CDA en Haagse Stadspartij pleiten voor behoud Notenbuurt

Bewoners van een kleine driehonderd woningen in de Notenbuurt in Den Haag maken zich grote zorgen. Woningcorporatie Staedion denkt dat de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de huizen te veel gaan kosten. De bewoners vrezen nu dat hun woningen gesloopt gaan worden. De politieke partijen CDA en Haagse Stadspartij nemen het op voor de bewoners en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.
In juni heeft Staedion in een brief aan de bewoners van 294 woningen laten weten dat geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Staedion wilde onder andere aan de slag met de isolatie van de ramen en de gevel, het plaatsen van geluidsisolatie en de vloeren en plafonds aanpakken. Maar na onderzoek blijkt dit te duur.
Volgens de bewoners zijn de woningen nog in redelijke staat. De wijk is de laatste jaren veiliger en leefbaarder geworden dus de buurt is het waard om in te investeren vinden zij.

Sloop geen optie
Ismet Bingöl, fractievertegenwoordiger van het CDA, wil niet dat de woningen gesloopt worden: ‘Het zijn goede woningen en het is voor de bewoners belangrijk dat ze in hun buurt kunnen blijven. De gemeente zou een rol kunnen spelen om samen met Staedion plannen te maken.’
Ook voor raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is sloop van de woningen geen optie: ‘Dit is een mooie buurt, in karakteristieke jaren ’30 architectuur en een sterke sociale samenhang. Er is een groot tekort aan sociale woningen. Het zou dan ook onzinnig zijn om deze woningen te slopen.’

Hieronder de schriftelijke vragen

De raadsleden de heer Partiman en de heer Bos hebben op 20 december 2018 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de Walnoot-, Kokosnoot-, Okkernoot-, Alberdastraat en het Notenplein in Den Haag maken bewoners zich grote zorgen. Veel mensen wonen al jaren in dit deel van Den Haag en zijn onlangs door Staedion geïnformeerd dat hun huis niet meer gerenoveerd gaat worden. Dit heeft betrekking op ongeveer 300 woningen. Ook geven de bewoners aan dat er de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud aan de woningen plaats heeft gevonden. Vanaf 2016 zijn er vanuit Staedion onderzoeken uitgevoerd of de woningen gerenoveerd kunnen worden of niet. Kort daarvoor hebben bewoners nog juist geïnvesteerd in hun huis. Dit in overleg met Staedion, zonder ervoor gewaarschuwd te worden dat de huizen mogelijk gesloopt zullen gaan worden. Bewoners hebben grote behoefte aan duidelijkheid en vragen zich af wat de motivatie tot sloop is. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Kavish Partiman en Peter Bos de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de zorgen van de bewoners van de Walnoot-, Kokosnoot-, Okkernoot-, Alberdastraat en Notenplein?

Ja, enkele bewoners uit de Notenbuurt hebben zorgen geuit over de plannen van Staedion in het spreekuur in Loosduinen met wethouder Guernaoui op woensdag 19 december 2018. Het college  erkent dat het voor de bewoners een onzekere periode is en dringt er bij Staedion dan ook op aan zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Tegelijk is het begrijpelijk dat dit onderzoek tijd kost om zorgvuldig uitgevoerd te kunnen worden.

2. Is het college op de hoogte van de plannen van Staedion in bovengenoemde straten? Klopt het dat dit deel van de wijk gesloopt wordt?

Staedion overlegt elk kwartaal tijdens een project- en bouwoverleg met de gemeente over al haar plannen. Staedion onderzoekt verschillende scenario’s voor de Notenbuurt. Sloop/nieuwbouw is één van de te onderzoeken scenario’s. Hier is nog geen besluit over genomen.

3. Heeft het college bewoners hier actief over geïnformeerd? Of is dit de taak van Staedion?

Nee, dit is de taak van de initiatiefnemer. In dit geval is dit Staedion. Navraag bij Staedion leert dat ze haar bewoners informeert over de toekomst van de woningen. In de Notenbuurt gebeurt dit via brieven en een tweewekelijks spreekuur. Bewoners ontvingen sinds 2016 acht brieven over de ontwikkeling van de plannen.
• In de brief van juni 2018 stond dat Staedion de voorgenomen renovatieplannen moet heroverwegen, omdat de resultaten van de onderzoeken erg tegenvallen. Ook werd aangekondigd dat tot 2020 geen grote ingrepen worden uitgevoerd en dat medewerkers van Staedion in het najaar langs komen voor een persoonlijk gesprek tijdens een huisbezoek. Onderhoud en reparatieverzoeken blijft Staedion uiteraard onverminderd uitvoeren.
• De brief van december 2018 ging over de resultaten uit de huisbezoeken in september en oktober 2018. Ongeveer 75% van de woningen is bezocht en bewoners is gevraagd naar hun mening over hun woning, woonomgeving, welke klachten ze hebben en hoe ze tegen een tijdelijke of permanente verhuizing aankijken. Een groot deel van de bevraagde bewoners geeft aan de noodzaak voor het aanpakken van de woningen te begrijpen en heeft een voorkeur voor renovatie. Staedion neemt alle resultaten mee in de afwegingen.

