Haagse Stadspartij: ‘Laat de Populier staan’

Opnieuw dreigt een monumentaal schoolgebouw te worden gesloopt vanwege uitbreidingsplannen. Ditmaal gaat het om Christelijk College de Populier in de Bomenbuurt. Het karakteristieke pand uit 1922 is te klein geworden en momenteel wordt door het schoolbestuur gestudeerd op een nieuwbouwplan. De gemeente heeft de bouw al opgenomen in de onderwijshuisvestingsplannen zonder dat de gemeenteraad is geïnformeerd. Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft hierover vragen ingediend bij het college.

Peter Bos: ‘Het is een prachtig gebouw dat nota bene is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project. Ik kan me niet voorstellen dat zo’n bijzonder gebouw gesloopt gaat worden.’

De Haagse Stadspartij maakt zich al langer grote zorgen over de sloop van monumentale schoolgebouwen. In Zorgvliet dreigt de Annie M.G. Schmidtschool gesloopt te worden. Ook daartegen verzet de Haagse Stadspartij zich al enige tijd.

Het raadslid de heer Bos heeft op 6 februari 2018 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Op 12 december 2017 heeft het college het besluit genomen om het Bekostigingsplafond, Programma Onderhuisvesting 2018 etc. (RIS298623) vast te stellen. Besloten is ondermeer om €0,8 miljoen ten behoeve van de bekostiging van de bouwvoorbereiding van scholen beschikbaar
te stellen. Is dit juist?

Dat is juist.

2. Waarom is dit besluit niet naar de raad gestuurd?

Het vaststellen van het Programma Onderwijshuisvesting is op basis van de wet een verantwoordelijkheid van het college. Het programma
onderwijshuisvesting is een openbaar stuk dat, zoals gebruikelijk is gepubliceerd op het Raads Informatie Systeem.

3. Een van de projecten waarvoor bekostiging van bouwvoorbereiding is opgenomen (zie bijlage 3, Programma bouwvoorbereiding 2018) is bestemd voor de vervangende bouw voor 900 leerlingen en een gymnastiekzaal voor het Christelijk College De Populier op de locatie Populierstraat 109. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dat is juist.

4. Ook in het indicatief meerjaren investeringsplan onderwijshuisvesting 2018-2021 is vervangende nieuwbouw voor de Populier opgenomen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dat is juist.

5. De Populier is onderdeel van het Lucas Onderwijs en voor de vervangende nieuwbouw is door de gemeente een bedrag van 10,4 miljoen geïndiceerd. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Op het indicatief meerjaren investeringsplan onderwijshuisvesting 2018-2021 is inderdaad door de gemeente een bedrag van 10,4 miljoen geïndiceerd.

6. Met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs stadsdeel Segbroek van april 2007 is een kader vastgesteld om investeringsbeslissingen in het Haagse onderwijsvastgoed beter op ontwikkelingen in het onderwijs zelf en in het stadsdeel Segbroek af te stemmen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dat is juist.

7. In oktober 2005 zijn met het “convenant inzake het aanbod en de huisvestingscapaciteit van VMBO-TL/GL, HAVO en VWO in de regio Haaglanden” afspraken gemaakt tussen schoolbesturen, gemeenten provincie omtrent de maximale omvang van de betreffende scholen qua leerlingenaantallen. De schoolbesturen hebben zich verplicht geen aanvragen in te dienen voor uitbreiding van de huisvesting van de betrokken scholen. Is dit juist? Zo nee,
waarom niet?

Dat was toen juist.

8. Kan het college dit convenant naar de raad sturen of een link aanbieden naar dit convenant?

Nee. Het convenant is niet meer relevant. De looptijd van het convenant is verlopen.

9. Wat is de looptijd van het convenant?

5 jaar.

10. Geldt het convenant nog steeds? Zo nee, waarom niet?

Het convenant geldt niet meer. De huisvestingsvraag is de afgelopen 13 jaar veranderd. De bevolking van de stad is gegroeid en zal de komende jaren verder blijven groeien. In het door de schoolbesturen opgemaakte RPO van juli 2017 wordt de noodzaak tot aanvullende
huisvestingscapaciteit in relatie tot de gemeentelijke prognoses onderschreven.

11. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs stadsdeel Segbroek van april 2007 komt men m.b.t. de Populier tot de volgende conclusie: “Gezien de inhoud van het convenant en de onmogelijkheid om op de huidige locatie uit te breiden, dienen inpandige oplossingen gevonden te worden voor
de huisvesting van de leerlingen.” Is het college nog steeds van mening dat inpandige oplossingen gevonden dienen te worden voor de Populier? Zo nee, waarom niet?

Het in 2007 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het stadsdeel Segbroek is achterhaald.Vanaf het geactualiseerde IHP voor het stadsdeel Centrum, door de gemeenteraad vastgesteld op 2 juli 2015 (RIS 283342_150630), is besloten om in het vervolg de te actualiseren IHP’s per stadsdeel uitsluitend te richten op het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) een in de Wet op het voortgezet onderwijs verankerd kader dat door de gezamenlijke schoolbesturen wordt opgesteld. De huisvesting van de groei van het aantal leerlingen kan niet meer inpandig worden gevonden. De omvang is van dien aard dat op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende huisvesting.

