Gezondheidsachterstanden in Moerwijk

Vorige week verscheen in de media het bericht dat de inwoners van het Haagse Moerwijk het ongezondst van Nederland zijn. Dit naar aanleiding van het eerder die week verschenen onderzoek van RTL nieuws naar de declaratie van zorgkosten. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners van Moerwijk gemiddeld 27 procent meer zorgkosten declareren dan leeftijdsgenoten elders in het land. Moerwijk is daarmee de wijk van Nederland waar relatief de meeste zorgkosten worden gedeclareerd.

De Haagse Stadspartij is erg geschrokken van de enorme gezondheidsachterstand in Moerwijk die door deze hoge mate van zorgdeclaraties gesuggereerd wordt en vindt dat er adequaat beleid moet komen om deze achterstand tegen te gaan. Raadslid Elly Burgering heeft vandaag een zestal schriftelijke vragen aan het college gesteld over de gezondheidsachterstanden in Moerwijk:

1. Is het college op de hoogte van de uitkomsten van het RTL onderzoek naar zorgdeclaraties per postcodegebied waaruit blijkt dat in Moerwijk relatief de meeste zorgkosten worden gedeclareerd?

2. Denkt het college dat de hoge mate waarin er in Moerwijk zorgkosten worden gedeclareerd samenvalt met een relatief meer ongezonde populatie in deze wijk? Zo nee, wat zou dan de reden voor de hoge mate van gedeclareerde zorgkosten in deze wijk kunnen zijn?

3. In de top 10 van wijken met de meeste gedeclareerde zorgkosten staan 4 Haagse wijken, 2 Amsterdamse wijken en 1 Rotterdamse wijk. In Den Haag als geheel liggen de gedeclareerde zorgkosten gemiddeld 13% boven het landelijk gemiddelde, in Amsterdam en Rotterdam ligt dit percentage respectievelijk op 12% en 9%. Wat is de verklaring voor dit verschil in gemaakte zorgkosten tussen de drie grote steden? Waarom zijn Haagse wijken in vergelijking met Rotterdam en Amsterdam oververtegenwoordigd in de top-10 van wijken waar de meeste zorgkosten worden gemaakt?

4. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een sterke samenhang bestaat tussen sociaaleconomische status en gezondheid. Mensen met een hogere sociaaleconomische status leven gemiddeld genomen niet alleen een aantal jaren langer ook is er een enorm verschil in de gezonde levensverwachting. Mensen met een hogere sociaaleconomische status leven veel langer in goede gezondheid dan mensen met aan lagere sociaaleconomische status. Moerwijk kent een sterke oververtegenwoordiging lage inkomens: 44,6 procent van de huishoudens in Moerwijk leeft van inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat de sterke inkomenssegregatie samenhangt met de hoge mate van gedeclareerde zorgkosten in Moerwijk? Zo ja, is het college van plan met gericht beleid te komen om inkomenssegregatie tegen te gaan?

5. Het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is al sinds 1999 een centraal thema in de Haagse Nota’s Volksgezondheid. Wat is er sinds 1999 aan beleid gevoerd om deze gezondheidsverschillen tegen te gaan en hoe effectief is dit beleid geweest? Welke projecten lopen er op dit moment om gezondheidsachterstanden in armere wijken van de stad gericht tegen te gaan?

6. Goede en laagdrempelige gezondheidsinformatie specifiek gericht op laaggeletterden lijkt een goed en relatief goedkoop middel te zijn om een deel van de gezondheidsachterstanden in armere wijken tegen te gaan. Voorlichting met eenvoudige platen met daarop tekeningen van het lichaam die bijvoorbeeld uitbeelden hoe het hart werkt, wat een hartinfarct is etc. blijken goed te werken. Wordt er op dit moment al ingezet op goede en laagdrempelige gezondheidsinformatie specifiek gericht op laaggeletterden? Zo ja, waar bestaat dit beleid precies uit?

Met vriendelijke groet,

Elly Burgering
Haagse Stadspartij

1 Response
  1. Yolanda

    Graag geef ik mijn mening over de zorg en moerwijk!

    Ik weet dat er artsen zijn die makkelijk en rap zijn met het voorschrijven van medicijnen !
    Maar ook zijn er artsen die daar terughoudend mee zijn!
    En misschien zitten die rappe en makkelijke artsen juist daar in Moerwijk!