Haagse partijen stellen vragen over inzet van politiehonden in Den Haag

Een aflevering van Zembla op 19 november jl. over de inzet van politiehonden maakte veel los. De uitzending roept ernstige vragen op over de inzet van de politiehond. Ook in Den Haag. Het is een zeer heftig geweldsmiddel – en er zijn tot op heden geen regels over de inzet van de hond. Fatima Faid, raadslid van de Haagse Stadspartij, stelde samen met andere raadsleden onderstaande vragen:

 

Schriftelijke vragen: Inzet politiehonden Den Haag

Indieners: Fatima Faid, Haagse Stadspartij, Adeel Mahmood, NIDA Den Haag, Robin Smit, Partij voor de Dieren, Tahsin Cetinkaya, Islam Democraten

Datum:18-11-2020

Een aflevering van Zembla op 19 november jl. over de inzet van politiehonden maakte veel los. Er werden in de aflevering verontrustende casussen besproken over de mishandeling van burgers door inzet van politiehonden. Ook in Den Haag kennen we een recente casus met ernstig letsel door een hond. Op 21 januari 2018 liep een man zware wonden op tijdens een arrestatie met politiehond in een bar. De politie beweerde dat het ging over een dreigende situatie met mogelijk een vuurwapen Uit camerabeelden uit de bar aan het Paul Krugerplein bleek echter dat de cafébezoeker aan het begin van de politie-inval wel degelijk zijn handen toonde en meewerkte. Toch werd er een politiehond ingezet.

De uitzending roept ernstige vragen op over de inzet van de politiehond. Het is een zeer heftig geweldsmiddel – en er zijn tot op heden geen regels over de inzet van de hond.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij, en Adeel Mahmood van NIDA Den Haag, Robin Smit van Partij voor de Dieren en Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten de volgende vragen:

 1. Is deze casus bekend bij het college?
 2. Hoe reflecteert het college en de veiligheidsdriehoek op de aflevering van Zembla?
 3. Op welke wijze is deze casus opgepakt binnen het veiligheidsdriehoek en met name de politie?
 4. Zijn er disciplinaire of strafrechtelijke maatregelen genomen tegen de betrokken agent(en)? Indien disciplinair: Welke disciplinaire maatregel is er genomen? Indien strafrechtelijk: heeft het geleid tot een vervolging of veroordeling, zo ja, wat was de uitspraak van de rechter?
  Ad 1 t/m 4
  Het geweldsmonopolie van de overheid is belegd bij de politie. Het gebruik van geweld moet wel aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. Die staan beschreven in de politiewet en in de Ambtsinstructie. Politiemensen leggen intern, en eventueel aan justitie, verantwoording af wanneer er geweld is gebruikt.

  Het college verwijst naar bijgevoegde reactie van de politie op de uitzending: https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/20/reactie-politie-op-uitzendingzembla.html

  Het gemeentebestuur, inclusief de burgemeester, heeft hierbij geen bevoegdheden en/of verantwoordelijkheden. Het college heeft er kennis van genomen dat de aangehaalde zaak uit 2018 tot een rechtszaak heeft geleid waarin de agenten zijn vrijgesproken.

  De politie Eenheid Den Haag geeft desgevraagd onderstaande antwoorden met de aantekening dat sommige gegevens betrekking hebben op de gehele eenheid Den Haag (en dus niet specifiek op de gemeente Den Haag) en dat niet alle beheersmatige gegevens via deze weg worden gedeeld.

 5. Is er bij politie Haaglanden een protocol, handelingskader of beleid over de inzet van politiehonden? Zo ja, wat staat hierin en kan dit protocol, handelingskader of beleid naar de raad toegestuurd worden?
  Landelijk is bepaald dat de hondengeleider en politiehond een keer per 2 jaar een examen positief moeten afleggen om gecertificeerd de straat op te gaan. De inzet van politiehonden moet voldoen aan de regelgeving die er al is, de Ambtsinstructie (artikel 15) en de Politiewet (artikel 7). De inzet van de politiehond moet voldoen aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.

  In de Eenheid Den Haag vindt de inzet van de surveillancehond mede plaats op basis van aanvullende werkafspraken en deze werkafspraken worden nader vastgelegd

 6. Hoeveel hondengeleiders zijn er actief bij de politie in Den Haag?

  Er zijn er op dit moment 25 hondengeleiders actief in de Eenheid Den Haag

 7. Hoeveel politiehonden zijn er actief in Den Haag?

  Er zijn er op dit moment 24 surveillancehonden operationeel inzetbaar in de Eenheid Den Haag. 

 8. Hoeveel honden zijn er in de afgelopen drie jaar ongeschikt verklaard?

  In de afgelopen drie jaar zijn in totaal 15 honden om uiteenlopende redenen niet meer als politiehond actief. Ouderdom: Na ongeveer 8 a 9 dienstjaren gaat de surveillancehond met pensioen. Er wordt voor hem een goed en verantwoord tehuis gezocht.

  Niet geschikt:
  De surveillancehonden worden vooraf aan de koop getest conform een landelijk keuringsvoorschrift. Indien een surveillancehond op enig moment daarna niet (meer) geschikt blijkt te zijn wordt de surveillancehond alsnog afgestoten voor de werkzaamheden bij het Team Surveillancehonden.

  Medisch:
  De kans is altijd aanwezig dat een surveillancehond letsel of een blijvende ziekten oploopt tijdens zijn actieve dienst. Indien deze verschijnselen zijn prestaties als surveillancehond beïnvloedt, wordt er na overleg met een dierenarts en teamleiding Regionale Conflict – en Crisisbeheersing besloten om de surveillancehond uit de actieve dienst te halen.

  Afhankelijk van de medische staat van de surveillancehond wordt er een goed tehuis gezocht.

 9. Hoeveel hondengeleiders in Den Haag zijn er in de afgelopen drie jaar op non-actief gezet?

  De politie legt periodiek verantwoording af aan de minister over disciplinaire maatregelen tegen medewerkers. Dit gebeurt niet op gemeentelijk niveau en niet per specifieke functie

 10. Hoeveel kost het om één politiehond te trainen?

  De financiering van de opleiding van politiehonden valt onder het beheer van de nationale politie. De eenheid Den Haag heeft geen zicht op deze gegevens. 

 11. Worden politiehonden in Den Haag getraind om in auto’s te springen?

  De surveillancehonden worden getraind conform de eisen die landelijk gesteld zijn in het certificaat. Daarnaast worden de surveillancehonden getraind om in de praktijk voorkomende situaties te kunnen worden ingezet. Hierbij kan men denken aan het trainen in woningen en bedrijfspanden. Tijdens trainingen wordt met praktijkvoorbeelden getraind; het komt voor dat de politiehonden een casus krijgen waarbij ze trainen om een verdachte in een auto te bijten. Doelstelling is om de surveillancehond zoveel als mogelijk op een verantwoorde manier in te zetten in een casuïstiek waarbij er o.a. sprake is van dreiging van een (vuur)wapen en/of extreem hoog fysiek geweld. Hierbij is er sprake van extreem hoog geweld en/of een extreem hoog risico waarbij gekozen kan worden in het opschalen van het in te zetten geweldsmiddel.

 12. Wordt er gemonitord op de inzet van politiehonden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  Van inzetten, waaraan een surveillancehondengeleider wordt gekoppeld, vindt registratie plaats in de politiesystemen. 

 13. Hoeveel burgers zijn er in 2018, 2019 en 2020 gewond geraakt bij een arrestatie door een politiehond? Graag ook met aard van verwondingen en letsel.

  In 2018 was er in de eenheid Den Haag (dus breder dan de gemeente Den Haag) 11x sprake van een bijtwond, waarvan 9x gering letsel, 1x geen letsel en 1x een ziekenhuisopname door ontsteking van de wond.
  In 2019 was er 9x sprake van een bijtwond, waarvan 9x gering letsel (waarvan 1 persoon 2x gebeten is)

  In 2020 was er 6x spraken van een bijtwond, waarvan 6x gering letsel.

  Bij “gering letsel” is er sprake van een oppervlakkige bijtwond bij de verdachten in een arm of been die na beoordeling van een arts ter plaatse of in het ziekenhuis behandeld werd waarna de verdachte medisch werd ontslagen.

 14. In welke situaties worden politiehonden het meest ingezet?

  De surveillancehonden worden ingezet ter ondersteuning van de processen handhaving en opsporing. Daarnaast kunnen zij worden ingezet ter handhaving van de openbare orde.

  Vertaald naar de praktijk zijn dit inzetten waarbij sprake is van een hogere gewelds- of gevaarzetting die veroorzaakt worden door personen en direct (levensbedreigend) gevaar leveren voor de personen zelf en/of derden. Daarnaast worden de surveillancehonden veelvuldig ingezet voor het opsporen van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf of aan hun aanhouding of andere
  rechtmatige vrijheidsbeneming trachten te onttrekken. Tevens worden de surveillancehonden ingezet om goederen op te sporen die van diefstal afkomstig zijn. 

 15. Wat gebeurt er met honden die afgekeurd worden voor het werk?

  Zie het antwoord op vraag 8. 

 16. Hoeveel honden zijn de afgelopen jaren gewond geraakt tijdens het werk?

  De afgelopen jaren is er tijdens een training 1 surveillancehond gewond geraakt. 

 17. Wat vindt het college ervan dat er nog geen beleid is over het gebruik van politiehonden?

 

Zie het antwoord op de vragen 1 t/m 4.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,         de locoburgemeester,

Ilma Merx             Kavita Parbhudayal