Haagse Stadspartij: Bohemen verdient status beschermd stadsgezicht

De Haagse gemeenteraad heeft donderdag 20 december het bestemmingsplan Bohemen vastgesteld. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft een motie ingediend om te onderzoeken of Bohemen kan worden aangewezen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Het gaat om een conserverend bestemmingsplan voor een gebied waar weinig nieuw ontwikkelingen worden verwacht en waar behoud het uitgangspunt is. Voor de Haagse Stadspartij is dit echter niet genoeg. Peter Bos: “Bohemen is stedenbouwkundig en architectonisch een prachtige wijk die nog vrijwel ongeschonden is. Beroemde architecten als Co Brandes hebben hier veel mooie ensembles en panden ontworpen. De architectuur is veelal in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Ook zijn de waterlopen, de zichtlijnen en de symmetrische opgezette bouwmassa’s van de wijk erg bijzonder”.

Wethouder Robert van Asten (D66), verantwoordelijk voor monumentenzorg, vond het een sympathieke motie, maar betoogde dat de wijk onvoldoende stedenbouwkundige samenhang heeft om te worden aangewezen tot beschermd stadsgezicht. In de ogen van Peter Bos baseerde hij zich op achterhaalde informatie. Na de toezegging van de wethouder om volgend jaar een werkbespreking te houden, hield Bos de motie aan. Wordt vervolgd dus.

Hieronder de motie:

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bohemen (RIS 301098).

Constaterende, dat:

– in de toelichting van het bestemmingsplan Bohemen de cultuurhistorische waarden worden genoemd, die o.a. ontleend zijn aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) waarin de bijzondere kwaliteiten van dit plangebied zijn onderzocht en omschreven;

– de belangrijkste cultuurhistorische waarden als volgt zijn omschreven:

* De in de Nieuwe Haagsche Schoolstijl opgetrokken flats ontworpen door de architect Co Brandes;
* De bebouwing aan het trechtervormige Pinksterbloemplein, eveneens van Brandes;
* De in de zijstraten en aan de hoefijzer-vormige binnenstraten gerealiseerde eengezinswoningen in architectuur gebaseerd op de Nieuwe Haagsche Schoolstijl;
* Het overgrote deel van de waterlopen in het plangebied die onderdeel zijn van de oorspronkelijke opzet van het vooroorlogse uitbreidingsplan, of onderdeel van het na-oorlogse wederopbouwplan en die van cultuurhistorische waarde zijn;
* De vier cultuurhistorisch waardevolle zichtlijnen:De zichtas vanaf het Savornin Lohmanplein richting de duinen, de zichtas vanaf de Laan van Meerdervoort naar het Daltonlyceum samen met de monumentale opzet van de bebouwing aan het Pinksterbloemplein. En de twee waardevolle zichtlijnen ter plaatse van de Hoefbladlaan en de Lobelialaan;
* De karakteristieke panden die in het MIP zijn geïnventariseerd met naast beschermde monumenten ook karakteristieke panden die niet beschermd zijn.

Van mening dat:

– cultureel erfgoed in de wijk Bohemen ruimschoots aanwezig is en sloop hiervan ongewenst is;

– Bohemen een stedenbouwkundig, architectonisch en cultuur-historisch bijzonder en gewaardeerd gebied is waarvan een groot deel nog intact is en derhalve een goede bescherming verdient.

Verzoekt het college:

– te onderzoeken of Bohemen – of delen daarvan – kan worden aangewezen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht en de raad over de uitkomsten hiervan te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

1 Response