Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA zeggen vertrouwen op in eenheidsleiding van Den Haag

Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA zeggen vertrouwen op in eenheidsleiding van Den Haag

In een statement ondertekend door de raadsleden Fatima Faid (Haagse Stadspartij), Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten) en Adeel Mahmood (Nida Den Haag) zeggen zij het vertrouwen in de eenheidsleiding van Den Haag op. Het is de verantwoordelijkheid van de eenheidsleiding om ervoor zorg te dragen dat de politie er van en voor iedereen is. De drie partijen roepen alle samenwerkingspartners van de politie in Den Haag op om de politieorganisatie aan te spreken op de wantoestanden en als voorwaarde van hun samenwerking te maken.

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida Den Haag steunen de brief die meer dan twintig antiracisme- en maatschappelijke organisaties hebben gestuurd naar de korpschef Akerboom waarin zij eisen dat er wordt ingegrepen bij de politie Den Haag.

“Het antwoord voor ons als politieke volksvertegenwoordigers is helder: de politieorganisatie en met name de eenheidsleiding van de Regionale Eenheid Den Haag is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen goed te organiseren” aldus Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.

“Voormalig burgemeester van Aartsen heeft in 2015 al aangegeven dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. Nu, ruim vier jaar verder, zien we geen enkele verbetering of verandering” aldus Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten.

“Juist in deze rumoerige tijden in Den Haag is het belangrijk om het vertrouwen van burgers in zowel de politiek als politie te herstellen. En dan heb je een eenheidsleiding nodig die durft discriminatie en misstanden binnen en door de politie aan te pakken” aldus Adeel Mahmood van NIDA.

Zie hieronder de volledige statement:

————————————————————————————————————————————–

Gezamenlijke statement m.b.t. racisme en discriminatie binnen de Haagse politie

In de afgelopen maanden lazen we keer op keer in de kranten over misstanden die plaatsvonden bij de politie Den Haag. Van politieagenten van kleur die geïntimideerd worden en gediscrimineerd tot verhalen over Marokkanenverdelgers bij politiebureau Hoefkade. Dit verontrust ons en wij maken ons zorgen, vooral omdat de afgelopen jaren meerdere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waar niet alleen sprake was van racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie, maar juist ook in hun optreden naar burgers toe.  Zaken als racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers blijken helaas een structureel probleem van de politieorganisatie. Al jaren domineren berichten over discriminatie en excessief geweldsgebruik door politieagenten de beeldvorming met betrekking tot de politie-eenheid Den Haag, in het bijzonder de politiebureaus op de Hoefkade en de Heemstraat. Een greep uit het gebeurtenissen:

  • Rishi Chandrikasing overlijdt bij zijn arrestatie (Groene Amsterdammer, 2013).
  • Op bureau de Heemstraat heerst volgens agenten een sfeer van intimidatie en racisme (OmroepWest, 2013) .
  • Een jongen van 14 wordt op gewelddadige wijze aangehouden bij supermarkt Tanger, beelden laten zien dat hij niets verkeerd deed (OmroepWest, 2014).
  • Mitch Henriquez overlijdt bij zijn arrestatie, onjuiste informatie over de toedracht wordt weersproken door video’s gemaakt door omstanders (NOS, 2015)
  • Volgens teamchef Fatima uit Leiden worden structurele interne problemen en grensoverschrijdende zaken onvoldoende aangepakt, zij is inmiddels op non-actief gesteld. (AD, 2019)

Bovengenoemde misstanden zijn de afgelopen jaren aangekaart door zowel burgers als politiemensen. Kennelijk heeft de berichtgeving niet geleid tot een veranderde cultuur binnen de politie. Uit recent onderzoek van bureau VIK van de politie blijkt dat er sprake is van „een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen” en dat er „een ongezonde cultuur” binnen het politieteam Hoefkade heerst. Een groep agenten noemt zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ (NRC, 2019). Volgens het NRC is er een disciplinair onderzoek gestart tegen vier agenten, maar volgens bronnen binnen de politie werken de agenten die aan zichzelf refereerden als ‘Marokkanenverdelgers’ nog binnen de eenheid, zij het in een andere wijk. Eenheidsleider Paul van Musscher reageerde op het artikel van NRC door te stellen dat het gaat om “enkele medewerkers”. In het licht van de aanhoudende negatieve berichtgeving de afgelopen jaren is de reactie van Van Musscher opvallend mild.

