Haagse Stadspartij geschokt over sloop Heesterbuurt 

De bewoners van bijna 400 woningen in de Heesterbuurt zijn opgeschrikt door het plan van woningcorporatie Haag Wonen om te gaan slopen. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is verbijsterd en vraagt het college van b&w om sloop niet toe te staan. 

Het gaat om Complex 70 rond het Weigeliaplein dat is gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Peter Bos: We moeten zuinig zijn op dit soort sociale woningbouw. De huur is nu nog heel redelijkde nieuwbouw wordt straks onbetaalbaar. Bovendien gaat het om zeldzaam cultuurhistorisch erfgoed. 

Renovatie is volgens Haag Wonen onmogelijk, maar Bos betwijfelt datIk heb nog geen overtuigend bewijs gezien dat behoud niet mogelijk is. Ook de bewoners hebben nog geen onderzoek mogen ontvangen”.  

Bos hekelt de manier waarop Haag Wonen over de huidige huurders heen walst: “De bewoners hebben het maar te accepteren. Samen met de bewoners plannen maken is er niet bij. Belachelijk”. 

In schriftelijke vragen roept de Haagse Stadspartij, samen met ChristenUnie-SGP, SP en Hart voor Den Haaghet college op om in te grijpen en net als bij de plannen voor de Notenbuurt hoopt raadslid Bos dat de woningcorporatie tot inkeer komt en samen met de bewoners en de bewonerscommissie aan goede plannen gaat werken. Bos: De meerderheid van de bewoners wil graag blijven wonen in het complex en is tegen sloop. Ik hoop dat Haag Wonen dit ook gaat inzien”. 

Schriftelijke vragen: Sloopplannen voor de Heesterbuurt
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij 

Datum: 19 januari 2021 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

Op maandag 14 december 2020 zijn bewoners van 395 woningen in de Heesterbuurt geïnformeerd door woningcorporatie Haag Wonen over plannen voor sloop van hun woning. Het gaat om Complex 70, een dubbel bouwblok met groen binnenplein met 395 sociale betaalbare woningen aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, de Vlierboomstraat, de Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat. Naar aanleiding hiervan stel ik overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen. 

1. Is het college op de hoogte van de sloopplannen van Haag Wonen?

2. Volgens Haag Wonen is uit technisch onderzoek gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om deze woningen, aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, de Vlierboomstraat, de Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat, klaar te maken voor comfortabel en energiezuinig wonen in de toekomst. Kent het college het technisch onderzoek?

3. Is dit onderzoek gericht op renovatie van het complex? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college bereid om dit onderzoek naar de raad te sturen? Zo nee, waarom niet?

5. Haag Wonen heeft Bureau voor Duurzaam Stadsontwerp B.V. in maart 2019 een ontwerpstudie voor vervangende nieuwbouw laten maken. Is het college daarvan op de hoogte? 

6. Haag Wonen en de Gemeente Den Haag hebben Ziegler|Branderhorst in 2019 een ontwerpstudie laten maken naar de mogelijkheden van herontwikkeling tot duurzame nieuwbouw. Waarom heeft het college dit niet gemeld aan de raad en de bewoners? 

7. Is het juist dat het technisch onderzoek van Haag Wonen later is opgesteld dan de ontwerpstudies? Zo ja, waarom? 

8. In het Coalitieakkoord staat: ‘We voegen alleen woningen toe in wijken (verdichten) die daar beter van worden. Dit doen we in nauw overleg met de bewoners”. Wanneer heeft het college in dit geval overlegd met de bewoners? 

9. Welke rol speelt het college bij de plannen van Haag Wonen over de toekomst van Complex 70 en welke juridische, bestuursrechtelijke en politieke goedkeuringsprocedures dienen daarbij te worden gevolgd? 

