Bescherm het Beschermd stadsgezicht Drevenbuurt!   

De Haagse Stadspartij zal in de raad van 21 januari een motie indienen om het beschermd stadsgezicht van de Drevenbuurt in Den Haag Zuid-West te redden.

Woningcorporatie Staedion, projectontwikkelaar Heijmans en de gemeente Den Haag willen 1.200 woningen gaan slopen in de Drevenbuurt. Deze Wederopbouwwijk in Den Haag Zuid-West is in 2004 door de gemeenteraad aangewezen tot beschermd stadsgezicht.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is hier fel op tegen. “Ons rijke culturele erfgoed wordt verkwanseld. Niets is heilig in deze stad. Een beschermd stadsgezicht volledig van de kaart vegen, hoe verzin je het?”

De Haagse Stadspartij zal het college oproepen om bij zinnen te komen en de plannen voor de Dreven-Zichten-Gaarden in te trekken. Bos: “Om sloop te voorkomen is destijds besloten om de Dreven aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht. Vervolgens laat Staedion de woningen verloederen door geen onderhoud te plegen en met tijdelijke huurcontracten te werken. En dat alles om straks dure woningen te kunnen bouwen en de huidige bewoners weg te jagen. Dit wanbeleid wil wethouder Balster (PvdA) belonen. Ik ben hier echt zeer boos over”.

Naast dit, zal de Haagse Stadspartij nog vier moties indienen over de plannen en veel moties van andere partijen steunen.

Motie: Beschermd stadsgezicht niet heroverwegen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van het Ambitiedocument Dreven, Gaarden en Zichten (RIS305714).

Constaterende, dat

 • De Dreven een van de fraaier vormgegeven buurten in Bouwlust-Vrederust is die nog grotendeels in oorspronkelijke staat verkeerd met enkele goed bewaarde architectonische details. De buurt is de eerste woonbuurt in Den Haag die in zijn geheel in systeembouw werd uitgevoerd en typerend voor de naoorlogse wederopbouw;
 • De raad in 2004 besloot de buurt te koesteren en De Dreven aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht;
 • Het college stelt dat straks dusdanig wordt ingegrepen dat er geen sprake kan zijn van het ontwikkelen binnen de kaders van de beschermde status;
 • Met het collegebesluit over het Ambitiedocument Dreven, Gaarden en Zichten het college heeft besloten om tijdens het traject om te komen tot een nota van uitgangspunten voor De Dreven, een voorstel tot heroverweging van het beschermd stadsgezicht op te stellen;
 • Het intrekken van een besluit tot aanwijzing tot beschermd stadsgezicht een raadsbevoegdheid is.

Overwegende, dat

 • Het aanwijzen van beschermde stadsgezichten er op is gericht om de meest waardevolle buurten en wijken als cultureel erfgoed te behouden;
 • Het aanwijzen van beschermde stadsgezichten juist bedoeld is om sloop te voorkomen;
 • Het besluit tot aanwijzing van de Drevenbuurt tot beschermd stadsgezicht destijds met grote zorgvuldigheid is genomen;
 • Den Haag zich onderscheidt met een grote rijkdom aan cultureel erfgoed;
 • Ook een Wederopbouwwijk als Den Haag Zuid-West onderdeel is van ons architectonisch, stedenbouwkundig en cultuur-historisch erfgoed;
 • Ook binnen de status beschermd stadsgezicht ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn.

Van mening, dat

 • Het intrekken van de status van beschermde stadsgezichten een enorm precedent schept voor mogelijk toekomstige sloopplannen en het karakter van Den Haag ernstig kan verminken.

Roept het college op,

 • Geen voordracht aan de raad voor te leggen over het intrekken van het besluit tot aanwijzing van de Drevenbuurt tot beschermd stadsgezicht.

Peter Bos
Haagse Stadspartij