Bespottelijk spottersplan

Volgens een bericht van RTV West zet Politie Haaglanden bij evenementen ‘spotters’ in om te speuren naar afwijkend gedrag, zoals mensen met te grote zonnebrillen. Voor Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, is de maat nu vol: “Laat de politie zinnig werk gaan doen, dit is te bespottelijk voor woorden. We zijn een snuffelstaat geworden met een politietop die compleet paranoïde is geworden.” In schriftelijke vragen aan het Haagse college van B&W vraagt de Haagse Stadspartij om opheldering.

Update: De vragen zijn op 31 augustus 2010 beantwoord.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 28 juli 2010

Geachte voorzitter,

Nav het bericht van RTVWest “Spotters speuren naar afwijkend gedrag” leg ik onder verwijzing naar het reglement van orde de volgende vragen aan het college voor.

1. Is het bericht juist dat Politie Haaglanden spotters inzet bij evenementen?

2. In het bericht wordt gesteld dat deze spotters naar afwijkend gedrag gaan speuren. Als voorbeeld wordt genoemd mensen die grote zonnebrillen dragen als het bewolkt is. Kan het college aangeven wanneer sprake is van “grote zonnebrillen”?

3. Is het college er van op de hoogte dat de grote zonnebril dit jaar de zomertrend is in de modewereld?

4. Wat gebeurt er met mensen die gespot worden met een grote zonnebril? Worden deze mensen gearresteerd, hinderlijk gevolgd of verzocht hun zonnebril af te doen?

5. Welke kledingstukken, modeaccessoires, piercings, haardrachten vallen volgens het college nog meer onder afwijkend gedrag?

6. Gaat het college bezoekers van evenementen voortaan een dresscode opleggen? Zo ja, wat wordt de dresscode voor KoninginneNach volgend jaar?

7. Is Politie Haaglanden getroffen door een zonnesteek? Zo nee, wat is dan de verklaring voor dit idiote spottersplan?

ad 1 t/m 7.
De incidenten tijdens Koninginnedag 2009 in Apeldoorn en Dodenherdenking 2010 in Amsterdam
hebben geleerd dat er bij grote evenementen vanuit het oogpunt van veiligheid behoefte is aan een aanvullende werkmethode om ongewone dingen te signaleren. Politie Haaglanden beschikt hiervoor
over getrainde medewerkers. Passend in de beleidsuitgangspunten van de Haagse Driehoek krijgt deze extra aandacht vorm op een eenvoudige en publieksvriendelijke wijze, zonder daarbij het karakter van evenementen aan te tasten.
Het voorbeeld van de “grote zonnebril bij bewolkt weer” is niet afkomstig van politie Haaglanden.
Vanzelfsprekend worden uiterlijke kenmerken en gedrag van bezoekers aan evenementen altijd bezien
in een bredere context van feiten en omstandigheden. Aanhouding van personen vindt uitsluitend plaats binnen de daarvoor bestaande wettelijke kaders.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen