Haagse Stadspartij en D66: ”Geen vroegtijdige sloop Harstenhoekweg”

De plannen voor sloop van een aantal karakteristieke villa’s en herenhuizen in Scheveningen Bad komen veel te vroeg vinden de Haagse Stadspartij en D66. In schriftelijke vragen roepen zij het college op om in overleg met de eigenaar te treden en sloop uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de plannen. Het gaat om panden van Bewi Vastgoed langs de Harstenhoekweg, Badhuisweg en Utrechtsestraat.
Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Ik wil voorkomen dat er braakliggende grond ontstaat en roep wethouder Revis op om z.s.m. met de eigenaar in overleg te gaan en vroegtijdige sloop te voorkomen”.
Uit antwoorden op eerdere vragen blijkt dat er nog geen goedgekeurd beginselplan is en er nog geen communicatie met omwonenden is geweest. Pas daarna zal een bouwaanvraag worden ingediend.
Fractievertegenwoordiger Dennis Groenewold van D66: “Er is veel beroering bij omwonenden omdat het om karakteristieke panden gaat die bij de historische bouwstijl van Scheveningen Bad horen. Het is belangrijk dat er wordt gepraat met omwonenden en dat dit gebeurt voordat de sloop plaatsvindt.“Hieronder de schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 25 april 2017
Betreft: Vervolgvragen Harstenhoekweg

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

Op 24 april 2017 heeft het college schriftelijke vragen over de ontruiming van de Harstenhoekweg beantwoord (RIS296483). N.a.v. deze beantwoording hebben wij, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vervolgvragen:

1. In het kader van een eerder bouwplan “Residence Pavillon Riche” is door het college een cultuurhistorische verkenning gemaakt voor deze locatie. De meest waardevolle cultuurhistorische aspecten zijn volgens deze verkenning de volgende:

-de opzet van vrij gesitueerde bouwblokken in een open verkaveling als onlosmakelijk onderdeel van de negentiende eeuwse aanleg van de percelen rondom de Nieuwe Parklaan, Badhuisweg en in het Belgisch Park, ingevuld met grote tuinen en bebouwing in de vorm van zelfstandige of geschakelde villa’s en herenhuizen;

-de geringe bouwhoogte van de bebouwing achter de zeereep in contrast met de veelal grote volumes direct achter het zeefront zoals dat begon met de bouw van de Grand Hotels;

-de frivole architectuur van het fin-du-siècle;

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Uit het advies van het HIT (Haags Initiatieven Team) uit 2015 voor het plan van Bewi Vastgoed blijkt dat Monumentenzorg voorstander is van het behoud van de huidige villa’s. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er nog geen goedgekeurd beginselplan is en er nog geen communicatie met omwonenden is geweest. Pas daarna zal een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Is het college met ons van mening dat het nog wel even kan duren voordat er duidelijkheid is over de plannen? Zo nee, waarom niet?

4. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat het college van mening is dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten, dat braakliggende terreinen niet wenselijk zijn in verband met mogelijke overlast en ook de buurt gebaat is bij één doorlopend proces. Het college stelt echter dat het beperkte invloed heeft op de gang van zaken. Is het college bereid om z.s.m. met de eigenaar van de panden in overleg te treden met als doel om hierover afspraken te maken? Zo nee, waarom niet?

5. Veel buurtbewoners en andere betrokkenen maken zich zorgen over de mogelijke sloop van beeldbepalende panden. Is het college met ons van mening dat bij herontwikkeling een zorgvuldig proces en voldoende draagvlak essentieel zijn om tot goede plannen te komen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Peter Bos Robert van Asten
Haagse Stadspartij D66