12. De Populier is gevestigd op het adres Populierstraat 109. Het gaat om een bijzonder gebouw met cultuurhistorische waarde dat is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja.

13. Volgens de Haagse Monumentensite gaat het om een gebouw uit 1922 dat is ontworpen door architect Th. Anema in de bouwstijl Traditionalisme. De cultuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven: Schoolgebouw op rechthoekige plattegrond met twee binnenhoven uit 1922 in de trant van het traditionalisme. Aan de achterzijde langs de Pijnboomstraat bevindt zich een lage moderne aanbouw. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder platte daken. De gevels zijn sober uitgevoerd in schoon metselwerk en worden beëindigd door een gekanteelde rand met siermetselwerk. De geprononceerde, verticaal georiënteerde vensters bezitten houten kozijnen met kleine roedeverdeling. De hoofdingang in de middenrisaliet van de gevel aan de
Populierstraat is monumentaal uitgevoerd met meer dan manshoge gestyleerd gebeeldhouwde figuren ter hoogte van de tweede bouwlaag. De beelden zijn gemaakt door Joop van Lunteren. De oorspronkelijke lichtarmaturen en vlaggenstokhouder zijn bewaard gebleven. Is dit juist?

Dat is juist.

14. Is het college met mij van mening dat een prachtig gebouw als school de Populier niet gesloopt zou mogen worden? Zo nee, waarom niet?

Cultuurhistorisch waardevol is het oorspronkelijke gebouw uit 1922 en niet de latere uitbreidingen uit 1980 en 1999. In de bouwvoorbereiding zal de architect van het schoolbestuur worden gevraagd om na te gaan of het haalbaar is om binnen de budgetten conform de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag de vervangende nieuwbouw te ontwerpen in combinatie met behoud van de meest waardevolle bouwdelen van de school uit 1922.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,              de burgemeester,
Peter Hennephof             Pauline Krikke

In de pers
Den Haag FM, donderdag 8 februari 2018
Headlines.nl, donderdag 8 februari 2018
AD, donderdag 8 februari 2018
Haagmedia, zaterdag 10 februari 2018

7 Responses
 1. Martin Slats

  Deze school mag nooit gesloopt worden….
  Ik woon in de bomenbuurt en kijk op de achterkant van de Populierschool.
  Het is een prachtig gebouw. Zeg mij wat ik als buurtbewoner kan doen,
  om de sloop van dit mooie gebouw/school tegen te gaan.

  Met vriendelijke groet,
  Martin Slats
  Ahornstraat 80
  2565ZZ Den-Haag

 2. Peter Bos

  Beste hr. Slats, Dank voor uw reactie. Het lijkt me goed om de beantwoording van mijn vragen af te wachten. Als de antwoorden aanleiding tot protest geven dan kan er op allerlei manieren actie gevoerd worden. Via de buurtorganisatie, de ouders van leerlingen, via de pers, petities en social media etc.

  1. Martin Slats

   Beste Peter Bos,

   Bedankt voor het antwoord, we wachten het af.
   Als het nodig is ga ik zeker over tot actie.
   Den-Haag moet blijven zoals het is, er zijn al teveel mooie panden verloren gegaan…..

 3. Monique Jorna en Barry Greenstein

  Wij sluiten ons aan bij de mening van Dhr.Slats. De Populier moet blijven! Dit is een beeldbepalend gebouw in ons wijk. Ik verzoek u om ons op de hoogte te houden op de gebied van verder ontwikkelingen rond dit onderwerp. Als het nodig blijkt, willen wij wij ook in actie komen om De Populier te redden.

  Met vriendelijke groet ,
  Monique Jorna en Barry Greenstein.

 4. Martin Slats

  Beste Peter Bos,

  We zijn nu ongeveer 1,5 maand verder en bij niemand is ook maar iets bekent over de Populier.
  Ik heb de gemeente Den-Haag gebeld anderhalf uur lang. Heb ongeveer 20 man aan de telefoon gehad, maar niemand kon mij ook maar iets vertellen. De buurt maakt zich zorgen.
  Graag hoor ik nog wat………

  Met vriendelijke groet,

  Martin Slats

 5. Willem de Graaff

  Misschien is er intussen meer duidelijkheid ontstaan over de toekomst van De Populier? Graag blijf ik op de hoogte. Ik weet niet of er nog creatief omgegaan kan worden met dit dossier maar zelf had ik ineens het idee dat De Populier best zou kunnen verhuizen naar de Sportlaan op het terrein van het Haga/Rode Kruis ziekenhuis. Zeker omdat de gemeente daar dwars ligt om akkoord te gaan met woningbouwplannen voor dit terrein is dit het overwegen waard. Dan kan het mooie gebouw van De Populier omgebouwd worden tot appartementen.