Haagse Stadspartij: “Droomhuis bouwen? Vergeet het maar”

Zelf je droomhuis bouwen? Vergeet het maar. Sinds een aantal jaren ziet de gemeente Den Haag kleinschalig opdrachtgeverschap als dé manier om de woningbouw uit het slop te trekken en particulieren de kans te geven om zelf hun huis te ontwerpen en te laten bouwen. Kavels grond worden voor aantrekkelijke prijzen door de gemeente aangeboden aan particulieren. In de praktijk blijkt dat projectontwikkelaars zich op deze markt hebben gestort en tientallen kavels van de gemeente in handen hebben gekregen. Op de bouwprojecten die zij vervolgens in de verkoop zetten hebben de toekomstige bewoners weinig invloed. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Deze praktijk druist volledig in tegen de uitgangspunten van kleinschalig opdrachtgeverschap. Bovendien strijken vastgoedpartijen nu speculatiewinst op.” De Haagse Stadspartij trekt via schriftelijke vragen aan de bel n.a.v. een aantal voorbeelden in Erasmusveld. Peter Bos: “Gebleken is o.a. dat een commerciële partij een grote kavel heeft bemachtigd waarop een groot appartementencomplex dreigt te worden gebouwd midden in een gebied dat was aangewezen voor kleinschalig ecologisch wonen”.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

Den Haag, 24 juli 2014

 

Betreft: Bouwplan Erasmusveld

Geachte voorzitter,

 

In verband met ontwikkelingen bij het project Kleinschalig Opdrachtgeversschap (KO) in Erasmusveld leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor.

 

 1. Binnen het KO-project Erasmusveld heeft Dutch Housing Company 6 kavels in de verkoop staan (http://www.greenerasmus.nl/). Deze kavels zijn door de gemeente Den Haag aan dit bedrijf verkocht en worden nu aan particulieren te koop aangeboden. De kopers kunnen kiezen uit 4 verschillende woningtypes die gebouwd zullen worden door Dutch Housing Company. Is het College hiervan op de hoogte?

 

 1. Volgens de regels van de gemeente kan een optant voor een kavel slechts 1 positie innemen, dus of één optie of één reservepositie. Hoe kan het dat een bedrijf maar liefst 6 kavels heeft weten te bemachtigen?
 1. De bedoeling van KO is dat particulieren zelf bouwer worden van hun eigen huis zonder tussenkomst van projectontwikkelaars e.d. zodat kosten bespaard worden en de woning volledig naar wens van de eigenaar wordt vormgegeven. Hoe kan het dat projectontwikkelaars via de achterdeur toch een positie hebben gekregen op deze markt en waarom heeft het college dit niet weten te voorkomen?
 1. Onderdeel van het KO-project Erasmusveld is het vrije veld (Kavel 26). Op 7 februari 2011 heeft het college het Projectdocument Erasmusveld ESDO-locatie vastgesteld met o.a. de volgende stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten die gelden voor het vrije veld:

 

In het noordelijk deel, langs de ecologische verbindingszone, wordt gedacht aan compacte, gestapelde bouw van drie tot maximaal vijf lagen in een groen buitenmilieu, dat zeer geschikt is voor collectief opdrachtgeverschap. (..)”

 

De verkoop van de kavels voor Erasmushove is op 10 maart 2012 van start gegaan. Initiatieven konden zich tot en met 16 juli 2012 melden om voor dit specifieke kavel (het vrije veld) een plan als groep aan de gemeente voor te leggen. Op de kavelkaart stond: Deze kavel is bestemd voor één of meerdere woongebouwen welke in opdracht van een woongroep worden gerealiseerd”

 

Daarnaast stond in het kavelpaspoort: “Mochten de verkoopresultaten daartoe aanleiding geven of vanwege andere overwegingen, dan kan de gemeente twee jaar na de start van de verkoop overgaan tot wijzingen in de plannen, regels en uitgiftevoorwaarden.”

 

De Gemeente heeft echter voordat de termijn van 2 jaar was verstreken het kavelpaspoort gewijzigd in: “Deze kavel is bestemd voor één of meerdere woongebouwen”. Daarmee is voordat de twee jaar voorbij waren de term woongroep geschrapt. Waarom is dit gebeurd?

 

 

 1. In het projectdocument staat ook: “Ingeval er geen groep tot stand komt of wanneer het niet lukt een uitvoerbaar gezamenlijk plan te ontwikkelen, dan worden door de gemeente vrije kavels ingedeeld en uitgegeven.” Waarom is dit niet gebeurd?

 

 1. Hoe is de toewijzing van dit kavel precies tot stand gekomen?

 

 1. Voor kavel 26 heeft het college op 24 maart 2014 een vergunning verleend voor het bouwen van 73 appartementen op het adres Martinus Nijhoffweg ongenummerd nabij nummer 65. Er dreigt nu een appartementengebouw voor 73 huishoudens te worden gebouwd i.p.v. de oorspronkelijk voorgestane kleinschalige woongroep. Is dit juist?

 

 1. Door wie is de vergunning aangevraagd?

 

 1. In het projectdocument staat verder het volgende:

 

De kern van het project ‘kleinschalig opdrachtgeverschap’ is dat een bouwplan zoveel mogelijk wordt gerealiseerd onder zeggenschap en invloed vanuit de toekomstige eigenaar/gebruikers. De toekomstige eigenaar/gebruiker is de opdrachtgever van zijn eigen woning op basis van zijn eigen ideeën.”

 

Op de website http://hetvrijeveld.nl van projectontwikkelaar Casa23 worden de 73 appartementen te koop aangeboden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven om op de hoogte gehouden te worden en een brochure downloaden. Casa23 is een commerciële partij, zie ook http://www.casa23.nl/projecten/hetvrijeveld.html. Hoe kan het dat Casa23 de regie lijkt te hebben genomen in dit bouwproject en opdrachtgever is?

 

 

 1. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er voor dit project benodigd en hoe gaat dit opgelost worden?

 

 1. Hoe gaat dit project voldoen aan de verplichte zelfbewoningsplicht en hoe wordt voorkomen dat Casa23 winst opstrijkt?

 

 1. In het voortraject is de inschrijvers op de kavels 1 t/m 25 voorgespiegeld dat er op het vrije veld een kleinschalige ecologisch woonproject zou komen. Uit het bestemmingsplan valt dit ook op te maken. Uit de capaciteitsanalyse verkeer volgt een veel kleinere parkeerbehoefte voor kavel 26 dan wanneer het huidige plan wordt gerealiseerd en wordt er enkel gesproken van kleinschalige appartementencomplexen voor het plangebied waarvan Erasmushove deel uitmaakt. Het project sluit ook niet aan bij de visie die wordt uitgedragen in het Masterplan Erasmusveld-Leyweg, waarin wordt ingezet op een ecologisch schoon woonmilieu met autoluwe gebieden, sociaal veilige en comfortabele routes. Het huidige plan is een grootschalig bouwproject met een grote impact op de omgeving o.a. qua verkeer en parkeren. Is het college met mij van mening dat de gemeente vast dient te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten en dit bouwproject geen doorgang zou moeten vinden? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Ook op de KO-locaties Wapserveenstraat, Fregatsingel en Tomatenlaan worden kavels van de gemeente als bouwprojecten door de marktpartij Dutch Housing Company aangeboden. Is het college met mij van mening dat hier sprake is van oneigenlijke praktijken? Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Bos