Haagse Stadspartij op de bres voor de Binckhorst

Op 6 oktober 2017 vond het I’M Binckfestival plaats en zijn de ‘Kernwaarden Binckhorst’ gepresenteerd door de Binckse Krach, een samenwerkingsverband van Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners. De Haagse Stadspartij is zeer gecharmeerd van dit initiatief en heeft met een motie ervoor gezorgd dat de ‘Kernwaarden Binckhorst’ leidraad worden bij de verdere ontwikkeling van de Binckhorst.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, diende de motie met steun van D66 en Partij voor de Dieren in tijdens de begrotingsbehandeling van 2 november 2017: ‘Met het aannemen van de motie is weer eens bevestigd dat de Binckhorst een divers, rauw en dynamisch werk-woongebied moet blijven. Ik ben blij dat de raad mij hierin steunt.’

De Haagse Stadspartij pleit al jaren voor behoud van de bestaande bedrijvigheid op de Binckhorst en heeft de organische ontwikkeling van het gebied altijd gesteund. Het industrieel erfgoed van de Binckhorst kreeg meer en meer waardering en leegstaande panden kregen een nieuwe invulling met veelal creatieve ondernemingen en broedplaatsen. De Caballerofabriek, Binck36, de Besturing en Kompaan bleken een schot in de roos en gaven de Binckhorst vers bloed en een spannend imago.

Peter Bos: ‘In andere steden worden dit soort initiatieven na verloop van tijd weer opgedoekt om plaats te maken voor nieuwbouwwijken. In Den Haag geven we ze de kans om door te groeien en permanent deel uit te maken van de stad. Ook hoop ik dat de bijzondere industriële bebouwing nu beter beschermd wordt.

Kernwaarden Binckhorst: Publicatie-Kernwaarden-def

De motie
De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS 297813).
Constaterende dat:
• Op 6 oktober 2017 de Kernwaarden Binckhorst zijn aangeboden aan de wethouder door Binckse Krach; een samenwerkingsverband van Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners;
• Momenteel gewerkt wordt aan het opstellen van het Omgevingsplan Binckhorst en de Gebiedsaanpak Binckhorst.
Overwegende dat:
• Het van belang is dat de Binckhorst zodanig wordt ontwikkeld dat het gebied zijn bestaande kwaliteiten en karakter vasthoudt;
• In coproductie met ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners wordt gewerkt aan een zorgvuldige ontwikkeling van de Binckhorst;
Verzoekt het college:
• De Kernwaarden Binckhorst als belangrijke leidraad mee te nemen bij het opstellen van de Gebiedsaanpak Binckhorst en andere beleidsstukken m.b.t. de Binckhorst.