10. Bij de bespreking van de Toekomstvisie Heesterbuurt (RIS 73958) op 10 mei 2000 in de commissie ROSV/VBBS/LMS stelde de toenmalige wethouder Peter Noordanus: 

“Spreker zal met Haag Wonen in overleg treden over het Weigeliaplein in verband met de sociale huurvoorraad in de wijk. Het Weigeliaplein verdient extra aandacht om te voorkomen dat dit plein in een neerwaartse spiraal van verpaupering terechtkomt. In dat overleg wil hij streven naar een duurzamer perspectief (handhaven) (..).”  

In het verslag van de Stadsdeelcommissie Segbroek (Vruchten- en Heesterbuurt) van 10 april 2001 (RIS84884) staat:

“Mw. Voogel (ChristenUnie-SGP) schetst voor de duidelijkheid de situatie rond de huurwoningen aan het Weigeliaplein. Conform de richtlijnen van de woningcorporatie Haagwonen zouden deze woningen over 10 jaar afgeschreven zijn. Bewoners menen echter dat deze woningen nog in prima staat verkeren en pleiten voor renovatie. Haagwonen neemt dit voorstel hoogstwaarschijnlijk over. De cie. RSOV heeft dit onderschreven. Er is dus geen sprake van sloop van woningen”. 

Wat heeft Haag Wonen sinds 2000 gedaan aan groot onderhoud en renovatie van Complex 70? 

11. In het Monumenten Inventarisatie Project 1850-1940 (MIP) van de Gemeente Den Haag worden voor de Heesterbuurt o.a. de volgende bijzondere en behoudenswaardige kwaliteiten aangegeven: 

“de samenhang van bebouwing en de stedenbouwkundige opzet van besloten pleinvormige complexen, met name Weigelia-, Vlierboom-en Gagelplein.” 

Is het college hiervan op de hoogte? 

12. Complex 70 is het in het MIP genoemde pleinvormige complex Weigeliaplein. Is dit juist? 

13. Het Weigeliaplein was een ontwerp van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan van Berlage. De opdrachtgever voor de bebouwing langs de groene, besloten hof was de Woningbouwvereniging ’s-Gravenhage. De architecten waren K. Meyer en H.D.M. Rademaker. Het is gebouwd in de jaren 1921-1925. Is dit juist? 

14. Het Complex 70 is een dubbel bouwblok rond een intiem groen woonplein.  

Leo Oorschot, architect en stedenbouwkundige, schrijft hierover het volgende in “Conflicten over Haagse Stadsbeelden”: 

“De dubbele bouwblokken met intieme woonpleinen in de monumentale tuinwijken die tussen 1916 en 1922 werden gebouwd door de dienst van Bakker Schut waren de meest uitgesproken stedelijk ensembles waarbij de collectiviteit tot uitdrukking kwam. Nog altijd vormen ze een krachtig stadsbeeld waarbij de samenhang tussen stedelijke ruimte en woningbouw op een geheel nieuwe manier werd vormgegeven. Groene ruimten, woningwetwoningen en de verschillende soorten straten kregen een nieuwe verhouding tot elkaar. Stedelijke ruimten en seriematige volkswoningbouw werden op een elegante en samenhangende manier vormgegeven. 

De monumentale bakstenen wijkjes van dubbele bouwblokken met appartementen en verstilde woonpleinen brachten het collectivisme tot uitdrukking en stonden in schril contrast met de wijken uit de periode daarvoor. Vooral de stedelijke ruimten waren intiem, zoals de binnenpleinen in de dubbele bouwblokken en de woonstraten met poorten aan de uiteinden. Woningen werden ontdaan van individualiteit: aan de gevel was niet af te lezen hoe groot het appartement was en hoe voornaam de bewoners waren. 

Het stadsbeeld van de collectivisatiebouw, met bakstenen bouwblokken van woningwetwoningen in monumentale wijkjes, kreeg tussen 1916 en 1928 zijn vorm als gevolg van de idealen die de SDAP koesterde over de gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid van alle burgers in de samenleving. De Gesamtkunst waar Berlage over sprak leidde in Haagse wijken tot het samenspel tussen monumentale stedelijke ruimten, intieme woonpleinen, beplanting en woningwetwoningen. Tussen 1916 en 1922 kreeg Den Haag zelfs een specialiteit door zijn dubbele bouwblokken met de intieme woonpleinen.” 

