De Kombinatie en de Regentenkamer floreren

Na een motie van de Haagse Stadspartij uit 2009 lijkt het er op dat twee belangrijke culturele initiatieven behouden zijn voor Den Haag. De Regentenkamer verhuisd naar de Noord West Buitensingel en de Kombinatie blijft op de Lange Beestenmarkt

 

20 juli 2010

Onderwerp

afdoening motie Regentenkamer

In de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2009 heeft het gemeenteraadslid Wijsmuller bij de bespreking van de Programmabegroting 2010-2013 (rv120) de motie Regentenkamer ingediend voor behoud van de Kombinatie in het Oude Centrum. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

“Motie Regentenkamer

Constaterende dat:

• de culturele broedplaats De Kombinatie met o.a. de Regentenkamer aan de Lange
Beestenmarkt eigendom is van de WOM (Wijkontwikkelingsmaatschappij);

• de Kombinatie zich heeft ontwikkeld tot een levendige plek voor cultuur in het Oude Centrum.

Overwegende dat:

• de WOM o.a. tot taak heeft om panden in het Oude Centrum te ontwikkelen t.b.v. de Creatieve Stad, waaronder culturele broedplaatsen;

• de gemeente een belang van 50% heeft in de WOM.

Roept het college op er alles aan te doen om een haalbaar plan te ontwikkelen voor behoud van de Kombinatie als cultuurplek in het Oude Centrum.”

Hierbij informeert het college de raad over afdoening van de motie.

Huidige situatie

Stichting Stroom heeft een tijdelijke bruikleenovereenkomst voor de panden Lange Beestenmarkt 104-108 als atelierruimte en heeft de panden vervolgens in gebruik gegeven aan Boogie Horse (muziekpodium). In de bruikleenovereenkomst is sprake van herontwikkeling en is aangegeven dat de bruiklener dan het pand moet verlaten. Sinds enkele jaren zijn de panden ook in gebruik als atelier. Begin 2008 is de Regentenkamer (jazzpodium) verhuisd van de Laan van Meerdervoort naar dit pand. De bovenverdieping wordt verhuurd ten behoeve van logies voor kunstenaars (artists in residence). Tezamen vormen deze initiatieven de Kombinatie. De Kombinatie heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle culturele functie in het Oude Centrum.

Doelstelling WOM

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt Oude Centrum (WOM) is door de gemeente en Staedion opgericht om de onderhoudsstaat van het vastgoed in de Stationsbuurt en het Oude Centrum op een hoger niveau te brengen. De WOM heeft van de gemeente de opdracht om de renovaties van de panden die op de prioriteitenlijst staan voorrang te geven bij de ontwikkelingen. De panden Lange Beestenmarkt 104-108 staan op deze prioriteitenlijst. De ontwikkelingen van de WOM, maar ook van andere partijen, moeten passen binnen het vastgestelde gemeentebeleid voor deze wijk, zoals Avenue Culinaire, Chinatown en Creatieve Stad. Zie rv 94, 27 juni 2007.

Aanpak

Het college draagt de Regentenkamer / de Kombinatie en haar initiatieven een warm hart toe. Over de haalbaarheid van definitieve huisvesting van de Regentenkamer en de Kombinatie op de Lange Beestenmarkt 104-108 heeft de gemeente daarom veel overleg gevoerd met de gebruikers (de Regentenkamer / de Kombinatie) en de eigenaar van de panden (de WOM).

De volgende opties zijn mogelijk:

1. De WOM verbouwt de panden ten behoeve van een muziekpodium. De Regentenkamer / de Kombinatie huurt van de WOM.

2. Aan de Regentenkamer / de Kombinatie worden de panden in erfpacht uitgegeven. De Regentenkamer / De Kombinatie verbouwt zelf tot muziekpodium.

3. De Regentenkamer / de Kombinatie gaat verhuizen.

Ad. 1: Deze optie is uitgebreid onderzocht en blijkt financieel niet haalbaar.

Ad. 2: Deze optie is in juli 2010 in een brief voorgelegd aan de Regentenkamer en de Kombinatie. Het college staat voor deze optie open wanneer de Regentenkamer en/of de Kombinatie kan aantonen dat zij de panden kunnen aankopen en verbouwen tot een muziekpodium conform de (wettelijke) eisen. Wanneer blijkt dat de plannen haalbaar zijn, zal een erfpachtrecht met een dwingende bepaling tot renovatieplicht en aanbiedingsverplichting worden gevestigd.

Ad. 3: Als blijkt dat de Regentenkamer en de Kombinatie geen interesse hebben om de panden aan te kopen en te ontwikkelen of wanneer optie 2 niet haalbaar is geldt optie 3. Dit betekent dat de WOM de gebruikersovereenkomst met Stroom zal opzeggen. Staedion kan mogelijk een alternatieve locatie voor minimaal 3 jaar aanbieden in de voormalige kerk aan de Noord West Buitensingel. De Regentenkamer en de Kombinatie blijven echter zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. De Regentenkamer is inmiddels in vergaande onderhandeling met Staedion. De Kombinatie wil graag op de huidige locatie blijven.

Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,

S. Broers M. Norder

Nieuwe plek voor de Regentenkamer
(AD/Haagsche Courant, 28 jul 2010)

DEN HAAG De Regentenkamer gaat verhuizen. Het cultureel centrum dat
momenteel aan de Lange Beestenmarkt is gevestigd krijgt vanaf september
een nieuw onderkomen aan de Noord West Buitensingel. Onder een
voormalige kerk wordt daar een nieuwe theaterzaal gerealiseerd.

In de Regentenkamer hebben tentoonstellingen, jazzconcerten en andere
optredens plaats. In de afgelopen jaren is het centrum al op
verscheidene plekken in de Haagse binnenstad gevestigd geweest. De
instelling dankt haar naam aan de eerste huisvesting: de regentenkamer
in het Hofje van Nieuwkoop. Nadat dit te klein bleek te zijn, verhuisde
de instelling naar een pand aan de Laan van Meerdervoort. Het huidige
onderkomen aan de Lange Beestenmarkt moet worden verlaten, omdat het
niet meer voldoet aan brandveiligheidseisen en het gebouw een andere
bestemming krijgt.

,,Het nieuwe pand geeft ons de mogelijkheid om onze programmering en
activiteiten in de toekomst voort te zetten en verder te ontwikkelen,
zegt Thea van Loon van de Regentenkamer. ,,Daarnaast is dit onderkomen
groter dan ons vorige waardoor we meer bezoekers kunnen ontvangen. Ook
is de nieuwe locatie beter bereikbaar met het openbaar vervoer en is er
gelegenheid om de auto gratis te parkeren.

De gemeente Den Haag, de Wijk Ontwikkelings Maatschappij WOM en
woningcorporatie Staedion hebben de kerk voor een periode van drie tot
vijf jaar in bruikleen gegeven. De Regentenkamer zoekt nog, onder meer
via sponsors, naar een geldbedrag van 10.000 euro om de exploitatie
sluitend te maken. De verbouwing en aankleding van het pand gebeurt door
vrijwilligers.

Cultuurwethouder Marjolein de Jong verricht op 11 september de
officiële opening. Die dag houdt de Regentenkamer ook open huis en is
er een presentatie van het nieuwe seizoensprogramma.