechts vijf jaar geldig. Na deze termijn moeten horeca-ondernemers een nieuwe aanvraag doen en opnieuw door de molen. In de Prins Hendrik-straat betekent dit dat de bestaande parkeerplaatsterrassen op termijn dreigen te verdwijnen vanwege de gestegen parkeerdruk.

1. Is het juist dat vergunningen voor terrassen slechts vijf jaar geldig zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. Is het juist dat horecaondernemers een nieuwe terrasvergunning moeten aanvragen als de periode van vijf jaar is verstreken? Zo nee, waarom niet?

Ja.

3. Is het juist dat deze hernieuwde aanvragen weer opnieuw worden getoetst o.a. aan de beleidsregels? Zo ja, waarom?

Ja. De aanvraag wordt opnieuw getoetst om de verschillende (ruimtelijke) belangen die spelen op het moment van beoordeling van de aanvraag, tegen elkaar af te wegen.

4. De parkeerdruk is een toetsingscriterium voor parkeerplaatsterrassen. Betekent dit dat hernieuwde aanvragen voor parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat afgewezen kunnen worden vanwege de gestegen parkeerdruk in de Zeeheldenbuurt? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording van deze vraag verwijst het college naar de brief aan de commissie Leefomgeving d.d. 11 oktober 2017 (RIS 298116).

5. Hoe heeft de parkeerdruk zich ontwikkeld in de Zeeheldenbuurt?

De parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier is toegenomen. In het gehele gebied Zeeheldenkwartier ligt de parkeerdruk net onder de 90%, echter in grote delen van het Zeeheldenkwartier (waaronder de omgeving van de Prins Hendrikstraat) ligt de parkeerdruk boven de 90%.

6. Kan het college een overzicht presenteren van de verleende parkeervergunningen van de afgelopen jaren in de Zeeheldenbuurt, uitgesplitst naar 1e en 2e parkeervergunning? Zo nee, waarom niet?

Nee. Op het niveau van het Zeeheldenkwartier hebben we deze informatie niet. Het Zeeheldenkwartier maakt onderdeel uit van het gebied Centrum. Informatie over de eerste en tweede parkeervergunning van het centrumgebied zijn onvoldoende representatief voor het Zeeheldenkwartier.

7. Is het college met mij van mening dat de parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat een succes zijn, belangrijk zijn voor zowel ondernemers als bewoners en bijdragen aan de levendigheid van de stad? Zo nee, waarom niet?

Ja, de parkeerplaatsterrassen van de huidige ondernemers maken onderdeel uit van het succes van hun onderneming en dragen bij aan de levendigheid van de Prins Hendrikstraat. Maar zoals in de brief van 11 oktober 2017 is aangegeven is het vanwege de hoge parkeerdruk in de Prins Hendrikstraat verstandig om samen met de bewoners en ondernemers te bezien hoe met de bestaande parkeerplaatsterrassen moet worden omgegaan.

8. Is het college bereid om de beleidsregels voor terrassen m.b.t. hernieuwde aanvragen zodanig aan te passen dat bestaande parkeerplaatsterrassen niet de dupe worden van de toenemende
parkeerdruk? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording van deze vraag verwijst het college naar de brief aan de commissie Leefomgeving d.d. 11 oktober 2017 (RIS 298116).

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Update 30 oktober 2017
De parkeerplaatsterrassen in o.a. de Prins Hendrikstraat kunnen voorlopig blijven. Naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen van raadslid Peter Bos komt er een jaar uitstel en hopelijk ook afstel. Het college schrijft: ‘Om ondernemers nu niet in onzekerheid te laten of zij volgend jaar wel of niet een terras kunnen exploiteren, zal de overgangstermijn voor de parkeerplaatsterrassen met een jaar worden verlengd.’ Zie ook raadsinformatie.
Raadslid Peter Bos: ‘Ik heb hier vorige maand vragen over gesteld en dit is een goede eerste stap.’

In de pers
Den Haag FM, 28 september 2017
AD Haagsche Courant, 2 oktober 2017
AD Haagsche Courant, 11 oktober 2017