In het Bestemmingsplan Vruchtenbuurt-Heesterbuurt staat: 

“Met name de uitleg ten noordwesten van de Mient is kenmerkend voor de veranderde stedenbouwkundige opvattingen na de Eerste Wereldoorlog. In plaats van het overwegend rechte stratenpatroon met een diagonale brede hoofdontsluitingsroute, nog typerend voor het noordoostelijke deel van het Valkenboskwartier, ontstaat hier een meer ‘intieme stedenbouw’ met besloten pleinen zoals het Vlierboomplein, het Weigeliaplein en het Gagelplein. De halfopen bouwblokken en aan binnenpleinen gesitueerde bebouwing weerspiegelen eveneens de stedenbouwkundige visie van die tijd, waarin getracht wordt het individuele huis ondergeschikt te maken aan de als één geheel behandelde plastisch gedetailleerde straatwand.” 

Is het college met mij van mening dat Complex 70 van bijzondere architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde is en behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet? 

15. In de Prestatieafspraken tussen Haag Wonen en de Gemeente voor 2021 staat: 

“Haag Wonen investeert € 46 miljoen in ruim 1.200 woningen. Hiervan zijn circa 700 grote woningverbeteringen met een investering van € 50.000 of meer/woning. Het betreffen de wooncomplexen: 

Anna Bijnslaan, Rederijkerstraat, Pink/Loggerstraat, Sleepnetstraat en een aantal complexen waar bewonerscommunicatie nog opgestart moet worden. 

Doorkijk 2022-2026: Haag Wonen verbetert circa 1000 woningen per jaar.”  

Waar vinden we de plannen voor Complex 70 in de Prestatieafspraken? 

16. Is het college met mij van mening dat behoud van betaalbare woningen zoals die van Complex 70 van groot belang is, gelet op het grote tekort aan sociale woningen, de lange wachtlijsten, de woningnood en de oplopende dak- en thuisloosheid in de stad? Zo nee, waarom niet? 

17. Art. 5, lid 1 van de “Wet op het overleg huurders verhuurder” stelt het volgende: 

“De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, niet uit dan nadat hij binnen een door hem aan te geven periode van ten minste zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 4, de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en, indien de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie dat wenst, daarover een schriftelijk advies uit te brengen.” 

Heeft Haag Wonen de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie om advies gevraagd over hun besluit? Zo nee, waarom niet? 

18. Is het college er van op de hoogte dat de bewonerscommissie “De 5 Struiken” een enquete heeft uitgezet onder de bewoners over de plannen? 

19. Is het college met mij van mening dat er voldoende draagvlak bij de bewoners dient te zijn voor de plannen voor Complex 70? Zo nee, waarom niet? 

20. Is het juist dat Haag Wonen de leegkomende woningen in het complex niet meer regulier verhuurd, maar laat beheren door VPS Leegstandbeheer? 

21. Gaat het hier om anti-kraak of tijdelijke verhuur? 

22. Heeft het college hier al vergunningen op basis van de Leegstandswet voor verleend? 

23. Is het college met mij van mening dat renovatie van Complex 70 serieus onderzocht dient te worden en de voorkeur verdient boven sloop? Zo nee, waarom niet? 

Peter Bos                        Pieter Grinwis                 Lesley Arp           William de Blok
Haagse Stadspartij       ChristenUnie-SGP          SP                         Hart voor Den Haag 

 

 

2 Responses
  1. P.M.Hoogenboom

    Zijn deze vragen al beantwoord? En weegt het mee als er een hechte gemeenschap is? Kunnen we de woningen niet op de monumentenlijst krijgen? Hoe zit met de bedreigde diersoorten (zwaluw en vleermuis) die in de gevels wonen? Nogmaals, Wij willen hier absoluut niet weg!

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.