Haagse Stadspartij: “Geen drempels voor ongedocumenteerden die aangifte willen doen”

Fatima Faïd, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de politie voor ongedocumenteerden. Vorige week heeft stichting ‘Vluchtelingen in de knel’ een onderzoek gepubliceerd waarin mogelijkheden worden onderzocht om de toegang tot de politie voor deze groep te verbeteren. Voor ongedocumenteerden ligt de drempel om aangifte te doen of een getuigenisverklaring af te leggen heel hoog, doordat er vanwege hun illegale status een kans bestaat dat zij worden aangehouden wanneer ze bij de politie aankloppen. Ongedocumenteerden maken een klein, maar continu deel uit van de Haagse bevolking en zijn vanwege hun verblijfsstatus en door de drempel om naar de politie te stappen extra kwetsbaar voor uitbuiting, intimidatie en geweld.

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat ook ongedocumenteerden de weg naar de politie weten te vinden wanneer zij hulp nodig hebben. Raadslid Fatima Faïd: “Alle slachtoffers van misdrijven zouden wat de Haagse Stadspartij betreft het recht moeten hebben op vrije toegang tot de politie ongeacht de verblijfstatus. Het is daarnaast ook in het voordeel van de informatievoorziening van de politie, en dus ook van de veiligheid van de stad, dat ongedocumenteerden misdrijven durven melden bij de politie.” In andere grote steden is er al beleidsaandacht voor dit probleem. In Amsterdam-Zuidoost draait momenteel bijvoorbeeld een ‘free in – free out’ pilot waarmee de drempel tot het doen van aangifte of het afleggen van een getuigenisverklaring bij de politie wordt verlaagd. De Haagse Stadspartij wil dat ook het stadsbestuur van Den Haag zich in gaat zetten voor het verbeteren van de toegang tot de politie voor ongedocumenteerden.

Inzake: Politie voor iedereen toegankelijk
Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 22 januari 2015 een brief met daarin negen vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op donderdag 15 januari jongstleden is door stichting ‘Vluchtelingen in de knel’ een
onderzoeksrapport gepubliceerd over de mogelijkheden voor ongedocumenteerden om veilig aangifte
te kunnen doen of een getuigenverklaring bij de politie af te leggen. Daarnaast heeft ook de NOS op
donderdag 15 januari aandacht* aan dit onderwerp besteed.
Ongedocumenteerden maken een klein maar continu deel uit van de Haagse bevolking en zijn
vanwege hun verblijfsstatus extra kwetsbaar voor uitbuiting, intimidatie en geweld. Dit omdat de
drempel om hulp te zoeken bij de politie voor hen hoger ligt in verband met de reële kans om daarbij
te worden aangehouden vanwege hun illegale verblijfsstatus.

1. Is het college bekend met het rapport ‘Vluchtelingen in de knel’ en de NOS uitzending ‘Ik was als
illegaal te bang om zelf aangifte te doen’?

2. Hoe kijkt het college aan tegen de conclusie dat de drempel om aangifte te doen, of een
getuigenisverklaring bij de politie af te leggen, hoger ligt voor ongedocumenteerden vanwege de
reële vrees aangehouden te worden vanwege hun illegale verblijfsstatus?

3. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat er voor niemand die in Den Haag
verblijft drempels zouden moeten zijn om hulp te zoeken bij de politie?

4. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat het in het voordeel van de
informatiepositie van de politie is, en dus ook in het voordeel van de veiligheid van de stad,
wanneer ongedocumenteerden aangifte of melding van misdrijven durven doen bij de politie?

5. Heeft het college er kennis van genomen dat er in Amsterdam-Zuidoost een pilot draait waarbij
het “free in – free out”-beleid centraal staat voor ongedocumenteerden die bij de
politie een melding of aangifte van strafbare feiten (willen) doen, of in dat kader een getuigenis
afleggen?

6. Is het college ervan op de hoogte dat ook de gemeenteraad van Utrecht zich unaniem uit heeft
gesproken ten voordele van veilige aangiftemogelijkheden voor ongedocumenteerden?

7. Is het college bereid om in Den Haag stappen te zetten waarmee de toegang tot de politie voor
ongedocumenteerden wordt verbeterd? Zo ja, welke stappen gaat het college hierin zetten? Zo
nee, waarom niet?

8. Er bestaat een EU-richtlijn voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven die voor
november dit jaar in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd dient te worden, in deze
richtlijnen wordt uitdrukkelijk gesteld dat er geen discriminatie mag plaatsvinden tussen
slachtoffers op grond van de migratiestatus. Is het college op de hoogte van deze Europese
richtlijnen?

9. Is het college bereid om zich in het overleg met de andere grote steden hard te maken voor
verankering in de Nederlandse wetgeving van het non discriminatieprincipe uit de
bovengenoemde Europese richtlijn?

Ad 1 t/m 9
De genoemde informatie is bekend.
Het college stelt vast dat illegaal verblijf in Nederland op zichzelf niet strafbaar is.
De politie eenheid Den Haag (en voorheen het korps Haaglanden) hanteert al sinds lange tijd het
principe “free in – free out”. Dit betekent dat iemand zonder geldige verblijfsstatus veilig aangifte kan
doen van een jegens hem of haar gepleegd misdrijf of zich veilig kan melden als getuige van een
misdrijf. In het belang van de bescherming van de Nederlandse samenleving en rechtsorde wordt dus
opgetreden tegen gepleegde misdrijven, ongeacht de verblijfsstatus van het slachtoffer of de getuige.
Voor iedereen, dus ook voor mensen zonder geldige verblijfsstatus, geldt uiteraard dat iemand wel kan
worden aangehouden als hij of zij zelf iets strafbaars heeft gedaan of daarvan wordt verdacht.
Gelet op het bovenstaande ziet het college geen aanleiding hier extra aandacht voor te vragen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen
http://nos.nl/artikel/2013513-ik-was-als-illegaal-te-bang-om-zelf-aangifte-te-doen.html