4. Waarom wordt slechts dit deel van de wijk gesloopt en de rest niet? Komt dit door achterstallig onderhoud van Staedion?

Zie beantwoording vraag 2. Het is nog niet bekend of deze woningen gesloopt gaan worden. De woningen zijn verouderd. Staedion wil kwaliteit toevoegen om er toekomstbestendige woningen van te maken. Onderhoud en reparatieverzoeken voert Staedion onverminderd uit.

5. Ook Haag Wonen heeft veel sociale woningen in de Notenbuurt. Is het college op de hoogte van eventuele plannen van Haag Wonen?

Haag Wonen heeft in de Notenbuurt één wooncomplex. Navraag leert dat Haag Wonen de toekomstmogelijkheden voor dit wooncomplex onderzoekt, waarbij maatschappelijke en financiële belangen en mogelijkheden zorgvuldig worden gewogen. Over de uitkomst gaat Haag Wonen eerst met de bewoners in overleg. Hierna komen deze plannen in overleg tussen Haag Wonen en de gemeente ter
sprake (zie beantwoording vraag 2).

6. In de bovengenoemde straten bevinden zich ook koopwoningen. Zijn de eigenaren van deze woningen ook geïnformeerd over de mogelijke sloopplannen?

Nee, dit is nog niet aan de orde. Zodra er een besluit is genomen of dit deel van de wijk wordt gesloopt informeert Staedion allereerst de eigen bewoners en daarna de omwonenden.

7. Zijn de rapporten van Staedion over de staat van de woningen bekend bij de gemeente? Zo ja, is het college bereid deze met de raad te delen?

Nee, deze rapporten zijn niet bekend bij de gemeente.

8. Mocht de sloop doorgaan hebben bewoners dan recht op terugkeerregeling in hun eigen straat of elders in de wijk? Mocht dit niet het geval zijn, welke garantie biedt het college dat men qua prijs en vierkante meters er niet op achteruit gaat, bij een eventuele verplichte verhuizing?

Nee, een terugkeermogelijkheid wordt per complex afgesproken tussen bewoners en corporatie in het zogenaamde sociaal plan (RIS299414). Bij een eventuele verplichte verhuizing moet een woning worden toegewezen die passend is voor het huishouden volgens het wettelijke en lokale toewijzingsbeleid.

9. Welke rol speelt de gemeente als de corporaties met sloopplannen komen?

Voordat corporaties formeel een sloopplan bij de gemeente melden is er voorafgaand hieraan sprake van veel ambtelijk overleg. Zowel stedenbouwkundig als wat betreft de woningbouwprogrammering. De keuze voor de toekomst van de woningen is een verantwoordelijkheid van de corporatie. Wanneer de uiteindelijke keuze valt op sloop/nieuwbouw moet blijken dat deze plannen passen in de stedelijke
structuur en planning voor de uitgifte van urgentieverklaringen op basis van stedelijke vernieuwing. De betreffende corporatie overlegt een projectdocument voorzien van een bestuurlijk besluit en een met de bewoners overeengekomen sociaal plan. Hierop neemt het college van B&W het besluit om wel of niet over te gaan tot een actiegebied aanwijzing. Bij een positief besluit wordt het herhuisvestingsproces van de zittende bewoners die rechten hebben, ingezet. Hiernaast behandelt de gemeente als een corporatie met sloopplannen komt de aangevraagde omgevingsvergunning.

10. Bewoners geven aan klaar te zijn met alle onduidelijkheid. Kan het college het CDA, de HSP en de bewoners duidelijkheid geven over de mogelijke sloopplannen?

Nee, zie beantwoording vraag 3. Staedion heeft de bewoners in een brief van juni 2018 geïnformeerd dat er in ieder geval tot 2020 geen grootschalige ingrepen komen. Staedion onderzoekt verschillende scenario’s. Dit kost tijd. Staedion kan de bewoners daarom op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de toekomst van het complex. Staedion geeft aan na de zomer van 2019 meer concrete
informatie voor de bewoners te hebben.

11. Tot slot, is het college bereid en voornemens om zich in te zetten voor behoud van dit deel van een mooie vooroorlogse wijk? Zo nee, waarom niet?

Nieuwe bebouwing moet aansluiten bij de sfeer en identiteit van de Notenbuurt. Zodra Staedion een voorstel heeft en in gesprek gaat met de gemeente komt ook de eventuele architectonische waarde ter sprake. De Notenbuurt heeft een eigen karakter.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke