Haagse Pandbrigade is ziek

De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld over het gedrag van de Haagse Pandbrigade. Huizen zonder reden binnenvallen en vernielen. Hoe ziek kun je zijn?

 

Pandbrigade vervangt slot woonhuis

donderdag 15 juli

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij heeft het college vragen gesteld over de
Haagse Pandbrigade. Een bewoner van de Herderslaan in de Schilderswijk kan
zijn huis niet meer in, omdat er door de Pandbrigade een nieuw slot in is
gezet.

Het huis werd door de Pandbrigade opengebroken om te kijken of er
illegalen woonden. Dit bleek niet het geval. Toen de bewoner thuis kwam,
kon hij zijn huis niet meer in omdat het slot was vervangen. De politie en
de gemeente zeiden dat ze hem niet verder konden helpen. Een overbuurman
heeft geholpen de deur weer open breken.

Tot nu toe heeft de bewoner nog niets van de gemeente vernomen. Ook voor
Omroep West kan de gemeente niet reageren omdat eerst de vragen van de
Stadspartij moeten worden beantwoord.

Pandbrigade

In de Haagse Pandbrigade werken gemeente, politie en sociale dienst samen
om zaken als huisjesmelkers, overbewoning, hennepteelt en
belastingontduiking tegen te gaan.

Bron: http://www.westonline.nl/nieuwsitem/42942

Radio-reportage: http://www.westonline.nl/audio/nieuws/7373

En op GeenStijl:http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/07/de_pandgestapo_gaat_doorrr.html

De vragen van de Haagse Stadspartij:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 8 juli 2010

Geachte voorzitter,

Op maandag 7 juni jl. forceerde de Haagse Pand Brigade (HPB) de voordeur van een woonhuis gelegen in de Herderslaan. Een leger ambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, politie en andere diensten valt het pand binnen nadat een slotenmaker de sloten heeft uitgeboord. Ze willen de woning controleren en weten wat de bewoner – die afwezig is – allemaal uitspookt. De snuffelende ambtenaren kunnen echter niks vinden, zetten een nieuw slot in de deur en druipen af. Geen overbewoning, geen wiet, geen gestolen goederen, geen illegalen, niets. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college op de hoogte van deze inval?

Er is geen sprake geweest van een inval, maar van een controle van het gebruik van de woning. De
gemeentelijke toezichthouders beschikten over een machtiging tot binnentreden afgegeven door de
burgemeester. Het college is op de hoogte van het feit dat de Haagse Pandbrigade controles in
woningen uitvoert.

2. De inval vond plaats in het kader van een controle bij of krachtens de voorschriften van de
Woningwet, de Huisvestingswet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Was er een ernstig
vermoeden van een misstand, misdrijf of gevaar aanwezig die de inval rechtvaardigt? Zo ja, welk
vermoeden? Zo nee, wat was dan de reden van de inval?

Ja, er bestond een ernstig vermoeden dat er sprake was van onrechtmatig gebruik van de woning en dat niet alle bewoners waren ingeschreven in de GBA.

3. De machtiging tot binnentreden is op 7 juni 2010 afgegeven door de burgemeester. Welke
afweging heeft de burgemeester precies gemaakt op grond waarvan deze grove inbreuk op de
grondrechten van de bewoner van het huis kan worden gerechtvaardigd?

Het vermoeden bestond dat er sprake was van onrechtmatig gebruik van de woning en dat niet alle bewoners waren ingeschreven in de GBA. Daarnaast was er sprake van diverse meldingen van
omwonenden. De toezichthouders hebben de woning een aantal maal bezocht, maar de bewoner was
steeds niet thuis. In verband met de afwezigheid van de bewoner is toen een schriftelijk bericht
achtergelaten, met het verzoek contact op te nemen met de gemeente voor een afspraak om de woning te controleren. Daarna zijn de toezichthouders nogmaals bij de woning geweest. Zij zijn toen binnengelaten door een mevrouw die verklaarde dat er drie personen in de woning woonachtig waren, maar dat zij zelf geen bewoner van de woning was. Aan haar is toen ook een bericht gegeven voor de bewoners met het verzoek contact op te nemen met de gemeente. De bewoner heeft niet gereageerd op deze berichten. Gelet op het voorgaande had een onaangekondigde controle teneinde het feitelijk gebruik van de woning vast te stellen de voorkeur.

4. Nu de brigade uiteindelijk niets strafbaars heeft kunnen vinden, heeft de inval onterecht
plaatsgevonden. Hoe vaak komt het voor dat de HPB invallen doet zonder dat er iets wordt gevonden?

Indien nodig zal een woning met gebruik van een machtiging tot binnentreden worden gecontroleerd.
Het komt bijna nooit voor dat de Haagse Pandbrigade met gebruik van een machtiging controles verricht zonder resultaat. Is dat het geval, dan kan nog niet worden gesteld dat de controle“onterecht”zou hebben plaatsgevonden. Het kan voorkomen dat een op goede gronden gevestigd
vermoeden bij controle niet wordt bevestigd.

5. ’s Avonds komt de bewoner thuis van zijn werk en merkt dat zijn huisdeurslot is verwisseld.
Hij vraagt zich af waarom hij zijn huis niet in kan, maar op politiebureau Hoefkade en
De Heemstraat kunnen ze hem niet verder helpen. Hij krijgt geen sleutel van het nieuwe slot en
moet het verder maar uitzoeken. Is het college met mij van mening dat het ongehoord is dat na
een onterechte inval van de gemeente de bewoner zijn huis niet meer in kan en de politie niets
kan en wil doen? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

De slotenmaker heeft aan de voordeur een penslot open geboord zodat de toezichthouders de woning
konden betreden. Na afloop van de controle hebben de toezichthouders het nieuwe penslot niet op slot
gedaan en de sleutels daarvan in de woning achtergelaten samen met een bericht over de uitgevoerde controle bij afwezigheid van de bewoner. Daarbij is men er vanuit gegaan dat de bewoner zijn woning kon betreden met de sleutel van het hoofdslot. Blijkbaar is die veronderstelling onjuist geweest. Wij betreuren het dat de bewoner enige tijd geen toegang tot zijn woning heeft gehad.

6. Pas een paar dagen later valt er een brief van de gemeente in de bus met een verslag van
binnentreden, zonder enig excuus voor de inval, en geen woord over een schadevergoeding van
het slot. Is het college met mij van mening dat het onbeschoft en onverantwoordelijk is dat na een
onterechte inval de gemeente geen excuses en schadevergoeding aan biedt? Zo nee, waarom niet
en zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

Door de toezichthouders is in de woning een bericht achter gelaten over de gehouden controle.
De bewoner heeft de dag na de controle telefonisch contact gehad met een medewerker van de Haagse Pandbrigade. In dit telefoongesprek is uitgelegd waarom de woning is gecontroleerd. In dit gesprek is ook aangegeven dat de eigenaar van de woning contact op kan nemen met de gemeente Den Haag over eventuele schadevergoeding. Op 8 juni 2010 is het verslag van binnentreden aan de bewoner verzonden. De projectleider van de Haagse Pandbrigade heeft de bewoner uitgenodigd voor een
gesprek. In dit gesprek heeft de projectleider aan de bewoner uitleg gegeven en excuses aangeboden voor het feit dat vanuit een onjuist gebleken veronderstelling dat bewoner een sleutel voor het hoofdslot zou hebben, de bewoner onbedoeld geen toegang tot de woning had. Inmiddels heeft de gemeente de deur laten herstellen.

7. Wat is het college van plan te gaan doen om dit soort wanpraktijken van de Haagse Pand
Brigade uit te bannen?

Naar het oordeel van het college is er in casu geen sprake van een wanpraktijk van de Haagse
Pandbrigade.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram P.W.M. Smit