Voor veel mensen in Den Haag zullen de verhalen van buitenproportioneel geweld niet onbekend zijn, al jaren komen signalen vanuit wijken in Den Haag, zoals in Transvaal en Schilderswijk, over politieagenten die tekeer gaan tegen (jonge) burgers van kleur met blijvend letsel als gevolg. Hoewel er al jarenlang verbetering beloofd wordt, zien we dat de genomen maatregelen niet toereikend zijn geweest om de gewenste verbeteringen te verwezenlijken. Er wordt keer op keer gesteld dat er lering wordt getrokken uit eerdere ervaringen en de organisatie ermee bezig is. Zo wordt er continue geschermd met het diversiteitsprogramma het kracht van verschil en meerdere projecten gericht op verbetering van de relatie tussen politie en met name (jonge) burgers van kleur.

De verhalen van klokkenluiders en burgers van kleur in Den Haag vertellen echter een ander verhaal. Klokkenluiders worden geïntimideerd, monddood gemaakt en/of hun carriere wordt in de weg gezeten. Een goed voorbeeld hiervan is Fatima Aboulouafa, die de misstanden in de Haagse politiekorps aankaartte. Zij is niet langer welkom in de eenheid Den Haag. Politieagenten zelf laten ons weten dat ‘foute’ agenten continue het hand boven het hoofd wordt gehouden en dat agenten die jaren geleden zelf problematisch gedrag vertoonden nu belangrijke en beslissingsbevoegde functies hebben binnen de politie-eenheid Den Haag. Ook weten we dat de agenten die eerder problematisch gedrag vertoonden en momenteel overgeplaatst zijn, nog steeds werkzaamheden uitvoeren waar zij contact hebben met burgers. Waarom zijn zij gezien de aard van hun daden niet op non-actief gesteld in afwachting van het onderzoek?

Het antwoord voor ons als politieke volksvertegenwoordigers is helder: de politieorganisatie en met name de eenheidsleiding van de Regionale Eenheid Den Haag is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen goed te organiseren. Voormalig burgemeester van Aartsen heeft in 2015 al aangegeven dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. Nu, ruim vier jaar verder, zien we geen enkele verbetering of verandering. Er is onvoldoende wils- en daadkracht vanuit de eenheidsleiding om tot drastische en structurele hervorming bij de politie te komen. Dit voedt het wantrouwen jegens de politie en justitie en wordt de lijfspreuk ‘waakzaam en dienstbaar’ ongeloofwaardig voor vele burgers in onze stad.

Daarom hebben de lokale politieke partijen Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA de handen ineengeslagen om drastische verandering en structurele hervorming te vragen. Momenteel zijn wij gesprekken aan het voeren met verschillende individuen, organisaties en experts van binnen en buiten de stad om met een voorstel te komen om racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers door de politie uit te bannen.

Ondertekenaars vragen aan de burgemeester om er bij de politie op aan te dringen om de volgende veranderingen te realiseren:

Een onafhankelijk integriteitsbureau op te richten voor het melden van interne misstanden en toezicht op de afhandeling daarvan;

Een onafhankelijke politieombudsman met onderzoeksbevoegdheid, die losstaat van de interne beoordelingssystematiek. Van de gerapporteerde meldingen, de afhandeling en de sancties, moet jaarlijks een verslag worden uitgebracht om het publieke vertrouwen in de politie te herstellen;

Een aanvulling van de beroepscode met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik. Dit moet gelden voor zowel politieagenten onderling, als wel voor het contact dat zij hebben met burgers. Aan het overtreden van de regels moeten transparante sancties verbonden zijn zoals een berisping, schorsing en ontslag;

Het handelingskader/richtlijnen voor professionele controles om etnisch profileren tegen te gaan moet bekend zijn bij alle agenten waarbij de leidinggevende erop kan toezien dat agenten zich eraan houden. Oftewel het toepassen van het handelingskader moet gemonitord worden en over de uitkomsten moet gerapporteerd worden.

Tot slot zeggen ondertekenaars het vertrouwen in de eenheidsleiding op. Het is de verantwoordelijkheid van de eenheidsleiding om er voor zorg te dragen dat de politie er van en voor iedereen is. Wij roepen alle samenwerkingspartners van de politie in Den Haag op om de politieorganisatie aan te spreken op deze wantoestanden en als voorwaarde van hun samenwerking te maken.

 

Hoogachtend,

Fatima Faid       ​ Haagse Stadspartij

Tahsin Çetinkaya  Islam Democraten

AdeelMahmood NIDA

 

 

Fractie Haagse Stadspartij

Spui 70, kamer A03.19
2511 BT Den Haag
tel. 070-3532230
Haagsestadspartij.nl
facebook | twitter | instagram

Meld je aan voor de nieuwsbrief