2 dakloze jongeren zittend op de rand van de Hofvijver.

Kwetsbare groepen Haagse daklozen niet in beeld

Hoeveel dak- en thuisloze mensen kent Den Haag eigenlijk? De cijfers die tot nu toe bekend zijn blijken geen goede weerspiegeling van de werkelijkheid weer te geven. Veel mensen wonen uit nood op niet-conventionele plekken zoals in een auto, camper, boot of vakantiewoning. Of zij verblijven bij familie, vrienden of kennissen (de zogenaamde bankslapers).   

Update: De vragen zijn ( november 2023) nog steeds niet beantwoord. Door een fout zijn de antwoorden nooit opgestuurd. Er worden nu de meest recente cijfers opgezocht. 

De Haagse Stadspartij heeft samen met de ChristenUnie-SGP en de SP schriftelijke vragen gesteld waarin zij het college vragen om precieze tellingen van deze groepen. Het is belangrijk meer inzicht te krijgen in de aantallen dakloze mensen in de verschillende leefsituaties en leeftijdsgroepen zoals kinderen, jongeren en 65-plussers zegt Kim Vrolijk fractievertegenwoordiger Haagse Stadspartij: ”Eigenlijk is het heel simpel, zonder cijfers, geen hulp en geen aandacht voor specifieke doelgroepen. Nu vallen er veel mensen tussen wal en schip.”

Lesley Arp van de SP vult aan: ‘Wij krijgen signalen dat dakloze mensen van boven de 65 jaar oud nu niet worden meegeteld, terwijl er hulpverleners zijn die in de praktijk juist meer mensen in deze leeftijdscategorie tegenkomen. Huisvesting is een recht voor iedereen. Dat maakt het des te zorgwekkender als extra kwetsbare groepen in tellingen buiten beeld blijven.”

Een alternatieve manier van dakloosheid in kaart brengen is de in 2006 in Europees verband opgestelde ETHOS classificatie. Deze wordt internationaal gezien als best onderbouwde en meest gezaghebbende manier om dakloosheid te meten. Andere gemeenten doen hier al proeven mee. De Haagse stadspartij, ChristenUnie-SGP en de SP zouden graag zien dat in Den Haag deze ETHOS classificatie ook gehanteerd wordt.

“Door de ETHOS-telling krijgen we mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden, of zij die dat al zijn, beter in beeld. Zo kunnen we veel preventiever én gerichter helpen. Zodat niemand op straat hoeft te slapen in de stad van vrede en recht.” aldus Judith Klokkenburg van de ChristenUnie.

In Den Haag is er sprake van een toename van het aantal dakloze mensen. De Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en SP hebben vragen over de registratie daarvan.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Faïd (Haagse Stadspartij), Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Arp (SP) de volgende schriftelijke vragen.

 1. Kan het college aangeven wat de laatste cijfers wat betreft thuisloze mensen in Den Haag zijn? Op welke wijze zijn deze gegevens samengesteld?
 2. Welke definities worden door het college gehanteerd bij deze telling?
 3. Kan het college aangeven op welke wijze thuisloze mensen onder de 18 worden geteld? En op welke wijze worden jongeren meegenomen die bij anderen op de bank slapen en slechts tijdelijk onderdak hebben?
 4. Kan het college aangeven op welke wijze thuisloze mensen boven de 65 jaar worden geteld?
 5. Hoe ziet de begeleiding van dakloze mensen van boven de 50 jaar eruit?
 6. Is er sprake van een specifieke aanpak voor ouderen die dreigen te worden uitgezet of zijn uitgezet? Zo nee, waarom niet?
 7. Op welke wijze worden thuisloze mensen met een onduidelijke verblijfsstatus geteld?
 8. Hoeveel mensen leven er momenteel in de openbare ruimte in Den Haag? Kan het college aangeven hoe dit cijfer tot stand komt?
 9. Kan het college aangeven hoeveel mensen er momenteel in de maatschappelijk opvang worden opgevangen? Om hoeveel kinderen gaat het daarbij? En is er momenteel sprake van wachtlijsten?
 10. Kan het college een inschatting maken van het aantal mensen dat woont op niet-conventionele plekken zoals in een auto, camper, boot of vakantiewoning? Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college aangeven hoeveel mensen er momenteel tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen ( de zogenaamde bankslapers)? Zo nee, waarom niet?
 12. Heeft het college zicht op het aantal mensen dat momenteel wordt bedreigd met uitzetting ?
 13. Heeft het college zicht op hoeveel mensen er momenteel antikraak, met een bruikleenovereenkomst, of via een ander tijdelijk huurcontract zonder herhuisvestingsplicht wonen in den haag? Zo nee waarom niet?

In Europees verband is in 2006 de ETHOS classificatie opgesteld. Deze wordt internationaal gezien als best onderbouwde en meest gezaghebbende manier om dakloosheid te meten. In Nederland doet het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht samen met regio Noordoost-Brabant een proef met de ETHOS telling. Het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht zoeken nog andere gemeenten voor deelname. *

 1. Is het college op de hoogte van de ETHOS classificatie? Zo ja, waarom wordt deze nog niet toegepast?
 2. Is het college het met de indienende partijen eens dat aan de basis van elke oplossing van dak- en thuisloosheid juiste en volledige informatie ligt?
 3. Is het college het met ons eens dat dit onderzoek door het Kansfonds en Hogeschool Utrecht een unieke kans biedt voor een verbetering van inzicht in de thuislozenproblematiek in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

De wethouder gaf in de raadsvergadering op 22 december aan dat het college aan de slag gaat met de ETHOS-telling light, die onderdeel is van het Nationaal actieplan dakloosheid en ook onderdeel wordt van de actualisatie van het Haagse plan om een einde te maken aan dak- en thuisloosheid in 2030.

 1. Kan het college aangeven in hoeverre de ETHOS-light classificatie verschilt van de ETHOS-classificatie die het Kansfonds aanhoudt?
 2. Kan het college aangeven wanneer de gemeenteraad de resultaten van de ETHOS-telling light kan verwachten?
 3. Kan het college toezeggen Den Haag aan te melden als pilotgemeente of als derde extra gemeente voor het onderzoek van het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht? Zo nee, waarom niet?

 

Zie ook: https://dagblad070.nl/Politiek/kwetsbare-groepen-haagse-daklozen-niet-in-beeld