dakloos

Haagse Stadspartij: geen bezuinigingen opvang dakloze Polen

Ook Polen hebben recht op opvang

Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij heeft op 27 november schriftelijke vragen gesteld over het snijden in de subsidie voor de enige bed, bad en brood voorziening voor dak- en thuisloze Midden- en Oost-Europese migranten in Den Haag. Door deze bezuiniging zal Perspectywa in januari haar deuren moeten sluiten. Sinds het begin van 2012 kunnen dakloze Midden- en Oost-Europese migranten niet meer worden opgevangen in de reguliere daklozenopvang. Perspectywa is het enige adres in Den Haag waar deze mensen terecht kunnen.

Vorig jaar heeft IDHEM (een Haagse organisatie die EU-migranten ondersteunt) met het Perspectywa project 182 mensen begeleid, daarvan zijn 30 naar eigen land teruggekeerd, 69 hebben werk gevonden en bij 83 mensen baatte de hulp niet.

Burgering wil van het college weten waarom er tot deze bezuiniging is besloten en of er in de andere grote steden ook gesneden wordt in het budget voor de opvang van MOE-landers. Ook vraagt zij zich af hoe deze bezuiniging zich verhoudt tot de uitspraak van het Europees Comité voor sociale rechten, waarin wordt gesteld dat Nederland opvang moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en waarin zij spreken over opvang voor alle daklozen in Nederland.

Elly Burgering ziet niet veel heil in de bezuiniging op de opvang voor MOE-landers: “Polen die in Nederland werken, zijn goed voor de economie en de schatkist. In 2011 bleek al dat zij een grote bijdrage leveren aan de economische groei, dit was toen 1,8 miljard euro. Waarom zouden zij geen aanspraak mogen maken op onze voorzieningen wanneer zij in de problemen raken? Willen we wel de lusten maar niet de lasten?”

Inzake: Haagse Polenopvang wankelt
De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw Burgering heeft op 27 november 2014 een brief met daarin zes vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Gisteren verscheen in dagblad Trouw het bericht dat Haagse Polenopvang wankelt (zie bijlage). De
gemeente snijdt in de subsidie voor de bed, bad en brood voorziening voor dak- en thuisloze Middenen
Oost-Europese migranten, waardoor deze in januari dicht moet. Vorig jaar heeft IDHEM met het
Perspectywa project 182 mensen begeleid, daarvan zijn 30 naar eigen land teruggekeerd, 69 hebben
werk gevonden en bij 83 mensen baatte de hulp niet. Het zou gaan om vijf bedden en is er al vaak geen
plek.

1. Is het college bekend met dit artikel in Trouw en klopt wat hierin geschreven staat? Zo nee,
wat klopt er niet

Ja. Verschillende aspecten die zijn opgeschreven in het Trouw artikel kloppen niet.
1. Er is geen sprake van het sluiten van bed, bad en brood voorziening voor dak- en thuisloze
Midden- en Oost-Europese migranten in januari.
2. De Haagse opvang voor EU-migranten is onderdeel van het Perspektywaproject. Dit is een
werk- en terugkeerproject op vrijwillige basis. (Zie RIS 256206 – Voortgangsrapportage
terugkeer EU-arbeidsmigranten).
3. Het totale Perspektywaproject kostte in 2014 in € 687.209,00 euro en niet € 70.000,00. De
grootste kostenpost voor het project is de bed, bad en brood voorziening bij het Leger des Heils
voor ongeveer 2/3 van het totale bedrag.
4. Voor Midden- en Oost-Europeanen gelden dezelfde rechten als voor Nederlandse daklozen.
Daklozen zonder OGGZ-problematiek en/of regiobinding hebben geen recht op opvang bij de
Kessler stichting en/of het Leger des Heils.
5. Binnen het Perspekywaproject is Barka verantwoordelijk voor de vrijwillige terugkeer naar het
thuisland. In 2013 zijn 85 daklozen vrijwillig naar het thuisland teruggekeerd via Barka. Voor
het traject teruggeleiden naar werk is IDHEM verantwoordelijk. In 2013 zijn 81 mensen door
IDHEM teruggeleid naar werk. (Zie RIS 278885 – Voortgangsrapportage EU-arbeidsmigratie)
6. Er zijn ‘s nachts tien bedden beschikbaar en niet vijf bedden. Mensen mogen alleen
gebruikmaken van een bed als ze daar toestemming voor hebben gekregen van het Centraal
Coördinatiepunt (CCP) (in samenwerking met Barka) of IDHEM.
De bedden zijn alleen voor mensen die in traject zitten voor werk of terugkeer. In geval van
crisissituaties worden er bedden bijgezet.

2. Heeft het college informatie over de 83 mensen waarbij de hulp niet baatte? Waar zijn zij
gebleven? Krijgen zij nu nog hulp?

Bij IDHEM zitten mensen vaak voor langere tijd in traject. Er stappen mensen vrijwillig uit het traject
en mensen worden soms uit het traject gezet, omdat zij zich niet aan de afspraken houden. Indien
mogelijk blijft IDHEM en/of Barka deze mensen in het vizier houden.

3. Polen die in Nederland werken, zijn goed voor de economie en de schatkist. Zij leveren een
bijdrage aan de economische groei van 0,3 procentpunt, oftewel 1,8 miljard euro, zo bleek al
in 2011. Is het in dat licht het spreekwoord: wel de lusten, niet de lasten hier van toepassing?

Nee

4. Waarom is er tot deze bezuiniging besloten? Graag een inhoudelijke toelichting.

Den Haag heeft voor een specifieke aanpak gekozen. Daardoor hebben we goed grip op dit dossier.
De specifieke aanpak wordt ingebed in de reguliere organisatie, zodat ook de Midden- en OostEuropese
migranten in Den Haag gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van de gemeente zoals
alle andere Haagse burgers. Daarbij past goede begeleiding voor afbouw en overdracht.

5. Wordt in andere steden ook op de opvang van migranten uit Midden Europa bezuinigd? Zo
nee, waarom doet Den Haag het dan wel?

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben geen aparte opvangfaciliteiten zoals
Den Haag. Migranten uit Midden Europa kunnen gebruik maken van bestaande faciliteiten zoals alle
andere burgers van de genoemde steden. En is er daarom ook geen sprake van bezuiniging.

6. Hoe verhoudt zich de beslissing tot deze bezuiniging met de uitspraak van het Europees
Comité voor sociale rechten, waarin wordt gesteld dat Nederland opvang moet bieden aan
uitgeprocedeerde asielzoekers en waarin zij spreken over opvang voor alle daklozen in
Nederland? (VNG heeft al bevestigt dat de uitspraak kan gelden voor alle daklozen.)

In afwachting van het standpunt van het kabinet ten aanzien van het Europees Comité voor de Sociale
Rechten heeft het college besloten vanaf 22 december 2014 de locatie voor de winteropvang open te
stellen; uiteraard ook voor EU dak- en thuislozen. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie
‘Opening winteropvang voor alle daklozen in Den Haag’ die de gemeenteraad op 18 december 2014
heeft aangenomen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen