Haagse Stadspartij: “Maak de Voedselbank niet dakloos”

De Haagse Stadspartij is geschrokken van het bericht dat de Voedselbank Haaglanden dakloos dreigt te worden. In schriftelijke vragen word het college opgeroepen om de Voedselbank Haaglanden een nieuwe locatie aan te bieden.

In AD Haagsche Courant verscheen het bericht dat de Voedselbank over drie maanden het distributiecentrum aan de Boomaweg moet verlaten. Raadsleden Peter Bos en Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij vinden dat zeer zorgelijk en pleiten voor een vervangende locatie. Faïd: “De Voedselbank is helaas onmisbaar voor duizenden Hagenaars die het niet breed hebben. Wekelijks worden 2.000 voedselpakketten verstrekt aan mensen die onder de armoedegrens leven. Armoede is een groot probleem in Den Haag en de Voedselbank is al 15 jaar een belangrijke partner van de gemeente als het gaat om het tegengaan van armoede.”

Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen verkopen aan de Voedselbank. Peter Bos: “Dankzij de Voedselbank wordt voedselverspilling tegengegaan, ook dat is een reden om te pleiten voor voortzetting van de Voedselbank.”

De raadsleden roepen het college op om de Voedselbank een nieuwe locatie aan te bieden.

De raadsleden de heer Bos en mevrouw Faïd hebben op 26 november 2018 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kent het college het artikel “Voedselbank is binnenkort dakloos” (AD Haagsche Courant 26.11.18)?

Ja, wij zijn bekend met de inhoud van dit artikel in het AD Haagsche Courant.

2. Is het juist dat de Voedselbank Haaglanden formeel al over uiterlijk drie maanden van de locatie aan de Boomaweg moet vertrekken? Zo nee, waarom niet?

Nee, het is onjuist dat de Voedselbank Haaglanden al over uiterlijk drie maanden van de locatie aan de Boomaweg moet vertrekken. De gemeente heeft de huur opgezegd van de panden Boomaweg 101 en 103 en dit per brief aan de huurder, de Stichting Voedselbank Haaglanden, laten weten. In deze huuropzeggingsbrief staat als einddatum 30 juni 2020 genoemd.

3. Is het juist dat de Voedselbank momenteel het pand huurt van de gemeente?

Ja, het is juist dat de Stichting Voedselbank Haaglanden deze panden huurt van de gemeente Den Haag.

4. Wat zijn de afspraken met de Voedselbank over het gebruik van het pand qua huur- en opzegtermijnen?

De gemeente Den Haag heeft de panden tijdelijk verhuurd in afwachting van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Vroondaal. In dat kader is afgesproken dat de gemeente de huurovereenkomst jaarlijks kan opzeggen. De voortgang van de herontwikkeling van het gebied Madestein tot woonwijk Vroondaal is de reden dat de tijdelijke huurovereenkomst wordt opgezegd. Na beëindiging van de huurovereenkomst zullen de panden gesloopt worden.

5. Volgens het artikel is de Voedselbank in overleg met de gemeente over de huisvestingssituatie. Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de Voedselbank te helpen met een nieuwe locatie?

Wij hebben gekeken binnen onze eigen gemeentelijke vastgoedportefeuille of er bedrijfspanden zijn die kunnen voldoen aan de eisen die Voedselbank Haaglanden stelt voor een distributiepunt, zowel qua ruimte, bereikbaarheid als financieel. Wij hebben helaas geen panden in beheer die daaraan voldoen. Wij zijn daarnaast in gesprek gegaan met het bestuur van de Voedselbank en hebben hulp bij het zoeken naar een geschikt pand toegezegd. Hierbij is er zowel binnen de gemeente Den Haag als in de omliggende gemeenten gekeken of er in de markt geschikte ruimte wordt aangeboden. Ook dat heeft in eerste instantie niets opgeleverd. Daarop heeft de gemeente een gespecialiseerde makelaar ingeschakeld om het bestuur van de voedselbank te helpen met het zoeken naar geschikte vervangende ruimte. Inmiddels zijn samen met een makelaar diverse panden bezocht. Twee panden zijn dusdanig interessant gebleken dat nader onderzocht wordt in hoeverre verplaatsing van de activiteiten naar een van beide locaties mogelijk is.

6. Het college investeert veel in samenwerking met alle maatschappelijke partners om de schulden- en armoedeproblematiek in de stad aan te pakken. Is de Voedselbank Haaglanden ook een partner van de gemeente in dit kader? En zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn partners en werken samen om de schulden- en armoedeproblematiek in de stad aan te pakken. Naast de praktische hulp die de Voedselbank Haaglanden verstrekt, zien wij de Voedselbank ook als een ‘vindplaats’ om te bezien of de gemeentelijke voorzieningen voldoende worden benut. Wij hebben sinds de oprichting het distributiecentrum van de Voedselbank Haaglanden gesteund door een subsidie in de huisvestingskosten.

7. Voedselbank Haaglanden werkt met 140 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen). Wekelijks worden ongeveer 2.000 voedselpakketten per week verstrekt. Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen verkopen. Zo wordt armoede bestreden en wordt voedselverspilling tegengegaan. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

8. Is het college bereid om Voedselbank Haaglanden een geschikte nieuwe locatie aan te bieden? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 5.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                        de burgemeester,
Peter Hennephof                 Pauline Krikke

(*1) https://www.ad.nl/den-haag/voedselbank-is-binnenkort-dakloos~a6bbda8b/

In de pers
27 november 2018, Den Haag FM